Suomeksi
Blogginlägg
Aija Tuimala
Aija Tuimala

Till arbetsgivare inom social- och hälsovården: Om reformen och ledarskap

Projektipäällikkö Aija Tuimala Kuntatalon ovella. Kuva: Eeva Anundi.

Under de senaste veckorna har vi träffat tiotals representanter för arbetsgivare inom social- och hälsovården, under såväl temaverkstäder som den regionala pilotträffen som nyligen hölls i Norra Savolax. Vi har diskuterat hur finansieringen ska räcka till, hur ledarskapet kunde förnyas, om det finns tillräckligt med arbetskraft och hur länge, samt bekymmer om vårens avtalsförhandlingar. Dessutom har framtiden för den gemensamma social- och hälsovården väckt diskussion, liksom hur reformarbetet ska förverkligas i landskapen.

Programmet för social- och hälsocentraler i första rummet – pengar också för utveckling av organiseringen

De som intensivast arbetar med reformfrågorna inom social- och hälsovården är de som bereder frågor inom primärvården eller ICT. Det här beror på att förhandsuppgifterna om Social- och hälsovårdsministeriets finansieringsunderstöd fokuserade på just dessa helheter. Ansökan om finansiering öppnade den 20 januari på webbplatsen https://soteuudistus.fi/sv. Det framkom då att det finns finansiering inte bara för ICT utan också för övrig beredning av organiseringen, det vill säga innehållet i förvaltningen, ledarskapet och styrningen.

Visst är ledarskapssynvinkeln och personalutvecklingen en del av beredningen?

Jag satte mig ivrigt in i anvisningarna för ansökan om  understöd, i synnerhet ur ledarskapssynvinkel. Personalen nämns bara i anslutning till överföring av personal, då det i sinom tid blir dags för det. Exempel med anknytning till strategiskt ledarskap, ledning av servicekedjor och processer samt kunskapsledning nämns dock som eventuella objekt som kan beviljas understöd.

Då jag träffat representanter för HR-ledningen, den allmänna ledningen och social- och hälsovårdsledningen har jag därför ivrigt berättat att det vid sidan om strukturer och datasystem lönar sig att utveckla också ledarskapet.

Gott ledarskap kan minska kostnaderna och öka produktiviteten

Flera undersökningar har visat att gott ledarskap och chefskap ökar produktiviteten och trivseln på arbetsplatsen. Arbetstagare söker sig till arbetsplatser som är kända för sin goda arbetsatmosfär, möjligheter att påverka och en positiv inställning till utveckling. Antalet sjukfrånvarodagar minskar och också arbetsförmågan verkar hållas på en god nivå, då ledarskapet är i skick.  Ingen verksamhetsmodell reformeras dock på allvar utan förändringar i personalens verksamhetsmetoder.

Det stämmer att en fördröjning av reformen på det nationella planet också påverkar arbetsplatserna, även om chefskapet är i skick. Enligt Arbetshälsoinstitutets undersökningar syns fördröjningen av reformen redan nu som ett hot om sämre välmående bland arbetstagare, såsom institutet rapporterade 27.1.2020.

Brist på uppskattning av chefskompetens

Situationen just nu är mycket utmanande för cheferna, eftersom både det egna arbetet och produktionen av tjänster behöver förändras. Samtidigt blir kundsituationerna allt mer varierande och det behövs växelverkan med allt fler intressentgrupper.
Arbetsgivarna inom social- och hälsovårdssektorn har också betonat vikten av att  öka chefskapets uppskattning. Chefs- och ledarskapskompetens är ett kompetensområde i sig själv, och baserar sig inte på substanskunnande. I pilotprojekt för självstyrning hos arbetsgivare inom social- och hälsovården har man märkt att antalet chefer inte heller kommer att minska i och med att nya ledarskapsmetoder tas i bruk. Uppgifternas innehåll förändras och mängden stöd som arbetstagarna erbjuds kommer till och med att öka.

Idéer från temaverkstäder ska utveckla ledarskapet inom social- och hälsovården

Arbetet med temaverkstäder tar till största delen slut i februari. Det har hållits tre omgångar av temaverkstäder om fem olika teman tillsammans med närmare 60 representanter för arbetsgivare inom social- och hälsovården.

Verkstäderna hade följande teman:

  • tillgång på arbetskraft
  • kunskapsledning och personal
  • produktivitetsledning och personal
  • förnyat ledarskap
  • internationell rekrytering och sysselsättning av invandrare.

Utgående från verkstadsarbetet planeras och preciseras arbetet för arbetsgivare inom social- och hälsovården för i år och nästa år. Håll ögonen öppna!

Aija Tuimala

Aija Tuimala

Aija Tuimala är relationschef och följer med avtalsförhandlingarna ur kommunikationssynvinkel.

Aija har lång erfarenhet av förnyelse inom kommunsektorn och av att fungera som arbetsgivarrepresentant.

Aija Tuimala

relationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2198
Mobiltelefon:
+358 40 869 6494
E-post:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare