Suomeksi
Blogginlägg
Markku Jalonen
Markku Jalonen

KT blev kommun- och välfärdsområdesarbetsgivare

Social- och hälsovårdsreformen, som beretts i många år och under flera regeringsperioder, godkändes slutligen i riksdagen under midsommarveckan. Den enorma lagstiftningshelhet som gäller den största förvaltningsreformen i Finlands historia träder i kraft stegvis.

Då de nya välfärdsområdena inrättas och cirka 200 000 anställda byter arbetsgivare krävs nya bestämmelser om personalens och arbetsmarknadsparternas ställning. Välfärdsområdena kommer att höra till de största arbetsgivarna i sina regioner. Såväl bevakningen av deras arbetsgivarintressen som den arbets- och tjänstemannarättsliga regleringen avgjordes därför som en del av lagstiftningspaketet.

Till följd av social- och hälsovårdsreformen trädde lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare i kraft i juli. Lagen ändrar KT:s ställning och uppgifter.

Enligt den nya lagen är KT ett självständigt offentligrättsligt samfund. KT bevakar i fortsättningen arbetsgivarintressena för såväl kommunerna och samkommunerna som de välfärdsområden och välfärdssammanslutningar som grundas. Dessutom kan företag, stiftelser och andelslag där ovan nämnda samfund har bestämmande inflytande bli medlemmar i nya KT.

Då de offentligt finansierade arbetsgivarna samlas inom verksamheten hos nya KT blir det lättare att samordna bevakningen av arbetsgivarintressen. Även representativiteten och verkningsfullheten som central arbetsmarknadsorganisation blir bättre. En motsvarande utveckling mot större organisationshelheter har också förekommit bland de privata arbetsgivarna och inom fackföreningsrörelsen.

Till skillnad från den privata sektorn baserar sig avtalssystemet för kommunsektorn och välfärdsområdena på lagstiftning där det bland annat föreskrivs vilka parterna i riksomfattande och lokala kollektivavtal är.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT är enligt lagen en riksomfattande arbetsgivarorganisation och personalen företräds av huvudavtalsorganisationer, som i praktiken är förhandlingsorganisationer.

KT:s uppgifter och tjänster ändras inte

Lagändringen ändrar inte väsentligt KT:s uppgifter, men uppgifterna har fastställts noggrannare än tidigare i den nya lagen. Tjänsterna för arbetsgivare och kunder förblir oförändrade och förnyas före 2023 med beaktande av de nya kundernas behov.

KT verkar samtidigt som central arbetsmarknadsorganisation och arbetsgivarorganisation för kommunerna och välfärdsområdena. Ingen annan arbetsmarknadsorganisation i Finland har motsvarande dubbelroll. Att intressebevakningen är omfattande framgår av att KT i egenskap av central arbetsmarknadsorganisation för offentliga arbetsgivare deltar i över 100 arbetsgrupper och organisationer på två- och trepartsbasis. Även om centralorganisationerna inte längre ingår arbetsmarknadsavtal har de fortfarande inflytande till exempel i beredningen av arbetslagstiftningen samt pensions- och sociallagstiftningen.

KT:s uppgifter utgörs enligt den nya lagen av förhandlingar och överenskommelser om kollektivavtal, centralorganisationsavtal samt av intressebevakning för arbetsgivare i beredningen av arbets-, pensions- och socialskyddslagstiftning samt i internationella sammanslutningar.

Dessutom ska KT utföra och utveckla arbetsmarknadsutredningar som behövs i arbetsgivarverksamheten samt uppgifter som anknyter till personalledning, arbetslivskvalitet och resultatinriktning. KT ger också rekommendationer om utveckling av arbetslivet, främjar arbetsgivarkommunikationen och fullgör andra lagstadgade uppgifter inom intressebevakningen för arbetsgivare.

KT:s förvaltning förnyas

Delegationen utövar KT:s beslutanderätt under övergångsperioden. Den nya delegation som motsvarar resultatet av det senaste kommunalvalet tillträder 1.1.2022. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s nya förvaltning inleder verksamheten under början av 2023. KT leds då av en styrelse och tre sektioner: en kommunsektion, en välfärdsområdessektion och en företagssektion. Medlemmarna i sektionerna utses bland företrädare för kundorganisationerna på det sätt som närmare anges i lagen.

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen är verkställande direktör vid Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare