Suomeksi

LÄKTA 2020– 2021

2020–2021

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  LÄKTA, i kraft från 1.4.2020

  Bilaga 2 Tandläkare vid hälsocentraler

  § 1 a Lönesättningen från 1.8.2020

  Tjänstebeteckning/uppgift

  Grundlön €/mån.

  1

  Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

  Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgiften

   

  L2TH2000

  4 674,23

  2

  Specialtandläkare/hälsocentraltandläkare med
  specialtandläkarrättigheter

   

  Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgiften

   

  L2TH5100

  4 300,02

  3

  Övriga hälsocentraltandläkare

   

  Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha rättighet att verka som
  legitimerad tandläkare

  L2TH5200

  3 599,42

  4

  Övriga tandläkare

   

  4.1

  Tandläkare med begränsad legitimation, grundlönen är oberoende av vilken tandläkartjänst/tandläkaruppgift tandläkaren sköter

   

  L2TH6100

  2 604,54

  4.2

  Odontologie studerande, grundlönen är oberoende av vilken
  tandläkartjänst/tandläkaruppgift den studerande sköter

   

  L2TH6200

  2 248,58

  De minimilöner som träder i kraft 1.4.2021 meddelas senare i ett cirkulär. Se § 11 i underteckningsprotokollet.


  Tillämpningsanvisning

  1 Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och chefer

  Ledande tandläkare står utanför lönesättningen. En hälsocentraltandläkare som förordnats till ansvarig tandläkare står utanför lönesättningen från det att förordnandet börjar gälla till dess att det upphör, varefter tandläkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

  En person i chefsställning bör ha högre lön än de underställda, om det inte finns någon särskild grundad anledning att avvika från detta. Vid en jämförelse av lönerna beaktas utöver chefens och de underställdas uppgiftsrelaterade löner också åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie arbetstid. Målet är att lönen för alla chefer ska stå i rätt proportion till arbetets svårighetsgrad, mängden uppgifter och arbetsresultatet. Se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

  När den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och cheferna bestäms ska man utöver § 7, 8 och 9 i lönekapitlet i AKTA med tillämpningsanvisningar beakta sådana faktorer som påverkar arbetets svårighetsgrad och mängd, t.ex. befolkningsunderlaget eller nya skyldigheter och ansvar som uppstår då en ny verksamhetshelhet har bildats av motsvarande enheter i olika kommuner.

  En så rättvis lönebildning som möjligt främjar måluppfyllelsen vad gäller gott ledarskap och framgång för hela enheten.

  2 Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

  Med en tandläkare i motsvarande ställning avses en tandläkare som i fråga om ställning och uppgifter kan jämställas med en övertandläkare och vars huvuduppgift är att leda ett större delområdes verksamhet.

  3 Tandläkare som ansvarar för en delfunktion

  Med en tandläkare som ansvarar för en delfunktion avses en hälsocentraltandläkare som har anförtrotts ledningen av en större verksamhetshelhet. Här avses alltså inte arbetsfördelningen mellan tandläkarna. Tandläkare som ansvarar för en delfunktion kan ansvara för t.ex. verksamheten och utvecklingen vid en regional tandklinik eller ett odontologiskt delområde inom en stor kommun/samkommun eller ett samarbetsområde. Genom att utse tandläkare med ansvar för en delfunktion kan man trygga en tillfredsställande chefsverksamhet och på detta sätt stödja ett gott ledarskap.

  Vid bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentraltandläkare som utsetts till ansvarig läkare för en delfunktion beaktas extra uppgifter eller extra ansvar enligt § 9 mom. 1 punkt 3.2 i lönekapitlet i AKTA från det att förordnandet börjar gälla till dess att det upphör, varefter tandläkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

  4 Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för tandläkare med särskilt kunnande

  Vid bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentraltandläkare med arbetsuppgifter som i högre grad än för övriga tandläkare fokuserar på kompetens inom någon odontologisk specialitet, vård av patienter i en särgrupp eller något annat särskilt ansvar beaktas detta vid arbetsvärderingen enligt § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. Om det särskilda ansvaret medför att åtgärdsarvodena minskar, ska det kompenseras.

  5 Tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter

  Vid bestämningen av lönen för tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter bör beaktas vilken inverkan undervisnings- och handledningsuppgiften har på arbetets svårighetsgrad. Vid bestämning av lönen ska också åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie arbetstid beaktas. En så rättvis lönebildning som möjligt främjar kvaliteten på undervisningen och handledningen.

  Tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter avser tandläkare som undervisar/handleder personer som avlägger odontologie licentiatexamen, ST-tandläkare, personer som fullgör praktisk tjänstgöring och personer som genomgår fördjupad praktik.

  I fråga om tutorverksamhetens inverkan på den uppgiftsrelaterade lönen eller det individuella tillägget, se tillämpningsanvisningen för § 6 i lönekapitlet.


  Exempel

  Exempelvis i fråga om handledning under fördjupad praktik är utgångspunkten att handledningsuppgiftens inverkan på lönen bedöms i arbetsvärderingen och att den således beaktas i den uppgiftsrelaterade lönen. Vid bestämning av lönen ska dessutom åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie arbetstid beaktas. Om handledningsuppgiften är tidsbegränsad, betalas uppgiftstillägg för denna tid.


  § 2 Åtgärdsarvoden

  mom. 1

  För åtgärder som nämns i åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler betalas åtgärdsarvoden enligt ersättningstabellen till tandläkare när åtgärderna utförs under ordinarie arbetstid eller jourtid och till tandläkare som arbetar full arbetstid när åtgärderna utförs som kliniskt mertidsarbete.

  mom 2. Åtgärdsarvoden från 1.1.2019

  Arvoden och ersättningar

  Ordinarie arbetstid

  Kliniskt mertids-arbete

  Jour

  Första-hjälps-besök

  Åtgärdsarvoden

   

  Över 30 tim./v. eller vardagar efter kl. 18.00 och under veckoslut*

   

   

   

   

   

   

  Åtgärdsgrupper

  TKHL 2

  2,10

  3,85

  3,85

  3,85

  3,85

  TKHL 3

  3,99

  7,04

  7,04

  7,04

  7,04

  TKHL 4

  5,07

  7,04

  7,04

  7,04

  7,04

  TKHL 4 B

  8,38

  11,63

  11,63

  11,63

  11,63

  TKHL 5

  11,60

  15,85

  15,85

  15,85

  15,85

  TKHL 6

  16,74

  20,74

  20,74

  20,74

  20,74

  TKHL 7

  28,28

  35,07

  35,07

  35,07

  35,07

  Tandläkare som ensam utför kliniskt mottagningsarbete (utan assisterande personal)

  Ovan nämnda åtgärdsarvoden höjda med 30 %.

   

   

  * Se definition på veckoslut i tillämpningsanvisningen för § 3.


  Tillämpningsanvisning

  För följande åtgärder avviker arvodena i tandläkarnas åtgärdskatalog från beloppen i tabellen ovan: TKHL 223, 224, 227, 301.

  Gränsen på 30 timmar för kliniskt arbete ska kontrolleras en gång per vecka. Det rekommenderas att den maximala arbetstiden i kliniskt arbete inte överstiger 7 timmar per dag


  mom. 3

  Ändringar i datasystem får inte leda till att arvoden enligt läkaravtalet inte betalas i tid eller att de betalas felaktigt. Då ett datasystem byts ut eller stora ändringar görs i ett system ska arbetsgivaren ta i bruk en utbetalning av kalkylerade åtgärdsarvoden tills systemet fungerar, dock för minst 3 månaders tid. De kalkylerade åtgärdsarvodena bestäms på basis av varje tandläkares individuella åtgärdsarvoden. Som grund för kalkyleringen kan användas de åtgärdsarvoden som betalats ut under det föregående kvalifikationsåret. Om en tandläkare inte har varit anställd hos arbetsgivaren under det föregående kvalifikationsåret, betalas som kalkylerat arvode ett genomsnittligt arvode för tandläkare som arbetar hos arbetsgivaren i likartade arbetsuppgifter. Lönebetalningen ska korrigeras i enlighet med läkaravtalet så snart som möjligt.


  Tillämpningsanvisning

  På dem som omfattas av läkaravtalet tillämpas bestämmelsen om lönebetalning i AKTA kap. II § 18. Paragrafens mom. 1 lyder: ”om betalningen av arvodet förutsätter att en utredning över vidtagna åtgärder visas i form av en räkning, betalas arvodet senast under den kalendermånad som följer efter att räkningen lämnades in.” Om en fordran försenas, uppkommer för löntagaren en sådan räntefordran som omfattas av räntelagen (633/82).


  Temporärt mom. 4

  Vid beräkningen av höjningen av den ordinarie lönen enligt § 3 och 5 i lönekapitlet i LÄKTA för kvalifikationsåret 1.4.2020–31.3.2021, beaktas endast de månader då befolkningen har tillhandahållits mun- och tandvårdstjänster som normalt.

  § 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete och förstahjälpsbesök under ledig tid

  mom. 1 

  För varje patient som en tandläkare med full arbetstid behandlar under kliniskt mertidsarbete betalas besöksarvode enligt ersättningstabellen i mom. 2.

  mom. 2  Besöksarvoden från 1.1.2019

  Arvoden och ersättningar

  Kliniskt mertids-arbete

  Första-hjälpsbesök

  Besöksarvoden

  Patientbesök hos tandläkaren

   

   

  a) under veckoslut

  a) 9,90

   

  b) vid någon annan tidpunkt

  b) 9,90

   

  Separat besök av tandläkare hos patient

   

   

  a) under veckoslut

  a) 12,61

   

  b) vid någon annan tidpunkt

  b) 12,61

   

  Besök som tandläkaren gör på hälsocentral eller annan vårdplats under sin lediga tid för att ge första hjälpen

   

   

  a) under veckoslut

   

  a)   21,60

  a1) för följande patienter/samma besök

   

  a1)   9,90

  b) under någon annan jourtid

   

  b)   16,21

  b1) för följande patienter/samma besök

   

  b1)   4,50

  Separat besök av tandläkare hos patient, då besöket varar över 45 minuter. Tillägg för varje påbörjad kvartstimme (i besökstiden inräknas restiden enligt snabbaste rutt)

   

   

  a) under veckoslut

  a) 4,14

  a) 5,23

  b) vid någon annan tidpunkt

  b) 4,14

  b) 4,14

  Tandläkare som ensam utför kliniskt mottagningsarbete (utan assisterande personal)

  Ovan nämnda besöks-arvoden höjda
  med 30 %

   


  Tillämpningsanvisning

  För varje patient betalas endast ett besöksarvode enligt tabellen, även om flera undersöknings- och behandlingsåtgärder som inverkar på arvodet vidtas under samma besök.

  Med veckoslut avses i ovanstående tabell tiden från fredag kl. 18.00 till måndag kl. 8.00, samt från kl. 18.00 vardag före söckenhelg, julafton eller midsommarafton till påföljande vardag kl. 8.00.

  Tandläkare gör sällan separata besök hos patienter. Besöken gäller i allmänhet bara patienter som vårdas på vårdinrättning eller vårdavdelning.


  Anmärkning

  Ersättningarna för arbetsplatsjour bestäms enligt § 11 mom. 1 i arbetstidskapitlet.

  Grundersättningarna för fri jour bestäms enligt § 11 mom. 2 i arbetstidskapitlet i detta avtal och ersättningarna för arbetad tid enligt § 11 mom. 1.


  § 4 Arvoden för kliniskt mertidsarbete för deltidsarbetande tandläkare

  Till en tandläkare som arbetar deltid betalas för kliniskt mertidsarbete som överstiger tandläkarens ordinarie arbetstid (deltiden) åtgärdsarvoden enligt arvodena för ordinarie arbetstid och 50 % av besöksarvodena för kliniskt mertidsarbete enligt ersättningstabellen i § 3. Om den sammanlagda ordinarie arbetstiden och mertidsarbetstiden för en deltidsarbetande tandläkare överskrider den ordinarie arbetstiden för en heltidsarbetande tandläkare, betalas för detta överskridande mertidsarbete åtgärds- och besöksarvoden enligt ersättningstabellerna (§ 2 och § 3).

  Till en tandläkare som arbetar deltid betalas förhöjningen på 30 % för kliniskt mertidsarbete utan assistans först när den ordinarie arbetstiden och mertidsarbetstiden sammanlagt överstiger en heltidsarbetande tandläkares ordinarie arbetstid.

  § 5 Ersättning för förstahjälpsbesök under ledig tid

  För besök som en tandläkare gör under sin lediga tid på en hälsocentral eller annan vårdplats för att ge första hjälpen betalas de besöks- och åtgärdsarvoden som framgår av ersättningstabellerna ovan (§ 2 och § 3). Också ändamålsenliga resekostnader som föranleds av besöket ersätts.