Suomeksi
UKTA
UKTA, i kraft från 1.2.2017

Del D Yrkesutbildningscenter för vuxna

§ 1 Tillämpningsområde

1
Denna del tillämpas på undervisningspersonal vid utbildningscenter för vuxna. Till den hör

  • rektorer och biträdande rektorer
  • heltidsanställda lärare
  • deltidsanställda lärare
  • timlärare i bisyssla och
  • utbildningsplanerare som enligt arbetsavtalet också har undervisningsuppgifter.

2
Anställningsvillkoren för rektorer och biträdande rektorer bestäms enligt AKTA. Det årsbundna tillägget bestäms dock enligt UKTA del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

5 v.

8 v.

10 v.

 

 

5 %

3
För heltids- och deltidsanställda lärare iakttas följande bestämmelser i AKTA:

Kap. I

Allmän del

§ 5

Arbetsgivarens allmänna rättigheter

§ 6

Tidpunkten då ett arbetsavtalsförhållande och medföljande rättigheter börjar

§ 9

Uppvisande av läkarintyg

§ 10

Arbetstagarens uppgifter

Kap. II

Löner

§ 1

De anställdas rätt till lön

§ 10

Väsentliga ändringar i uppgifterna

§ 11

Individuellt tillägg

§ 13

Resultatbonus

§ 14

Engångsarvode

§ 15

Rekryteringstillägg

§ 16

Språktillägg

§ 18

Lönebetalning

 

(Undantag: Till deltidsanställda lärare betalas lönen senast den 16:e kalenderdagen i följande månad. Lokalt kan man också avtala om att betala lönen vid den tidpunkt som anges i § 18 i AKTA.)

§ 19

mom. 1 Uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad/lön för del av kalendermånad

 

mom. 3: Ofullständig månad på arbetstagarens begäran

§ 20

Arbetsgivarens kvittningsrätt

Kap. III

Arbetstid

§ 1

Principen om effektiv användning av arbetstiden

§ 4

mom. 2: Arbetstid/vissa specialsituationer

§ 25

Uträkning av timlön samt tidpunkten för ersättning i pengar eller i form av ledighet

Kap. IV

Semester

 

När semesterlönen räknas ut betraktas helhetslönen enligt § 2 punkt 3 som ordinarie månadslön enligt AKTA. När tillägget till semesterlönen enligt § 13 mom. 3 i semesterkapitlet räknas ut beaktas, med avvikelse från bestämmelserna i AKTA, de kvälls-, lördags-, söndags- och nattersättningar som anges i § 2 punkt 2 i denna del.

Kap. V

Tjänst-, arbets- och familjeledighet, kapitlet i sin helhet.

Kap. VI

Ersättningar för kostnader och naturaprestationer

Kap. VII

Förtroendemän

Kap. VIII

Permittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande (med undantag av § 7 Obligatorisk arbetspraktik)

Bilaga 16

Ersättningar för resekostnader


På timlärare i bisyssla tillämpas följande bestämmelser i AKTA:

Kap. I

Allmän del

§ 2

mom. 2: Avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor

§ 5

Arbetsgivarens allmänna rättigheter

§ 6

Tidpunkten då ett arbetsavtalsförhållande och medföljande rättigheter börjar

§ 9

Uppvisande av läkarintyg

§ 10

Arbetstagarens uppgifter

Kap. II

Löner

§ 18

Lönebetalning

 

Till timlärare i bisyssla betalas lönen senast den 16:e kalenderdagen i följande månad.

Kap. V

Tjänst- och arbetsledigheter

6 §

Rätt till familjeledighet

7 §

Helhetsplan

8 §

Lön under moderskapsledighet

9 §

Lön under faderskapsledighet

12 §

Vissa tjänst- och arbetsledigheter

Kap. VII

Förtroendemän

Kap. VIII

Permittering, ombildning till deltidsanställning och anställningens upphörande (med undantag av § 7 Obligatorisk arbetspraktik)

Bilaga 16

Ersättningar för resekostnader

§ 2 Heltids- och deltidsanställda lärare

Arbetstiden för heltids- och deltidsanställda lärare är följande:

1    
Ordinarie arbetstid per vecka:

heltidsanställda lärare

38 timmar 45 minuter

deltidsanställda lärare

16–38 timmar 45 minuter.

Den ordinarie arbetstiden per vecka kan ordnas så att den under en utjämningsperiod på högst ett år utjämnas till det antal timmar som anges i denna del.

Utjämningsperiodens arbetstid kan överskridas (mertidsarbete).

Arbetstiden under en söckenhelgsvecka bestäms i tillämpliga delar enligt AKTA kap. III § 7 mom. 2. Om lönen för en deltidsanställd lärare bestäms enligt arbetstid som beräknas separat för varje månad beaktas också söckenhelger.

Innan arbetsperioden börjar ska för läraren i mån av möjlighet fastställas en arbetstidsplan som anger mängden undervisning och handledning samt de övriga uppgifter som arbetsgivaren ålagt läraren. När arbetstidsplanen fastställs ska längden på arbetsperioden och arbetsuppgifternas förutsebarhet beaktas. Arbetstidsplanen följs regelbundet upp.

2
Arbetstidsersättningar

För mertidsarbete enligt § 2 punkt 1 ovan betalas till läraren ersättning per timme enligt den timlön man får då lärarens månadslön enligt punkt 3 divideras med 163. När man fastställer timlönen för en deltidsanställd lärare används den månadslön för en heltidsanställd lärare på vilken lärarens deltidslön har beräknats.

Om den ordinarie arbetstiden under måndag–fredag förläggs till mellan kl.18.00 och 22.00, betalas för dessa timmar en penningersättning på 15 % (kvällsersättning). En lika stor ersättning betalas för arbete som utförts på en lördag mellan kl. 07.00 och 22.00 (lördagsersättning). För arbete som utförts på en söndag eller nattetid, mellan kl. 22.00 och 07.00, betalas en penningersättning på 30 % (söndags- resp. nattersättning).

Var och en av dessa penningersättningar räknas ut på timlönen enligt § 2 punkt 3 och ska betalas senast under den kalendermånad som följer efter att det arbete som berättigar till ersättning har utförts. I stället för penningersättning kan läraren också ges motsvarande ledighet.

3
Löner och lönepunkter

Lönesättningen för lärare som uppfyller behörighetsvillkoren framgår av lönebilagan.

4 30 04 00 4

Högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen

4 30 04 00 5

Högskoleexamen eller ingenjörsexamen

4 30 04 00 6

Examen på institutnivå

4 30 04 00 7

Annan examen

Anställningsåren bestäms och ansöks enligt UKTA del A. Hur anställningsåren inverkar på lönen framgår av lönebilagan.

När lönen bestäms inom skalan beaktas uppgifternas svårighetsgrad och ansvar samt arbetstagarens färdigheter och arbetsförmåga.


Tillämpningsanvisning

Om läraren inte har den behörighet för yrkesutbildning som krävs enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998, inklusive senare ändringar), iakttas ovan nämnda skalor minskade vid nedre gränsen med högst 30 %.

Om lärarens arbetsförmåga och färdigheter enligt arbetsgivarens bedömning förbättras tack vare utbildning under anställningen (t.ex. utbildning för fristående examen) höjs lärarens lön inom löneskalan.

Månadslönen för en deltidsanställd lärare är lägre än lönen för en heltidsanställd lärare i samma proportion som arbetstiden per vecka är kortare än arbetstiden för en heltidsanställd lärare (38 tim. 45 min.).

Om arbetstiden per vecka under en deltidsanställd lärares avlönade arbetsledighet inte är känd, betalas till läraren lön enligt den genomsnittliga arbetstiden under föregående kvartal.


§ 3 Timlärare i bisyssla

1

Den ordinarie arbetstiden för timlärare i bisyssla understiger 16 timmar per vecka.

Till timlärare i bisyssla betalas en särskilt överenskommen timlön för varje undervisningstimme som läraren hållit. När timlönen bestäms bör man beakta undervisningsarbetets svårighetsgrad och ansvar samt lärarens färdigheter och arbetsförmåga.

Timlärare i bisyssla har med stöd av arbetsavtalslagen rätt till sjuklön och med stöd av semesterlagen rätt till semester och/eller semesterersättning.

Timlönen justeras i enlighet med den allmänna förhöjningen.

2
(träder i kraft 1.8.2017)

En timlärare i bisyssla som anställts i ett anställningsförhållande för mer än 20 veckor och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas andra uppgifter än undervisningsuppgifter under året, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 10 timmar.

En timlärare i bisyssla som anställts i ett anställningsförhållande för mer än 20 veckor och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas andra uppgifter än undervisningsuppgifter under året, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.