Suomeksi
Anvisning
UKTA

Antalet arbetstimmar under byråarbetstid läsåret 1.8.2017–31.7.2018

Arbetstid för lärare i bilaga 7 och 8 till UKTA

Det årliga antalet arbetstimmar för lärare inom social- och hälsovård och skogsbruk och trähushållning motsvarar den årliga byråarbetstiden. Arbetstidens längd framgår av tabellen nedan.

Förläggningen av arbetstiden under kalenderåret anpassas däremot till läroanstaltens verksamhet, vilket sägs i avtalet. Vid förläggningen av arbetstiden måste också beaktas att lärarens arbetshälsa förutsätter en rimlig arbetstid per vecka. Detta förutsätter å sin sida att lärarna inte utför hela årets arbete under till exempel 38 veckor.

Exempel:
En arbetstid på 1 600 timmar per år delad på 38 veckor ger en arbetstid som varje arbetsvecka överstiger 42 timmar, men målet är att arbetstiden per arbetsvecka inte ska överstiga i snitt 40 timmar per vecka.

Läroanstaltens verksamhet kan förutsätta att under den tid studerandena befinner sig i läroanstalten ska lärarna koncentrera sig på de uppgifter som direkt gäller undervisning och under den övriga tiden på sådana uppgifter som inte förutsätter att de studerande är närvarande. Det är ändamålsenligt att fastställa dessa uppgifter på förhand när arbetsåret inleds.

Läsåret 1.8.2017–31.7.2018

Semesterrätt 38 semesterdagar

 

i dagar

i timmar

Arbetsdagar per år

261

 
 • söckenhelger

– 9

 
 • semester

– 38

 

 

214

1 573

Semesterrätt 30 semesterdagar

 

i dagar

i timmar

Arbetsdagar per år

261

 
 • söckenhelger

– 9

 
 • semester

– 30

 

 

222

1 632

Semesterrätt 28 semesterdagar

 

i dagar

i timmar

Arbetsdagar per år

261

 
 • söckenhelger

– 9

 
 • semester

– 28

 

 

224

1 646

Semesterrätt 23 semesterdagar

 

i dagar

i timmar

Arbetsdagar per år

261

 
 • söckenhelger

– 9

 
 • semester

– 23

 

 

229

1 683

Särdrag i helhetsarbetstiden för lärare

I UKTA:s bilagor för social- och hälsovårdsläroanstalter och läroanstalter för skogsbruk och trähushållning har hela undervisningspersonalen helhetsarbetstid. Beträffande arbetstidens fördelning på undervisning och på annat arbete har endast avtalats om ett minimiantal timmar per år som ska anvisas för annat arbete än undervisning. Denna bestämmelse är svår att tillämpa i de fall då anställningen inte gäller hela läsåret eller när en arbetsperiod avbryts av lärarens tjänstledighet eller anställningen upphör mitt under en arbetsperiod.

Avtalsparterna har därför enats om följande tillämpningsanvisningar:

 1. För en lärare (tjänsteinnehavare eller heltidsanställd timlärare) som är anställd hela arbetsåret minskar tjänstledigheter under en arbetsperiod den årliga arbetstiden i enlighet med den fastställda arbetsplanen.
   
 2. För lärare som arbetar bara en del av arbetsåret bestäms arbetstiden enligt byråarbetstid (36,45 timmar i veckan) och utan att man tillämpar bestämmelsen om hur mycket av arbetstiden som på årsnivå ska användas för annat arbete än undervisning. Denna tillämpning gäller lärare vars anställningsförhållande är kortare än ett arbetsår och anställda lärare vars tid i arbete är kortare än ett arbetsår. Sådana är till exempel lärare som kommer tillbaka efter en tjänstledighet eller som tar tjänstledigt eller går i pension mitt under ett arbetsår.
   
 3. Om anställningen varar högst en månad kan lönen betalas som till timlärare, och då tillämpas den undervisningsskyldighet som avtalats för timlärare i bisyssla.
   
 4. Som anställning i huvudsyssla som berättigar till den årsbundna delen av det individuella tillägget betraktas 19 veckotimmar för tjänsteinnehavare och heltidsanställda timlärare och 16 veckotimmar för övriga timlärare.​​