Suomeksi
LÄKTA
LÄKTA, i kraft från 1.4.2020

Bilaga 1 Läkare vid hälsocentraler

§ 1 a Lönesättningen från 1.8.2020

Läkarens tjänstebeteckning/uppgift


Grundlön, €

1

Överläkare/läkare i motsvarande ställning

Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

 

L1TK2000

5 274,07

2

Specialläkare/hälsocentralläkare med specialisträttigheter

 

Hälsocentralläkaren har specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

 

L1TK5100

4 649,65

3

Övriga hälsocentralläkare

 

3.1

Legitimerad läkare som har genomgått särskild allmänläkarutbildning eller som i sammanlagt minst 3 år har utövat läkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver legitimering

 

L1TK5200

3 915,39

I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12.
För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad
läkare.

 

3.2

Legitimerad läkare

 

L1TK6100

3 417,91

4

Medicine studerande

 

Medicine studerande, grundlönen är oberoende av vilken läkartjänst/läkaruppgift som den studerande sköter

 

L1TK6200

2 655,23

De minimilöner som träder i kraft 1.4.2021 meddelas senare i ett cirkulär. Se § 11 i underteckningsprotokollet.


Tillämpningsanvisning

1 Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och chefer

Chefsläkare står utanför lönesättningen. En hälsocentralläkare som förordnats till ansvarig läkare står utanför lönesättningen från det att förordnandet börjar gälla till dess att det upphör, varefter läkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

Syftet är att lönen för alla chefer ska stå i rätt proportion till arbetets svårighetsgrad, mängden uppgifter och arbetsresultatet och också i rätt proportion till de underställdas löner. Se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

En så rättvis lönebildning som möjligt främjar måluppfyllelsen vad gäller gott ledarskap och framgång för hela enheten.

När den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och cheferna bestäms ska man utöver § 7, 8 och 9 i lönekapitlet i AKTA med tillämpningsanvisningar beakta sådana faktorer som påverkar arbetets svårighetsgrad och mängd, t.ex. befolkningsunderlaget, nya skyldigheter och ansvar som uppstår då en ny verksamhetshelhet har bildats av motsvarande enheter i olika kommuner, liksom också att överläkare utöver ledningsuppgiften deltar i patientarbete under ordinarie arbetstid dagtid och att specialiserade sjukvårdstjänster tillhandahålls, om det kan anses befogat med tanke på verksamheten som helhet.

2 Överläkare/läkare i motsvarande ställning

Med en läkare i motsvarande ställning avses en läkare som i fråga om ställning och uppgifter kan jämställas med en överläkare och vars huvuduppgift är att leda.

3 Läkare som ansvarar för en delfunktion

Med en läkare som ansvarar för en delfunktion avses en hälsocentralläkare som har anförtrotts ledningen av en större verksamhetshelhet. Här avses alltså inte arbetsfördelningen mellan läkarna. Läkare som ansvarar för en delfunktion kan ansvara för t.ex. verksamheten och utvecklingen av ett delområde inom en stor kommun/samkommun eller ett samarbetsområde. Genom att utse läkare med ansvar för en delfunktion kan man trygga en tillfredsställande chefsverksamhet och på detta sätt stödja ett gott ledarskap.

Vid bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentralläkare som utsetts till ansvarig läkare för en delfunktion beaktas extra uppgifter eller extra ansvar enligt § 9 mom. 1 punkt 3.2 i lönekapitlet i AKTA från det att förordnandet börjar gälla till dess att det upphör, varefter läkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

4 Förändringar i uppgifterna och arbetsfördelningen

Vid olika omställningar i organisationen, exempelvis vid omfördelning av uppgifter för vårdpersonalen (t.ex. överföring av uppgifter från läkare till sjukskötare) kan genomförandet av förändringen förutsätta att det av läkarna krävs mera utbildning, styrning och handledning av övrig personal än i genomsnitt. I sådana fall ändras också fokus i läkarnas arbetsuppgifter tillfälligt vad gäller förhållandet mellan läkarens mottagnings- och motsvarande patientarbete och annat arbete. Man ska också på förhand uppskatta på vilket sätt och hur länge denna förändring påverkar verksamheten och beakta detta lokalt i läkarnas arbets- och lönearrangemang. Se bestämmelserna och tillämpningsanvisningarna i § 7, 8 och 9 i lönekapitlet i AKTA.

§ 2 Åtgärdsarvoden

mom. 1 Ersättning för åtgärder

För åtgärder som nämns i åtgärdskatalogen för läkare vid hälsocentraler betalas åtgärdsarvoden enligt ersättningstabellen i mom. 2 när åtgärderna utförs under ordinarie arbetstid eller jourtid, och till läkare som arbetar full arbetstid när åtgärderna utförs som kliniskt mertidsarbete.


Tillämpningsanvisning

Åtgärdsarvode betalas alltid oberoende av var åtgärden utförs, t.ex. på mottagning, vårdavdelning eller rådgivningsbyrå.


mom. 2

Tabell över åtgärdsersättningar från 1.4.2020

Arvoden och
ersättningar

 

Ordinarie
arbetstid

Kliniskt
mertidsarbete

Ordinarie arbetstid efter kl. 18 vardags-kvällar

Arbetsplatsjour, avvikande
arbetsplatsjour och fri jour

Åtgärdsgrupper

R 0

2,68

3,50

3,50

3,50

R I, RU I, RR I

7,26

9,50

9,50

9,50

R II, RU II, RR II

10,96

14,50

14,50

14,50

R III, RR III

26,80

35,00

35,00

35,00

Tabell över åtgärdsersättningar från 1.8.2020

Arvoden och
ersättningar

 

Ordinarie
arbetstid

Kliniskt
mertidsarbete

Ordinarie arbetstid efter kl. 18 vardags-kvällar

Arbetsplatsjour, avvikande
arbetsplatsjour och fri jour

Åtgärdsgrupper

R 0

2,71

3,54

3,54

3,54

R I, RU I, RR I

7,35

9,62

9,62

9,62

R II, RU II, RR II

11,10

14,68

14,68

14,68

R III, RR III

27,13

35,43

35,43

35,43

Tabell över åtgärdsersättningar från 1.4.2021

Arvoden och
ersättningar

 

Ordinarie
arbetstid

Kliniskt
mertidsarbete

Ordinarie arbetstid efter kl. 18 vardags-kvällar

Arbetsplatsjour, avvikande
arbetsplatsjour och fri jour

Åtgärdsgrupper

R 0

2,74

3,58

3,58

3,58

R I, RU I, RR I

7,42

9,72

9,72

9,72

R II, RU II, RR II

11,21

14,83

14,83

14,83

R III, RR III

27,40

35,78

35,78

35,78

mom. 3 Åtgärdsarvoden för kliniskt mertidsarbete till läkare som arbetar deltid

Till en läkare som arbetar deltid betalas för åtgärder som utförs som kliniskt mertidsarbete arvoden enligt åtgärdsarvodena för ordinarie arbetstid i mom. 2 tills läkarens ordinarie arbetstid och kliniska mertidsarbetstid sammanlagt överstiger en heltidsarbetande läkares ordinarie arbetstid.

Temporärt mom. 4

Vid beräkningen av höjningen av den ordinarie lönen enligt § 3 och 5 i lönekapitlet i LÄKTA för kvalifikationsåret 1.4.2020–31.3.2021, beaktas endast de månader då befolkningen har tillhandahållits primärvårdstjänster som normalt.

§ 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete

mom. 1

För varje patient som en läkare med full arbetstid behandlar under kliniskt mertidsarbete betalas besöksarvode enligt ersättningstabellen i mom. 2.

mom. 2

Ersättningstabell från 1.4.2020

Arvoden och ersättningar

Kliniskt
mertidsarbete

Besöksarvoden

Patientbesök hos läkaren
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt

10,51

Separat besök av läkare hos patient (hembesök)
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt

12,91

Över 45 minuter långt patientbesök, tillägg för varje
påbörjad kvartstimme; vid hembesök inräknas restiden
i besökstiden
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt


4,42

Ersättningstabell från 1.8.2020

Arvoden och ersättningar

Kliniskt
mertidsarbete

Besöksarvoden

Patientbesök hos läkaren
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt

10,64

Separat besök av läkare hos patient (hembesök)
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt

13,07

Över 45 minuter långt patientbesök, tillägg för varje
påbörjad kvartstimme; vid hembesök inräknas restiden
i besökstiden
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt


4,47

Ersättningstabell från 1.4.2021

Arvoden och ersättningar

Kliniskt
mertidsarbete

Besöksarvoden

Patientbesök hos läkaren
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt

10,75

Separat besök av läkare hos patient (hembesök)
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt

13,20

Över 45 minuter långt patientbesök, tillägg för varje
påbörjad kvartstimme; vid hembesök inräknas restiden
i besökstiden
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt


4,51

mom. 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete till läkare som arbetar deltid

Till en läkare som arbetar deltid betalas för kliniskt mertidsarbete som överstiger läkarens ordinarie arbetstid (deltiden) 50 % av besöksarvodena för kliniskt mertidsarbete i ersättningstabellen i mom. 1 tills den deltidsarbetande läkarens ordinarie arbetstid och kliniska mertidsarbetstid sammanlagt överstiger en heltidsarbetande läkares ordinarie arbetstid.


Anmärkning

Ersättningarna för arbetsplatsjour bestäms enligt § 11 mom. 1 i arbetstidskapitlet.

Grundersättningarna för fri jour och avvikande arbetsplatsjour bestäms enligt § 11 mom. 2 i arbetstidskapitlet i detta avtal och ersättningarna för arbetad tid enligt § 11 mom. 1.