Suomeksi
Blogginlägg
Minna Salli
Minna Salli

Grunden i samarbetet inom företagshälsovården ska vara i skick

Kolme henkilöä pitää sesiten palaveria sähköpöydän ympärillä. Kuva: Unsplash.

Företagshälsovården har en viktig roll då det gäller att främja arbetsförmågan. För att fungera och vara effektivt borde samarbetet inom företagshälsovården vara systematiskt, målinriktat och beakta arbetsplatsens behov. Det ska också följas upp och utvärderas. Dessutom ska rollerna och de gemensamma verksamhetsprinciperna vara tydliga och bekanta för alla.

Ett gott samarbete inom företagshälsovården är med andra ord likadant som allt annat samarbete med gemensamma mål. Samarbetet inom företagshälsovården är inte helt frivilligt för den styrs av lagen om företagshälsovård och förordningen om principerna för god företagshälsovårdspraxis.

Den lagstadgade företagshälsovården betonar förebyggandet

I lagen om företagshälsovård finns bestämmelser om företagshälsovårdens lagstadgade innehåll.

Till det lagstadgade innehållet hör bland annat

  • arbetsplatsutredningar
  • hälsoundersökningar
  • vägledning och rådgivning
  • uppföljning av arbetstagares möjligheter att klara sig i arbetet och hänvisning till rehabilitering.

Utvärdering och uppföljning av verksamhetens kvalitet och effektivitet hör också till den lagstadgade företagshälsovården.
Arbetsgivaren kan välja att även ordna sjukvård men företagshälsovården prioriterar den lagstadgade, förebyggande verksamheten.

Företagshälsovårdens ersättningspraxis prioriterar också förebyggande verksamhet. Den förebyggande företagshälsovården omfattar flera olika verksamhetsformer som, om de utvecklas så att de motsvarar arbetsplatsens behov, stöder hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, i arbetet och arbetsförhållandena samt de anställdas arbetsförmåga.

Arbetsplatsutredningen är utgångspunkten för samarbetet inom företagshälsovården

Arbetsplatsutredningen är en av de viktigaste lagstadgade verksamhetsformerna inom företagshälsovården.

Med hjälp av arbetsplatsutredningen kan företagshälsovården bedöma hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsförhållandena, dra sina slutsatser och ge arbetsplatsen åtgärdsförslag. Bland annat utvärderas fysikalisk, kemisk och biologisk exponering i arbetet samt risken för olycksfall. Företagshälsovården utvärderar också fysiska och psykosociala belastningsfaktorer utan att glömma arbetsplatsens resurser.

Arbetsplatsutredningen är ett sätt att bedöma arbetsplatsens behov inom företagshälsovården och den utgör grunden för samarbetet inom företagshälsovård. Företagshälsovårdens verksamhetsplan, som ses över varje år, utarbetas utifrån arbetsplatsutredningen. Därför är det viktigt att målen och åtgärderna i verksamhetsplanen bygger på sådant som tagits upp i arbetsplatsutredningen.

Även om arbetsplatsutredningen genomförs av yrkesutbildade personer och sakkunniga är det fråga om en verksamhet som arbetsgivaren ansvarar för. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsutredningen har gjorts och att den är uppdaterad.
Det är också viktigt att arbetsplatsutredningen är utförlig och tillgodoser behoven på arbetsplatsen. Utöver den egentliga arbetsplatsutredningen kan man dessutom göra en riktad arbetsplatsutredning som fokuserar på en identifierad belastningsfaktor, som till exempel psykosocial belastning. Den riktade utredningen ersätter inte den egentliga arbetsplatsutredningen.

Företagshälsovården kan inte genomföra arbetsplatsutredning på egen hand. Arbetsgivaren ska se till att företagshälsovården får de uppgifter de behöver för att genomföra utredningen. Till dessa hör också arbetsplatsens egna riskbedömningar som ska var gjorda och uppdaterade inför arbetsplatsutredningen.

Satsningar på förebyggande verksamhet lönar sig

Det lönar sig att satsa särskilt på systematisk utveckling av förebyggande verksamhet i samarbetet inom företagshälsovårds.
Företagshälsovårdens lagstadgade uppgift bör också beaktas när man överväger i vilken riktning företagshälsovården ska utvecklas. På så sätt kan man med hjälp av företagshälsovårdens expertis i förväg ta itu med skade- och belastningsfaktorer i enskilda organisationer och i samarbete planera åtgärder för att minska eller eliminera dem.
Samarbetet bör fokusera på att sätta de grundläggande omständigheterna i skick.

Mer på webben

Bloggen kan kommenteras under cirkatvå månad  från publiceringsdatum.

Minna Salli

Minna Salli

Minna Salli är arbetsmarnadsjurist. Hennes uppgifter omfattar särskilt arbetslivsutveckling, arbetshälsa och hantering av arbetsförmågan.

Mångsidiga uppgifter i olika branscher inom arbetsjuridik och arbetshälsa har gett Minna en god helhetsbild som grund för utvecklingen av arbetslivet.  Minnas fritid går till familjeliv, motion och studier.

Minna Salli

sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2325
Mobiltelefon:
+358 40 720 8952
E-post:
Minna.Salli@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare