Suomeksi
TIM-AKA
TIM-AKA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

Arbetsledigheter och vissa förmåner för arbetstagarna

§ 61 Sjuklön

mom. 1 Längden på avlönad sjukfrånvaro

Om en arbetstagare genom ett vederbörligen godkänt läkarintyg har visat att han eller hon är oförmögen att utföra sitt arbete och om sjukdomen eller olycksfallet inte har inträffat under sådana förhållanden som enligt arbetsavtalslagen utgör hinder för erhållande av sjuklön, betalas under pågående anställning sjuklön under samma kalenderår på följande sätt:

  1. Om anställningen har fortgått minst 60 kalenderdagar omedelbart före sjukfrånvaron: full lön för en period på sammanlagt 60 kalenderdagar och därefter två tredjedelar av den fulla lönen för en period på sammanlagt 120 kalenderdagar.
     
  2. Om anställningen inte omedelbart före sjukfrånvaron har fortgått minst 60 kalenderdagar: full lön för en period på 14 kalenderdagar.

Om sjukfrånvaron fortgår i en eller flera perioder i sammanlagt över 12 månaders tid och den inte har avbrutits av en sammanhängande period i arbete på minst 30 kalenderdagar, berättigar ett nytt kalenderår inte längre till sjuklön.

En arbetstagare kan för högst 3 dagar beviljas avlönad sjukfrånvaro utan läkarintyg, om någon annan av arbetsgivaren godkänd utredning över sjukdomen visas upp.

Om arbetsgivaren inte har fått läkarintyget inom en vecka efter att det undertecknades, är sjukfrånvarons första dag oavlönad, såvida det inte finns ett godtagbart skäl till dröjsmålet.


Tillämpningsanvisning

Bestämmelser om det avtal om deltidsarbete som ligger till grund för partiell sjukdagpenning finns i arbetsavtalslagen (2 kap 11 a § och i 8 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen (hänvisningsbestämmelse).

Arbetstagarens rätt till avlönad sjukfrånvaro enligt mom. 1 upphör senast när invalidpension eller rehabiliteringsstöd för viss tid som beviljats på grundval av anställningsförhållandet börjar betalas till arbetstagaren.

Om invalidpension eller rehabiliteringsstöd för viss tid betalas retroaktivt och arbetstagaren för samma tid har fått sjuklön enligt mom. 1, har arbetsgivaren rätt till pensionsförmånen för tiden i fråga. Skillnaden mellan invalidpensionen eller rehabiliteringsstödet för viss tid och sjuklönen återkrävs då inte. Om den retroaktiva pensionen har betalats till arbetstagaren återkrävs motsvarande belopp från den sjuklön som betalats till arbetstagaren för samma tid. 

Arbetstagaren är skyldig att utan dröjsmål ge arbetsgivaren ett av pensionsanstalten utfärdat intyg över pensionen och meddela arbetsgivaren om det utbetalda beloppet, om pensionen betalats till arbetstagaren själv.


mom. 2 Löneförmåner enligt prövning

På arbetsgivarens prövning beror huruvida och till vilket belopp lön betalas till arbetstagare i följande fall:

  1. efter att den i § 61 mom. 1 punkt 1 avsedda ovillkorliga rätten till sjuklön har upphört, varvid i lön dock inte kan betalas mer än två tredjedelar av full lön för högst 185 dagar,
     
  2. för den tid som överskrider den i § 61 mom. 1 andra stycket avsedda tiden på 12 månader, varvid i lön kan betalas högst hälften av full lön.

mom. 3 Olycksfallsersättning eller annan ersättning

Om en arbetstagare har rätt att från något annat håll få ersättning för arbetsinkomstbortfall, betalas endast den del av sjuklönen som överstiger ersättningen. Som ersättning anses i detta fall inte vård, därmed jämförbara kostnader, menersättning, engångsersättning som betalas i stället för denna, och inte heller tillägg och ersättningar enligt 51 § (vårdbidrag), 52 § (klädtillägg) och 53 § (ersättning för extra kostnader för hemvård) i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). Sjuklönen betalas dock till fullt belopp om ersättningen grundar sig på en förmån som arbetstagaren frivilligt bekostat eller om arbetstagaren får ersättning på grund av ett sådant olycksfall i arbetet som inte har förorsakat sjukfrånvaron i fråga.


Tillämpningsanvisning

Om en arbetstagare inte utnyttjar sin rätt till ersättning, t.ex. inte söker ersättning enligt skadeståndslagen av den som förorsakat arbetsoförmågan, betalas inte sjuklön till den del som ersättningen skulle ha täckt lönen.


mom. 4 Uträkning av sjuklön

Till en arbetstagare betalas lön för de arbetstimmar enligt arbetsskiftsförteckningen vilka ingår i de perioder som avses i mom. 1–3 i denna paragraf.

Grunden för uträkningen av arbetstagarens sjuklön är den medeltiminkomst enligt § 35 mom. 1 som gäller vid sjukdomstidpunkten.

Om en arbetstagare insjuknar mitt under ett arbetsskift eller en arbetsdag, betalas lön för denna dag i form av arbetslön, varefter betalningen av sjuklön inleds den första hela sjukdagen.

mom. 5 Övriga bestämmelser

Om en arbetstagare enligt 57 och 63 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) har ålagts att utebli från arbetet ska arbetsgivaren betala lön under frånvarotiden enligt bestämmelserna om sjuklön i denna paragraf. Om en arbetstagare med missbruksproblem frivilligt sökt sig till institutionsvård, anses vårdtiden vara tid som berättigar till sjukfrånvaro enligt kollektivavtalet, om arbetstagaren på förhand kommit överens om vården med arbetsgivaren.

mom. 6 Dagpenning enligt sjukförsäkringslagen

En arbetstagare har rätt till den del av dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen för ovan i mom. 1 och 2 nämnda perioder som överskrider respektive sjuklön. Resten av dagpenningen betalas till arbetsgivaren. Om sjuklönen är högst lika stor som dagpenningen kan man göra så att ingen lön betalas och arbetstagaren får rätt till hela dagpenningen.

För att få löneförmåner enligt denna paragraf under sjukfrånvaro ska arbetstagaren iaktta bestämmelserna om vad som krävs för erhållande av dagpenning enligt sjukförsäkringslagen. Om arbetsgivaren på grund av arbetstagarens försummelse går miste om en förmån enligt sjukförsäkringslagen minskas arbetstagarens löneförmåner med motsvarande belopp.

Om arbetstagaren med stöd av någon annan stats sociala trygghetssystem har rätt till dagpenning som motsvarar dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, avdras beloppet av denna förmån från sjuklönen. Arbetstagaren är skyldig att ge arbetsgivaren en utredning om socialskyddsförmåner som betalas av en annan stat och som kan inverka på arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet.

En arbetstagare ska, om han eller hon inte har laga hinder, utan dröjsmål underrätta sin närmaste chef om insjuknande.


Tillämpningsanvisning

Då den del av en i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning som överstiger sjuklönen räknas ut ska dagpenningen jämföras med den fulla eller partiella sjuklön som i det enskilda fallet betalas till arbetstagaren med stöd av mom. 1–3.


§ 62 Sjuklön till följd av olycksfall i arbetet eller sjukdom som arbetet förorsakat

mom. 1 Längden på sjukfrånvaro

Om en arbetstagare till följd av olycksfall som inträffat i arbete hos arbetsgivaren eller till följd av sjukdom som arbetet förorsakat eller till följd av yrkessjukdom har blivit oförmögen att utföra sitt arbete, har arbetstagaren med avvikelse från § 61 rätt att under sjukdomen för en tid av högst 120 kalenderdagar få full lön och därefter två tredjedelar av sin fulla lön för en tid av högst 120 kalenderdagar, om inte något annat bestäms nedan. Efter denna tid kan lön betalas enligt arbetsgivarens prövning, dock högst två tredjedelar av full lön och högst för 125 kalenderdagar.

mom. 2 Olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom

Med olycksfall i arbetet hos en arbetsgivare som är bunden av detta kollektivavtal, sjukdom som förorsakats av sådant arbete och yrkessjukdom avses här det samma som begreppen olycksfall i arbetet och yrkessjukdom i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Moment 1 tillämpas också när oförmågan att sköta arbetet har förorsakats av våld som arbetstagaren utsatts för i samband med arbetsuppgifterna.

mom. 3 Ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Bestämmelserna i denna paragraf får inte tillämpas i sådana fall där ersättning inte betalas enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Arbetsgivaren kan dock enligt egen prövning besluta att lön enligt mom. 1 ska betalas i förskott redan innan ett ärende som gäller ersättning för olycksfall i arbetet har blivit avgjort genom ett beslut som vunnit laga kraft. Om beslutet är negativt, ska ärendet behandlas och avgöras enligt § 61 såsom annat olycksfallsärende.

Om en arbetstagare enligt § 61 mom. 1 inte har rätt till sjuklön eller om den lön arbetstagaren enligt nämnda bestämmelse fått är mindre än den lön som betalats i förskott på sjuklönen, är arbetstagaren skyldig att återbetala förskottet eller förskottsdelen. Återbetalningen kan verkställas genom innehållning på arbetstagarens lön.

mom. 4 Hur olycksfallsersättning inverkar på lönen

Om olycksfallsersättning inte beviljas till fullt belopp, ska den lön som avses i denna paragraf minskas till den del den överstiger lönen enligt § 61.

Om en arbetstagare har rätt att få olycksfallsersättning eller någon annan ersättning som arbetstagaren inte själv bekostat, betalas endast den del av lönen i denna paragraf som vid den aktuella tidpunkten överstiger ersättningen. Som ersättning anses i detta fall inte kostnader för vård, därmed jämförbara kostnader, menersättning, engångsersättning som betalas i stället för denna, och inte heller tillägg och ersättningar som anges i 51–53 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Denna bestämmelse gäller dock inte ersättning för ett sådant olycksfall i arbetet som inte har förorsakat sjukfrånvaron i fråga.


Tillämpningsanvisning

Från den sjuklön som ska betalas till en arbetstagare enligt denna paragraf avdras sådan i denna punkt avsedd olycksfallsersättning eller någon annan ersättning som inte bekostats av arbetstagaren själv. Då avdraget räknas ut ska ersättningen jämföras med den fulla eller partiella lön som annars betalas till arbetstagaren i det enskilda fallet med stöd av mom. 1.


mom. 5 Särskild bestämmelse

Beviljande av sjukfrånvaro enligt denna paragraf inskränker inte arbetstagarens rätt att få sjukfrånvaroförmåner enligt § 61.

mom. 6 Uträkning av sjuklön

Vid uträkning av sjuklön som avses i denna paragraf iakttas bestämmelserna i § 61 mom. 4.