Suomeksi
Blogginlägg
Minna Salli
Minna Salli

Företagshälsovården inom välfärdsområdena

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena från början av år 2023. Reformen innebär att omkring 216 000 av kommunernas och samkommunernas anställda kommer att övergå i en ny arbetsgivares tjänst i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse.  

De arrangemang som reformen förutsätter bör slutföras under innevarande år. En central fråga under beredning är hur företagshälsovården för personalen inom välfärdsområdena ska organiseras. I december 2021 utredde KT lägesbilden för organiseringen av företagshälsovården genom en enkät riktad till beredarna av HR-ansvarsfrågor inom välfärdsområdena. Enkäten besvarades av 15 beredare från olika områden.  

Läget för beredningen i december 2021 

KT rekommenderar att överlåtaren och mottagaren jämför personalvillkoren i god tid före överlåtelsen av rörelsen. I jämförelsen av villkoren ingår personalförmåner, till vilka också företagshälsovården hör.  

Majoriteten av dem som besvarade enkäten hade utrett hur företagshälsovårdstjänsterna har organiserats i de överlåtande organisationerna. Fyra av dem som svarade hade ännu inte utrett detta i december, men en utredning var under planering. Nio välfärdsområden hade preliminärt utrett omfattningen av innehållet i de avtal om företagshälsovård som de överlåtande organisationerna ingått. Två av dessa områden hade gjort utredningen på ett heltäckande sätt.

Hälften av dem som svarade hade ännu inte övervägt hur företagshälsovårdstjänsterna skulle organiseras. Sex enkätdeltagare bedömde att tjänsterna skulle köpas av en utomstående tjänsteleverantör. Två av svarslämnarna tänkte sig att tjänsterna skulle skaffas av ett företagshälsovårdsbolag som välfärdsområdet kommer att bilda självt eller tillsammans med andra välfärdsområden. Ingen hade övervägt alternativet att själv producera företagshälsovårdstjänsterna för personalen som egen verksamhet. Inom några välfärdsområden hade man redan hunnit fundera över tidpunkten för en konkurrensutsättning av företagshälsovården. 

Samarbete är en viktig del av organiseringen av företagshälsovårdstjänsterna. Bestämmelser om detta finns i 8 § i lagen om företagshälsovård. När arbetsgivaren planerar att ordna företagshälsovård för personalen, ska arbetsgivaren samarbeta med arbetstagarna eller deras företrädare. Arbetsgivaren beslutar om hur företagshälsovården ska ordnas, men vid planeringen och utvärderingen av verksamheten är det viktigt med samarbete. Inom ett av välfärdsområdena hade man redan övervägt hur och i vilket skede man i samverkan ska behandla de ärenden som är nödvändiga för att företagshälsovården ska kunna genomföras.  

Det lönar sig att dela med sig av erfarenheter och god praxis 

Ordnandet av företagshälsovård för personalen är en stor helhet, och planeringen av den bör inledas i tid. Det är skäl att de som bereder välfärdsområdena funderar över företagshälsovården som helhet ur många olika synvinklar och även beaktar tillhandahållandet av företagshälsovård som en imagefråga för organisationen. Företagshälsovården är en personalförmån som kan vara en betydande attraktions- och hållkraftsfaktor i ett läge där tillgången på kompetent personal utgör en utmaning. 

Det finns fortfarande mycket att reda ut i fråga om ordnandet av företagshälsovården när välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Det sätt på vilket man väljer att ordna företagshälsovården påverkas också av välfärdsområdenas skyldighet att ordna företagshälsovårdstjänster för företagen i området samt skyldigheten att trygga en tillräcklig egen serviceproduktion inom företagshälsovården i området. 

KT stöder beredarna i deras arbete. På KT:s webbplats under rubriken förändringsstöd i vårdreformen finns en sammanställning av centrala ärendehelheter i anslutning till social- och hälsovårdsreformen och beredningen. Frågor som inte har utretts på webbplatsen för förändringsstöd kan skickas till KT:s e-postservice reformfragor@kt.fi. Det lönar sig också att aktivt dela erfarenheter och god praxis i KT:s olika arbetsgivarnätverk.

Bloggen skrevs av Anna Kukka, förhandlingschef & Minna Salli, sakkunnig i arbetslivsutveckling. 

Bloggen kan kommenteras inom cirka två månader från publiceringsdatum

Mer information

Minna Salli

Minna Salli

Minna Salli är arbetsmarnadsjurist. Hennes uppgifter omfattar särskilt arbetslivsutveckling, arbetshälsa och hantering av arbetsförmågan.

Mångsidiga uppgifter i olika branscher inom arbetsjuridik och arbetshälsa har gett Minna en god helhetsbild som grund för utvecklingen av arbetslivet.  Minnas fritid går till familjeliv, motion och studier.

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare