På svenska
OVTES
OVTES 2017, voimassa 1.2.2017 lukien

Osio E Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

1 § Soveltamisala


Tätä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat

  • rehtorit ja apulaisrehtorit
  • kokoaikaiset opettajat
  • osa-aikaiset opettajat
  • sivutoimiset tuntiopettajat sekä
  • koulutuksen/opetuksen suunnittelijat, joiden työsopimuksen mukaisiin tehtäviin kuuluu myös opetusta.


Rehtorin ja apulaisrehtorin palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Vuosisidonnainen lisä määräytyy kuitenkin osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

5 v.

8 v.

10 v.

 

 

5 %

3
Kokoaikaisiin ja osa-aikaisiin opettajiin noudatetaan seuraavia KVTES:n määräyksiä:

I luku

Yleinen osa

5 §

Työnantajan yleiset oikeudet

6 §

Työsuhteen ja siihen perustuvien oikeuksien alkaminen

9 §

Lääkärintodistuksen esittäminen

10 §

Työntekijän tehtävät

II luku

Palkkaus

1 §

Viranhaltijan ja työntekijän oikeus palkkaan

10 §

Olennainen muutos tehtävissä

11 §

Henkilökohtainen lisä

13 §

Tulospalkkio

14 §

Kertapalkkio

15 §

Rekrytointilisä

16 §

Kielilisä

18 §

Palkanmaksu

 

(Poikkeus: Osa-aikaiselle opettajalle maksetaan palkka viimeistään seuraavan kuukauden 16. kalenteripäivänä. Paikallisesti voidaan
sopia myös KVTES:n 18 §:n mukaisen palkanmaksuajankohdan
noudattamisesta.)

19 §

1 mom.: Palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta/osa kalenterikuukauden palkka

 

3 mom.: Vajaa kuukausi työntekijän pyynnöstä

20 §

Työnantajan saatavan kuittausoikeus

III luku

Työaika

1 §

Työajan tehokkaan käytön periaate

4 §

2 mom.: Työaika/Eräitä erityistilanteita

25 §

Tuntipalkan laskeminen sekä raha- ja vapaa-ajankorvausten
suorittamisajankohta

IV luku

Vuosiloma

 

Vuosilomapalkkaa laskettaessa KVTES:n mukaisena varsinaisena kuukausipalkkana pidetään 2 § 3 kohdan mukaista kokonaispalkkaa. Vuosilomaluvun 13 §:n 3 momentin mukaista vuosilomapalkan
lisäystä laskettaessa otetaan KVTES:n määräyksistä poiketen
huomioon tämän osion 2 §:n 2 kohdan mukaiset ilta-, lauantai-,
sunnuntai- ja yötyökorvaukset.

V luku

Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat kokonaisuudessaan.

VI luku

Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset

VII luku

Luottamusmiehet

VIII luku

Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen
(lukuun ottamatta 7 §:ää Pakollinen työharjoittelu)

Liite 16

Matkakustannusten korvaukset


Sivutoimisiin tuntiopettajiin noudatetaan seuraavia KVTES:n määräyksiä:

I luku

Yleinen osa

2 §

2 mom.: Sopimuksen suhde aikaisempiin palvelussuhteen ehtoihin

5 §

Työnantajan yleiset oikeudet

6 §

Työsuhteen ja siihen perustuvien oikeuksien alkaminen

9 §

Lääkärintodistuksen esittäminen

10 §

Työntekijän tehtävät

II luku

Palkkaus

18 §

Palkanmaksu

 

Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan palkka viimeistään
seuraavan kuukauden 16. kalenteripäivänä.

V luku

Virka- ja työvapaat

6 §

Oikeus perhevapaisiin

7 §

Kokonaissuunnitelman tekeminen

8 §

Äitiysvapaan palkallisuus

9 §

Isyysvapaan palkallisuus

12 §

Eräät virka- ja työvapaat

VII luku

Luottamusmiehet

VIII luku

Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen
(lukuun ottamatta 7 §:ää Pakollinen työharjoittelu)

Liite 16

Matkakustannusten korvaukset

2 § Koko- ja osa-aikainen opettaja

Koko- ja osa-aikaisen opettajan työaika on seuraava:

1
Säännöllinen viikoittainen työaika:

kokoaikainen opettaja

38 tuntia 45 minuuttia

osa-aikainen opettaja

16–38 tuntia 45 minuuttia.

Säännöllinen viikoittainen työaika voidaan järjestää siten, että se tasoittuu tämän osion mukaiseen tuntimäärään enintään 1 vuoden tasoittumisjakson aikana.

Tasoittumisjakson työaika voidaan ylittää (lisätyö).

Arkipyhäviikkojen työaika määräytyy soveltuvin osin KVTES:n III luvun 7 §:n 2 momentin mukaisesti. Jos osa-aikaisen opettajan palkkaus määrätään kuukausittain erikseen laskettavan työajan perusteella, otetaan huomioon myös arkipyhät.

Ennen työkauden alkua opettajalle vahvistetaan mahdollisuuksien mukaan työaikasuunnitelma, joka sisältää opetus- ja ohjaustyön määrän sekä työnantajan määräämät muut tehtävät. Työaikasuunnitelmaa vahvistettaessa otetaan huomioon työkauden pituus sekä työtehtävien ennakoitavuus. Työaikasuunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti.

2
Työaikakorvaukset

Edellä 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu lisätyö korvataan maksamalla opettajalle tuntia kohden palkka, joka saadaan siten, että opettajan 3 kohdan mukaan määräytyvä kuukausipalkka jaetaan luvulla 163. Osa-aikaisen opettajan tuntipalkan määräämisessä käytetään sitä kokoaikaisen opettajan kuukausipalkkaa, josta ao. opettajan osa-aikapalkka on laskettu.

Jos maanantain ja perjantain välinen säännöllinen työaika sijoitetaan klo 18.00–22.00 väliseen aikaan, maksetaan näistä tunneista 15 % rahakorvaus (iltatyökorvaus). Sama korvaus maksetaan lauantaisin klo 07.00–22.00 välisenä aikana tehdystä työstä (lauantaityökorvaus). Sunnuntaisin ja yöllä klo 22.00–07.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan 30 % rahakorvaus (sunnuntai- ja yötyökorvaus).

Kukin em. rahakorvauksista lasketaan 2 § 3 kohdan mukaisesta tuntipalkasta ja ne on maksettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Rahakorvauksen sijasta voidaan antaa myös vastaava vapaa.

3
Palkkaus ja hinnoittelutunnukset

Kelpoisuusehdot täyttävän opettajan palkkahinnoittelu, ks. palkkaliite.

4 30 04 00 4

Ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 30 04 00 5

Korkeakoulututkinto ja insinöörin tutkinto

4 30 04 00 6

Opistoasteen tutkinto

4 30 04 00 7

Muu tutkinto

Palveluvuodet määräytyvät ja niiden hakemiseen sovelletaan, mitä OVTES:n osiossa A on määrätty. Palveluvuosien vaikutus palkkaan ilmenee palkkaliitteestä.

Palkkaa asteikon puitteissa määrättäessä otetaan huomioon tehtävien vaativuus ja vastuullisuus sekä työntekijän taito ja kyky.


Soveltamisohje

Jos opettajalla ei ole opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaista ammatilliselle koulutukselle määriteltyä kelpoisuutta, noudatetaan edellä olevia asteikkoja alarajaltaan enintään 30 %:lla alennettuina.

Jos työsuhteen aikana suoritetusta koulutuksesta johtuen opettajan työkyky ja -taito työnantajan arvion mukaan lisääntyvät (esim. tutkintomestarikoulutus), tarkistetaan palkkausta asteikon puitteissa.

Osa-aikaisen opettajan kuukausipalkka on siinä suhteessa kokoaikaisen opettajan palkkaa alempi kuin hänen viikoittainen työaikansa on kokoaikaisen opettajan työaikaa (38 h 45 min) lyhyempi.

Jos osa-aikaisen opettajan palkallisen työvapaan viikoittaista työaikaa ei ole tiedossa, maksetaan opettajalle palkka edellisen vuosineljänneksen keskimääräisen työajan mukaan.


3 § Sivutoimiset tuntiopettajat

1
Sivutoimisen tuntiopettajan säännöllinen työaika on alle 16 tuntia viikossa.

Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan jokaiselta pidetyltä oppitunnilta erikseen sovittu tuntipalkka. Tuntipalkan määräämisessä tulee ottaa huomioon opetustyön vaativuus ja vastuullisuus sekä opettajan taito ja kyky.

Sivutoimisella tuntiopettajalla on oikeus työsopimuslain nojalla sairausajan palkkaan ja vuosilomalain nojalla vuosilomaan ja/tai lomakorvaukseen.

Tuntipalkkaa tarkistetaan yleiskorotusta vastaavasti.

2
(voimaan 1.8.2017)

Yli 20 viikon palvelussuhteeseen otettu vähintään 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta kuin opetustyötä vuodessa, jolloin tuntipalkka maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

Yli 20 viikon palvelussuhteeseen otettu alle 10 viikkotuntia opettava sivutoiminen tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään muuta kuin opetustyötä vuodessa, jolloin tuntipalkka maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.