På svenska
Yleiskirje
14/00
Kunnanhallituksille ja terveyskeskuksia ylläpitäville kansanterveystyön kuntayhtymille

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelo ja THL- ja VS-koodien vastaavuusluettelo sekä lääkärisopimuksen 2000 liitteen 3 4 ja 8 §:n soveltaminen

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelo ja THL- ja SV-koodien vastaavuusluettelo

Terveyskeskusten hammaslääkärien 1.4.2000 voimaan tullut toimenpideluettelo on lähetetty tiedoksi KT:n yleiskirjeellä 7/2000. Oheisessa toimenpideluettelossa on täsmennetty edellä mainitun yleiskirjeen liitteenä olleen toimenpideluettelon kohtien THL 101, 113, 520 ja 419 tekstiä.

Oheisena lähetetään tiedoksi terveyskeskusten hammaslääkärien virkaehtosopimuksessa (lääkärisopimuksen liite 3) määrättyjen toimenpiteiden ja sairausvakuutuksen palautustaksassa ilmenevien toimenpiteiden vastaavuusluettelo, jota sovelletaan 1.4.2000 lukien.

Liitteen 3 4 §:n soveltaminen

Laillistetulle hammaslääkärille maksetaan liitteen 3 4 §:n mukaisesti laskettu varsinainen palkka jo esimerkiksi lomanmääräytymisvuodelta 1.4.1999–31.3.2000 ansaitun vuosiloman ajalta ja myönnettäessä palkallista sairauslomaa 1.4.2000 jälkeen. Varsinaisen palkan korotusprosenttia laskettaessa otetaan tällöin mukaan em. pykälässä mainitut kyseisenä lomanmääräytymisvuonna maksetut palkkiot.

Liitteen 3 8 §:n soveltamisesta

Omahammaslääkärijärjestelmää tukevaan palkkarakenneuudistukseen liittyen liitteen 3 8 §:n soveltamisohjeen mukaan säännöllisenä työaikana 30 tuntia viikossa ylittävältä sekä klo 18.00 jälkeen arki-iltoina sekä viikonloppuna tai arkipyhinä suoritettavalta kliiniseltä vastaanottotyöltä maksetaan toimenpidepalkkiot lisätyöstä maksettavien toimenpidepalkkioiden mukaisesti.

Edellä mainitun kliinisen työtunnin ylittymistä tarkasteltaessa noudatetaan seuraavia periaatteita, ellei paikallisesti ole toisin sovittu.

1
Toimenpidepalkkiot maksetaan korotettuina vasta yli 30 kliinistä työtuntia viikossa tosiasiassa tehdystä kliinisestä vastaanottotyöstä. Vaikka työvuoroluetteloon olisikin suunniteltu tehtäväksi yli 30 kliinistä työtuntia viikossa, mutta hammaslääkärin poissaolon tai työjärjestelymuutosten tms. vuoksi 30 kliinistä työtuntia ei ylity, ei palkkioita makseta korotettuina.

2
Yleensä säännöllinen työaika ja kliininen vastaanottotyö suunnitellaan suhteellisen tasaisesti viikon eri työpäiville ja työaikajakson eri viikoille. Näin ollen korotetut palkkiot maksetaan 30 kliinistä työtuntia viikossa ylittävästä työstä. Tarkastelu tapahtuu siis käytännössä pääsääntöisesti viikoittain.

3
Mikäli käytössä on työaikajakso, jossa suunniteltu työaika ja kliinisen työn määrä vaihtelee viikoittain, maksetaan korotetut palkkiot, kun kliinisen työn määrä jakson aikana ylittää keskimäärin 30 tuntia viikossa. Jos esimerkiksi 3 viikon työaikajakson työaika on suunniteltu siten, että ensimmäisellä viikolla säännöllinen työaika on 32 tuntia ja kliininen vastaanottotyö 26 tuntia, toisella viikolla vastaavasti 39 tuntia/kliininen vastaanottotyö 32 tuntia ja viimeisellä viikolla 40 tuntia/kliininen vastaanottotyö 32 tuntia eli yhteensä säännöllinen työaika 111 tuntia/kliininen työ 90 tuntia, palkkioita ei makseta korotettuina, vaikka kliinisen työn määrä ylittääkin 30 tuntia jakson toisella ja kolmannella viikolla.

4
Em. 3 kohdassa todettua menettelyä noudatetaan vastaavasti myös silloin, kun hammaslääkärin kanssa on sovittu muutoin poikkeavista työaikajärjestelyistä tai hammaslääkäri on osa-aikainen. Vaikka esim. osa-aikaisen hammaslääkärin kliinisen työn määrä työjärjestelyistä johtuen jonakin viikkona ylittäisikin 30 tuntia, mutta ei ylitä keskimäärin 30 tuntia sinä ajanjaksona, jonka kuluessa hänen työaikansa tasoittuu keskimäärin sovittuun osa-aikatyöaikaan, ei myöskään korotettuja toimenpidepalkkioita makseta.

5
Korotetut palkkiot maksetaan käytännössä viikon viimeisenä työpäivänä (perjantaina) tehdystä kliinisestä työstä tai työaikajaksossa viimeisen viikon viimeisenä työpäivänä tehdystä kliinisestä työstä, jolloin siis 30 kliinistä tuntia tai keskimäärin 30 kliinistä tuntia on tosiasiassa ylittynyt.

6
Jos säännöllisenä työaikana tehty kliininen vastaanottotyö ylittää 30 tuntia ja tapahtuu samalla klo 18.00 jälkeen, maksetaan toimenpidepalkkiot korotettuina vain kerran eli saman suuruisina kuin kliinisen lisätyöajan toimenpidepalkkiot.

Edellä mainitun 30 kliinisen työtunnin tarkastelun menettelytavoista voidaan paikallisesti sopia toisinkin siten kuin tarkoituksenmukaiseksi katsotaan. Jos poikkeavat työaikajärjestelyt koskevat yksittäisiä hammaslääkäreitä, sovitaan asiasta ao. hammaslääkärien kanssa ja muissa tapauksissa luottamusmiehen kanssa.

Tämän yleiskirjeen sisällöstä on neuvoteltu ja saavutettu yksimielisyys Suomen Hammaslääkäriliiton kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Ulla-Riitta Parikka

Liitteet
1.Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelo
2.Terveyskeskusten hammaslääkärien THL- ja SV-koodien vastaavuusluettelo