Suomeksi
Blogginlägg
Markku Jalonen
Markku Jalonen

KT gav ett utlåtande om förslaget till vårddimensionering

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen keväällä 2019 Kuntatalossa

KT:s delegation har godkänt ett utlåtande om förslaget till lag om vårddimensionering. KT anser att det är bra att dimensioneringen enligt förslaget fortfarande omfattar många olika yrkesgrupper i social- och hälsovårdsbranschen.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte i början av hösten en ministerieledd dimensioneringssektion, som fungerar på trepartsbasis och som främst består av arbetsmarknadsparter, för att bereda ett förslag till personaldimensionering i serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård.

Sektionens arbete baserade sig på regeringsprogrammets mål om att en bindande minimidimensionering (personaldimensionering 0,7 per klient) för omsorgspersonalen i enheter med heldygnsomsorg ska slås fast.

Arbetsgivarna företräddes av KT Kommunarbetsgivarna och Välmåendebranschen Hali. Löntagarna företräddes av Tehy, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer samt Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Institutet för hälsa och välfärd THL var också representerat i sektionen. I sektionens sekretariat ingick representanter från Kommunförbundet samt Social- och hälsovårdsministeriet.

Parterna har en gemensam syn på arbetskraftsbehov och kostnader

Vid sidan av dimensioneringssektionen arbetade en utvärderingssektion som upprättade ekonomiska kalkyler. I den ingick representanter från ministeriet, THL, KT och Kommunförbundet. Ledamöterna från KT och Kommunförbundet samt de övriga ledamöterna i utvärderingssektionen nådde samförstånd om de kostnader och arbetskraftsbehov som minimidimensioneringen kräver.

Enligt utvärderingssektionen skulle en höjning enbart av personaldimensioneringen innebära ökade arbetskraftskostnader på cirka 256 miljoner euro per år, eftersom det behövs ytterligare 5 900 anställda inklusive vikarier.

Gemensamt trepartsförslag

Dimensioneringssektionens förslag till vårddimensionering, som är på remiss, är en kompromiss där flera intressegruppers olika mål sist och slutligen har jämkats samman. Kompromisser ingår i verksamheten på arbetsmarknaden, om man vill lösa frågor på trepartsbasis eller mellan arbetsmarknadsparterna.

KT har inte i sina mål för regeringsprogrammet ansett det befogat att strama åt personaldimensioneringen och de anställdas behörighet i lagstiftningen. Under dimensioneringssektionens arbete gjorde KT bedömningen att dimensioneringsbeslutet i Rinnes regeringsprogram på ett eller annat sätt kommer att avancera under lagberedningen. Vi strävar efter att påverka innehållet i lagförslaget genom att bevaka de kommunala arbetsgivarnas intressen med hänsyn till realiteterna på arbetsmarknaden. Den som enbart motsätter sig förslag under trepartsförhandlingar, kan lätt komma in på ett stickspår där möjligheterna att påverka försämras.

Dimensioneringen omfattar många olika yrkesgrupper i social- och hälsovårdsbranschen

KT:s delegation godkände utlåtandet om förslaget till vårddimensionering den 24 oktober. Det är bra att vårddimensioneringen enligt förslaget kan omfatta många olika yrkesgrupper i social- och hälsovårdsbranschen. Särskilt viktigt är det att omsorgsassistenterna och vårdbiträdena fortsättningsvis kan räknas in i personaldimensioneringen.
Det väsentliga är att tillämpningen av reglerna om personaldimensioneringen också i praktiken stöder det dagliga arbetet, utan att hindra en ändamålsenlig arbetsfördelning eller utvecklingen av den på arbetsplatserna.

I verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård måste finnas minst 0,7 anställda per klient senast 1.4.2023. KT säger i sitt utlåtande att det skulle vara ändamålsenligt att fastställa en granskningstidpunkt för verkställandet av lagen till exempel till våren 2022. Då kunde man utvärdera bland annat hur arbetskraften och finansieringen räckt till, hur tekniken utvecklats och hur dimensioneringen fungerat.

Tillgången på personal måste tryggas och kostnaderna ersättas till arbetsgivarna

Dimensioneringssektionen hade inte till uppgift att bedöma tillgången på finansiering och personal. KT fäster dock i sitt utlåtande särskild uppmärksamhet vid att den ytterligare personal och den finansiering som behövs för dimensioneringen måste tryggas.

Det är en stor utmaning att säkerställa att personalen räcker till redan med den nuvarande personaldimensioneringen. Utbildningsplatserna för närvårdare och sjukskötare måste ökas och utbildningen av omsorgsassistenter måste etableras snabbt. Det behövs stöd för att utvidga läroavtalsutbildningen, och arbetskraftsinvandringen måste främjas. I det förslag som är på remiss klargjordes vilka studerande som räknas in i dimensioneringen, vilket gör det möjligt att bättre än hittills dra nytta av läroavtalsutbildning.

KT kräver i sitt utlåtande att de kommunala arbetsgivarna ska få full ersättning för de faktiska kostnaderna av dimensioneringen också under övergångsperioden för lagens ikraftträdande.
De personalresurser och den finansiering som dimensioneringen kräver får inte tas från den övriga utvecklingen av tjänsterna för äldre. Vi betonade i utlåtandet att det väsentliga är att införandet av en bindande minimidimensionering inte hindrar eller bromsar utvecklingen av förfaranden och utnyttjandet av ny teknologi.

Utlåtandet

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen är verkställande direktör vid Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Lägg till ny kommentar

Begränsad HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <p> <br>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
CAPTCHA
Verifiera att du inte är en robot. Skriv bildens tecken i rutan och tryck på Enter.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare