Suomeksi
LÄKTA
LÄKTA, i kraft från 1.2.2018

Bilaga 2 Tandläkare vid hälsocentraler

§ 1 a Lönesättningen från 1.5.2018

Tjänstebeteckning/uppgift

Grundlön €/mån.

1

Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgiften

 

L2TH2000

4 503,78

2

Specialtandläkare/hälsocentraltandläkare med
specialtandläkarrättigheter

 

Hälsocentraltandläkaren har specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgiften

 

L2TH5100

4 143,21

3

Övriga hälsocentraltandläkare

 

Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha rättighet att verka som
legitimerad tandläkare

L2TH5200

3 468,16

4

Övriga tandläkare

 

4.1

Tandläkare med begränsad legitimation, grundlönen är oberoende av vilken tandläkartjänst/tandläkaruppgift tandläkaren sköter

 

L2TH6100

2 509,56

4.2

Odontologie studerande, grundlönen är oberoende av vilken
tandläkartjänst/tandläkaruppgift den studerande sköter

 

L2TH6200

2 166,58

§ 1 b Lönesättningen från 1.4.2019

Tjänstebeteckning/uppgift

Grundlön €/mån.

1

Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgiften

 

L2TH2000

4 598,36

2

Specialtandläkare/hälsocentraltandläkare med specialtandläkarrättigheter

 

Hälsocentraltandläkaren har specialtandläkarrättigheter lämpliga för uppgiften

 

L2TH5100

4 230,22

3

Övriga hälsocentraltandläkare

 

Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha rättighet att verka som legitimerad tandläkare

L2TH5200

3 540,99

4

Övriga tandläkare

 

4.1

Tandläkare med begränsad legitimation, grundlönen är oberoende av vilken tandläkartjänst/tandläkaruppgift tandläkaren sköter

 

L2TH6100

2 562,26

4.2

Odontologie studerande, grundlönen är oberoende av vilken tandläkartjänst/tandläkaruppgift den studerande sköter

 

L2TH6200

2 212,08


Tillämpningsanvisning

1 Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och chefer

Ledande tandläkare står utanför lönesättningen. En hälsocentraltandläkare som förordnats till ansvarig tandläkare står utanför lönesättningen från det att förordnandet börjar gälla till dess att det upphör, varefter tandläkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

En person i chefsställning bör ha högre lön än de underställda, om det inte finns någon särskild grundad anledning att avvika från detta. Vid en jämförelse av lönerna beaktas utöver chefens och de underställdas uppgiftsrelaterade löner också åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie arbetstid. Målet är att lönen för alla chefer ska stå i rätt proportion till arbetets svårighetsgrad, mängden uppgifter och arbetsresultatet. Se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

När den uppgiftsrelaterade lönen för ledningen och cheferna bestäms ska man utöver § 7, 8 och 9 i lönekapitlet i AKTA med tillämpningsanvisningar beakta sådana faktorer som påverkar arbetets svårighetsgrad och mängd, t.ex. befolkningsunderlaget eller nya skyldigheter och ansvar som uppstår då en ny verksamhetshelhet har bildats av motsvarande enheter i olika kommuner.

En så rättvis lönebildning som möjligt främjar måluppfyllelsen vad gäller gott ledarskap och framgång för hela enheten.

2 Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning

Med en tandläkare i motsvarande ställning avses en tandläkare som i fråga om ställning och uppgifter kan jämställas med en övertandläkare och vars huvuduppgift är att leda ett större delområdes verksamhet.

3 Tandläkare som ansvarar för en delfunktion

Med en tandläkare som ansvarar för en delfunktion avses en hälsocentraltandläkare som har anförtrotts ledningen av en större verksamhetshelhet. Här avses alltså inte arbetsfördelningen mellan tandläkarna. Tandläkare som ansvarar för en delfunktion kan ansvara för t.ex. verksamheten och utvecklingen vid en regional tandklinik eller ett odontologiskt delområde inom en stor kommun/samkommun eller ett samarbetsområde. Genom att utse tandläkare med ansvar för en delfunktion kan man trygga en tillfredsställande chefsverksamhet och på detta sätt stödja ett gott ledarskap.

Vid bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentraltandläkare som utsetts till ansvarig läkare för en delfunktion beaktas extra uppgifter eller extra ansvar enligt § 9 mom. 1 punkt 3.2 i lönekapitlet i AKTA från det att förordnandet börjar gälla till dess att det upphör, varefter tandläkarens lön bestäms på nytt enligt den ändrade grunden.

4 Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för bl.a. ortodonter

Vid bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för en hälsocentraltandläkare som innehar en tjänst som ortodont eller oralkirurg/tandkirurg eller som sköter dessa uppgifter under mer än halva sin arbetstid beaktas detta vid arbetsvärderingen enligt § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

5 Tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter

Vid bestämningen av lönen för tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter bör beaktas vilken inverkan undervisnings- och handledningsuppgiften har på arbetets svårighetsgrad. Vid bestämning av lönen ska också åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie arbetstid beaktas. En så rättvis lönebildning som möjligt främjar kvaliteten på undervisningen och handledningen.

Tandläkare med undervisnings- och handledningsuppgifter avser tandläkare som undervisar/handleder personer som avlägger odontologie licentiatexamen, ST-tandläkare, personer som fullgör praktisk tjänstgöring och personer som genomgår fördjupad praktik.

I fråga om tutorverksamhetens inverkan på den uppgiftsrelaterade lönen eller det individuella tillägget, se tillämpningsanvisningen för § 10 i allmänna delen.


Exempel

Exempelvis i fråga om handledning under fördjupad praktik är utgångspunkten att handledningsuppgiftens inverkan på lönen bedöms i arbetsvärderingen och att den således beaktas i den uppgiftsrelaterade lönen. Vid bestämning av lönen ska dessutom åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie arbetstid beaktas. Om handledningsuppgiften är tidsbegränsad, betalas uppgiftstillägg för denna tid.


§ 2 Åtgärdsarvoden

För åtgärder som nämns i åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler betalas åtgärdsarvoden enligt ersättningstabellen till tandläkare när åtgärderna utförs under ordinarie arbetstid eller jourtid och till tandläkare som arbetar full arbetstid när åtgärderna utförs som kliniskt mertidsarbete.

Åtgärdsarvoden från 1.1.2019

Arvoden och ersättningar

Ordinarie arbetstid

Kliniskt mertids-arbete

Jour

Första-hjälps-besök

Åtgärdsarvoden

 

Över 30 tim./v. eller i snitt över 30 tim./v. eller vardagar efter kl. 18.00 och under veckoslut*

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsgrupper

TKHL 2

2,10

3,85

3,85

3,85

3,85

TKHL 3

3,99

7,04

7,04

7,04

7,04

TKHL 4

5,07

7,04

7,04

7,04

7,04

TKHL 4 B

8,38

11,63

11,63

11,63

11,63

TKHL 5

11,60

15,85

15,85

15,85

15,85

TKHL 6

16,74

20,74

20,74

20,74

20,74

TKHL 7

28,28

35,07

35,07

35,07

35,07

Tandläkare som ensam utför kliniskt mottagningsarbete (utan assisterande personal)

Ovan nämnda åtgärdsarvoden höjda med 30 %.

 

 

* Se definition på veckoslut i tillämpningsanvisningen för § 3.


Tillämpningsanvisning

För följande åtgärder avviker arvodena i tandläkarnas åtgärdskatalog från beloppen i tabellen ovan: TKHL 223, 224, 227, 301.

Om arbetet sker i perioder, kan man planera in bland annat kliniskt mottagningsarbete på olika sätt under periodens olika dagar och veckor. För överskridning av kliniskt arbete betalas planenligt förutsatt att mängden kliniskt arbete överskrids på motsvarande sätt under hela perioden. Exempel: Om man för en tandläkare har planerat in 32 timmar kliniskt arbete för vecka 1, 30 timmar för vecka 2 och 35 timmar för vecka 3 (sammanlagt 97 timmar kliniskt arbete), betalas för de åtgärder som ingår i första veckans 2 timmar och tredje veckans 5 timmar (sammanlagt 7 timmar) ett arvode förhöjt enligt den ursprungliga planen. Om tandläkaren på grund av frånvaro eller ändringar i arbetsarrangemangen i praktiken utför endast 93 timmar kliniskt arbete, betalas förhöjt arvode endast för 3 timmar.

Man kan också genom ett lokalt avtal med tandläkarna/tandläkarnas förtroendeman förfara på ett annat sätt när det gäller dessa 30 timmar kliniskt arbete.


§ 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete och förstahjälpsbesök under ledig tid

mom. 1 

För varje patient som en tandläkare med full arbetstid behandlar under kliniskt mertidsarbete betalas besöksarvode enligt ersättningstabellen i mom. 2.

mom. 2  Besöksarvoden från 1.1.2019

Arvoden och ersättningar

Kliniskt mertids-arbete

Första-hjälpsbesök

Besöksarvoden

Patientbesök hos tandläkaren

 

 

a) under veckoslut

a) 9,90

 

b) vid någon annan tidpunkt

b) 9,90

 

Separat besök av tandläkare hos patient

 

 

a) under veckoslut

a) 12,61

 

b) vid någon annan tidpunkt

b) 12,61

 

Besök som tandläkaren gör på hälsocentral eller annan vårdplats under sin lediga tid för att ge första hjälpen

 

 

a) under veckoslut

 

a)   21,60

a1) för följande patienter/samma besök

 

a1)   9,90

b) under någon annan jourtid

 

b)   16,21

b1) för följande patienter/samma besök

 

b1)   4,50

Separat besök av tandläkare hos patient, då besöket varar över 45 minuter. Tillägg för varje påbörjad kvartstimme (i besökstiden inräknas restiden enligt snabbaste rutt)

 

 

a) under veckoslut

a) 4,14

a) 5,23

b) vid någon annan tidpunkt

b) 4,14

b) 4,14

Tandläkare som ensam utför kliniskt mottagningsarbete (utan assisterande personal)

Ovan nämnda besöks-arvoden höjda
med 30 %

 


Tillämpningsanvisning

För varje patient betalas endast ett besöksarvode enligt tabellen, även om flera undersöknings- och behandlingsåtgärder som inverkar på arvodet vidtas under samma besök.

Med veckoslut avses i ovanstående tabell tiden från fredag kl. 18.00 till måndag kl. 8.00, samt från kl. 18.00 vardag före söckenhelg, julafton eller midsommarafton till påföljande vardag kl. 8.00.

Tandläkare gör sällan separata besök hos patienter. Besöken gäller i allmänhet bara patienter som vårdas på vårdinrättning eller vårdavdelning.


Anmärkning

Ersättningarna för arbetsplatsjour bestäms enligt § 14 mom. 1 i allmänna delen.

Grundersättningarna för fri jour bestäms enligt § 14 mom. 2 i allmänna delen i detta avtal och ersättningarna för arbetad tid enligt § 14 mom. 1.


§ 4 Arvoden för kliniskt mertidsarbete för deltidsarbetande tandläkare

Till en tandläkare som arbetar deltid betalas för kliniskt mertidsarbete som överstiger tandläkarens ordinarie arbetstid (deltiden) åtgärdsarvoden enligt arvodena för ordinarie arbetstid och 50 % av besöksarvodena för kliniskt mertidsarbete enligt ersättningstabellen i § 3. Om den sammanlagda ordinarie arbetstiden och mertidsarbetstiden för en deltidsarbetande tandläkare överskrider den ordinarie arbetstiden för en heltidsarbetande tandläkare, betalas för detta överskridande mertidsarbete åtgärds- och besöksarvoden enligt ersättningstabellerna (§ 2 och § 3).

Till en tandläkare som arbetar deltid betalas förhöjningen på 30 % för kliniskt mertidsarbete utan assistans först när den ordinarie arbetstiden och mertidsarbetstiden sammanlagt överstiger en heltidsarbetande tandläkares ordinarie arbetstid.

§ 5 Ersättning för förstahjälpsbesök under ledig tid

För besök som en tandläkare gör under sin lediga tid på en hälsocentral eller annan vårdplats för att ge första hjälpen betalas de besöks- och åtgärdsarvoden som framgår av ersättningstabellerna ovan (§ 2 och § 3). Också ändamålsenliga resekostnader som föranleds av besöket ersätts.