Suomeksi
Blogginlägg
Riikka Krause
Riikka Krause

Kvinnodominansen ökar visstidsanställningarna inom kommunsektorn

Naisten paiva, kuvituksessa 3 naista eri työskentelytiloissa

Den senaste tiden har vågorna gått höga i den offentliga debatten kring tidsbegränsade anställningsförhållanden och det faktum att de framför allt gäller kvinnor. De förslag till ändring av arbetsavtalslagen som varit aktuella under de senaste dagarna gäller inte alls kommunsektorn utan endast företag med färre än 10 anställda. Tyngdpunkten i granskningen av kvinnors ställning på arbetsmarknaden bör därför ligga på just små företag.

Statistikcentralens kommunala lönestatistik ger information om antalet löntagare i kommunernas och samkommunernas tjänst, deras löner och övriga uppgifter om anställningsförhållandet. I statistiken kan man också titta närmare på exempelvis typen av anställning, något som i denna text granskas i form av visstidsanställd personal. Antalet fast anställda och visstidsanställda och deras proportionella andel varierar mycket exempelvis enligt avtalsområde och yrkesbeteckning.

Av hela personalen inom kommunsektorn är andelen kvinnor 80 procent. Av dem är 22 procent visstidsanställda.

Det bör alltid finnas en grund för visstidsanställningar

En arbetstagare eller tjänsteinnehavare får anställas på viss tid om det finns en grundad anledning för detta som anges i lag. Sådana anledningar kan vara t.ex. vikariat, skötsel av en vakant tjänst eller befattning eller att arbetet är projektbetonat.

Eftersom fyra av fem bland de kommunalt anställda är kvinnor, är det naturligt att det också finns anställda som är på familjeledighet relativt sett oftare än inom andra sektorer. Därför är användningen av vikarier vanligare inom kommunsektorn.

Antalet vikarier ökar också till följd av alterneringsledigheter. Dessa ledigheter används mer inom kommunsektorn än inom andra sektorer. Som vikarie för en alterneringsledig arbetstagare eller tjänsteinnehavare ska man anställa en arbetslös arbetssökande.

Allmänt taget är det också flera kvinnor än män som studerar vid sidan av arbetet. Inom kommunsektorn är det också vanligt att man anställer en visstidsanställd vikarie för dem som är studielediga.

Visstidsanställda även i högsta ledningen

En grupp av visstidsanställda består av personer i kommunernas och samkommunernas högsta ledning. I många kommuner och samkommuner väljs de ledande tjänsteinnehavarna nuförtiden för viss tid – ofta fem eller sju år i sänder.

En annan grupp utgör exempelvis läkare som genomgår en specialiseringsutbildning. För dem är visstidsanställningar nära anknutna till studierna.

Personer som sköter en vakant tjänst eller befattning är alltid visstidsanställda. Inom kommunsektorn arbetar också ett visst antal projektanställda. Detta beror troligen på att många utvecklingsprojekt genomförs med hjälp av separat, extern projektfinansiering. Längden på finansieringsperioden bestämmer projekttiden och därmed längden på anställningsförhållandet för de projektanställda.

Riikka Krause

Riikka Krause

Riikka Krause är arbetsmarknadsutredare vid KT.