Suomeksi
Cirkulär
14/00
Till kommunstyrelserna och till de samkommuner för folkhälsoarbete

Åtgärdskatalog för tandläkare vid hälsocentraler och motsvarighetstabell för THL- och SF-koder samt tillämpning av § 4 och 8 i bilaga 3 till läkaravtalet 2000

Åtgärdskatalog för tandläkare vid hälsocentraler och motsvarighetstabell för THL- och SF-koder

Den åtgärdskatalog för tandläkare vid hälsocentraler som trädde i kraft den 1 april 2000 delgavs genom KA:s cirkulär 7/2000. I bifogade åtgärdskatalog preciseras punkterna THL 101, 113, 520 och 419 i den åtgärdskatalog som bifogades ovan nämnda cirkulär.

Bifogat delges en motsvarighetstabell för de åtgärder som bestäms i tjänstekollektivavtalet för tandläkare vid hälsocentraler (bilaga 3 till läkaravtalet) och för de åtgärder som framgår av ersättningstaxan inom sjukförsäkringen. Tabellen tillämpas från och med den 1 april 2000.

Tillämpning av § 4 i bilaga 3

Legitimerade tandläkare betalas ordinarie lön som beräknas enligt § 4 i bilaga 3 redan till exempel för den semester som intjänats under kvalifikationsåret 1.4.1999–31.3.2000 samt för sjukledighet med lön som beviljas efter 1.4.2000. När man beräknar höjningsprocenten för ordinarie lönen medräknas de arvoden som nämns i paragrafen ovan och som betalts under kvalifikationsåret i fråga.

Tillämpning av § 8 i bilaga 3

I anslutning till den lönestrukturändring som stöder hustandläkarsystemet betalas enligt tillämpningsdirektivet till § 8 i bilaga 3 åtgärdsarvode för det kliniska mottagningsarbete som överstiger 30 timmar per vecka under ordinarie arbetstid, eller som utförs efter kl. 18.00 under vardagskvällar eller under veckoslut eller söckenhelger. Arvodet följer det åtgärdsarvode som betalas för mertidsarbete.

När det avgörs om 30 timmar kliniskt arbete överskridits följs principerna nedan ifall man inte lokalt kommit överens om något annat.

1.
Förhöjt åtgärdsarvode betalas först för verkligen utfört kliniskt mottagningsarbete som överskrider 30 kliniska arbetstimmar per vecka. Har det t.ex. i arbetsskiftsförteckningen planerats att en tandläkare skall arbeta mer än 30 timmar per vecka men tandläkaren sedan arbetar högst 30 timmar p.g.a. frånvaro, ändrade arbetsarrangemang eller dylikt, betalas inte förhöjt arvode.

2.
Normalt fördelas den ordinarie arbetstiden och det kliniska mottagningsarbetet tämligen jämnt på arbetsdagarna under veckan och på veckorna under arbetsperioden. Förhöjt arvode betalas för det arbete som överskrider 30 kliniska arbetstimmar per vecka. Prövningen utförs därmed i praktiken veckovis.

3.
Växlar den planerade arbetstiden och mängden kliniskt arbete från vecka till vecka under en arbetsperiod, betalas förhöjt arvode om det kliniska arbetet under perioden i medeltal överstiger 30 timmar per vecka. Har arbetstiden för en treveckors arbetsperiod t.ex. planerats så att den ordinarie arbetstiden under första veckan är 32 timmar och det kliniska mottagningsarbetet 26 timmar, under andra veckan 39 respektive 32 timmar samt under den sista veckan 40 respektive 32 timmar, dvs. sammanlagt 111 timmar ordinarie arbetstid och 90 timmar kliniskt arbete, betalas inte förhöjt arvode fastän mängden kliniskt arbete överskrider 30 timmar under andra och tredje veckan under perioden.

4.
Förfarandet ovan i punkt 3 tillämpas även ifall det har avtalats med tandläkaren om arbetstider som på något annat sätt är avvikande eller ifall tandläkaren arbetar på deltid. Förhöjt åtgärdsarvode betalas inte heller t.ex. om det kliniska arbete som en tandläkare på deltid utför överstiger 30 timmar under någon vecka på grund av arbetsarrangemang, men inte i medeltal 30 timmar under den period under vilken tandläkarens arbetstid utjämnas i snitt till den överenskomna arbetstiden.

5.
I praktiken betalas förhöjt arvode för det kliniska arbete som utförs under veckans sista arbetsdag (på fredag) eller den sista arbetsdagen under arbetsperiodens sista vecka, då 30 timmar kliniskt arbete eller i medeltal 30 timmar dylikt arbete faktiskt överskrids.

6.
Överstiger det kliniska arbete som utförs under ordinarie arbetstid 30 timmar och arbetar tandläkaren samtidigt efter kl. 18.00, betalas åtgärdsarvode som förhöjts endast en gång, dvs. arvodet är lika stort som åtgärdsarvodet för kliniskt mertidsarbete.

Anses det ändamålsenligt kan man lokalt komma överens om ett annat förfarande för att avgöra om 30 timmar kliniskt arbete överskridits. Gäller avvikande arbetstidsarrangemang enstaka tandläkare kommer man överens om förfarandet med tandläkarna i fråga och i annat fall med förtroendemannen.

Kommunala arbetsmarknadsverket har förhandlat och uppnått enighet om detta cirkulär med Finlands Tandläkarförbund.

Här bifogas dessutom åtgärdskatalogen för sjukhustandläkare 1.2.2000 och kommunalveterinärtaxan 1.2.2000, vilka ingick i det finska cirkuläret 7/2000.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Ulla-Riitta Parikka

BILAGOR
1.   Åtgärdskatalog för tandläkare vid hälsocentraler
2.   Motsvarighetstabell för THL- och SF-koder för tandläkare vid hälsocentraler
3.   Åtgärdskatalog för sjukhustandläkare
4.   Kommunalveterinärtaxan