Suomeksi
Anvisning
UKTA

Särskild bestämmelse om arbetstiden för lärare inom småbarnspedagogik (Del G)

KT och OAJ har tillsammans utarbetat denna anvisning om arbetstiden för lärare inom småbarnspedagogik.

1. Hur ändrades den särskilda bestämmelsen om arbetstiden för daghemsföreståndare, lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik, dvs. bestämmelsen om arbetstid för planering, utvärdering och utveckling, 1.5.2018?

I arbetstidsbestämmelsen har det gjorts tre stora ändringar:

 • Andelen veckoarbetstid som ska reserveras har höjts till 13 procent.
 • Andelen veckoarbetstid som ska reserveras är avsedd för planering, utvärdering och utveckling samt utarbetande av planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken. Utöver arbetstiden för dessa uppgifter ska arbetstid i fortsättningen också reserveras för samarbetsuppgifter.
 • Tillämpningsområdet för bestämmelsen har utvidgats till att utöver föreståndarna och lärarna inom småbarnspedagogiken också gälla de speciallärare inom småbarnspedagogik och lärare inom småbarnspedagogik som arbetar på sjukhus.

2. Hur beaktas den tid som behövs för planering, utvärdering och utveckling i arbetsskiftsförteckningen?

För de ovan nämnda yrkesgrupperna bör arbetstiden planeras så att det i arbetsskiftsförteckningen reserveras tillräckligt med tid för följande uppgifter utanför barngruppen:

 • planering av undervisning och fostran inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen
 • utvärdering och utveckling
 • utarbetande av planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken.

Allmänt taget anses cirka 13 procent av arbetstiden gå åt till sådana uppgifter. Det betyder att cirka 5 timmar per vecka bör reserveras för dessa uppgifter i arbetsskiftsförteckningen.

De anställda bör ha faktiska möjligheter att utföra planerings-, utvärderings- och utvecklingsarbete under de tider som anges i arbetsskiftsförteckningen. Den reserverade tiden för dessa uppgifter bör inte delas in i alltför små delar eller förläggas till sådana tider då barngruppen har särskilt stort behov av pedagogisk kompetens.

3. För vilka uppgifter är arbetstidsandelen på cirka 13 procent avsedd?

Enligt avtalsbestämmelsen är denna arbetstidsresurs avsedd för sådant arbete som lärarna inom småbarnspedagogik och speciallärarna inom småbarnspedagogik utför utanför barngruppen, såsom:

 • pedagogisk planering av undervisningen och fostran inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen
 • utvärderings- och utvecklingsarbete
 • planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken.

För planeringen av verksamheten för ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik ska det reserveras tillräckligt med tid, men tiden har inte angetts närmare i avtalet. Det samma gäller också lärare inom småbarnspedagogik och speciallärare inom småbarnspedagogik som arbetar inom sjukhussektorn.

Vid planering av arbetstiden för en daghemsföreståndare som deltar i undervisningen och fostran för barngrupper eller för en vice föreståndare eller lärare inom småbarnspedagogik i motsvarande ställning bör den tid som behövs för ledningen av daghemmet och chefsarbetet samt planering, utvärdering, utveckling och samarbete beaktas i arbetstidsplaneringen.

Dessa anställda kan utföra planeringen, utvärderingen och utvecklingen av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen självständigt eller också kan flera lärare inom småbarnspedagogik eller en lärare inom småbarnspedagogik och en speciallärare inom småbarnspedagogik utföra uppgifterna tillsammans. Enligt lagen ska en lärare ansvara för planerna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

4. Under vilken tid ska samarbetsuppgifter utföras?

Alla arbetsuppgifter ska utföras under ordinarie arbetstid, och den tid som använts för arbetsuppgifterna räknas som arbetstid.

I arbetsskiftsförteckningen ska det reserveras tillräckligt med tid för möten med föräldrarna samt mångprofessionellt samarbete och samarbete med sakkunniga.

I fortsättningen bör tid för samarbetsuppgifter reserveras utöver tiden för planering, utvärdering och utveckling.

5. Vad avses med mångprofessionellt samarbete och samarbete med sakkunniga?

Mångprofessionellt samarbete är internt samarbete mellan de anställda på daghemmet, till exempel team- och personalmöten.

Samarbete med sakkunniga är samarbete över sektorsgränserna, till exempel med undervisningsväsendet, hälso- och sjukvården eller socialväsendet.

6. Kan arbetstidsresursen användas till gemensamma veckomöten för hela personalen, utvecklings- och utbildningsevenemang eller planering som möjliggör delaktighet för föräldrarna?

Arbetstidsresursen är avsedd för följande uppgifter utanför barngruppen:

 • pedagogisk planering av undervisning och fostran inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen
 • utvärdering och utveckling
 • utarbetande av planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken.

Tid för möten som gäller hela personalen samt utvecklings- och utbildningsevenemang bör reserveras utöver tiden för planering, utvärdering och utveckling.

Den tid som behövs för möten med föräldrarna bör reserveras utöver tiden för planering, utvärdering och utveckling, oberoende av vilka frågor som behandlas vid mötet med föräldrarna.

7. Kan andelen arbetstid som används för planering, utvärdering och utveckling variera under verksamhetsåret?

Behovet av tid för planering, utvärdering och utveckling kan variera till exempel månadsvis beroende på bland annat uppgifterna för läraren inom småbarnspedagogik och verksamhetens behov.

I början av verksamhetsperioden är behovet av planering större, och i slutet av perioden har utvärdering och utveckling en större roll. Tiden som behövs för att utarbeta planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken kan variera, eftersom arbetet inte nödvändigtvis fördelar sig jämnt på de olika månaderna under verksamhetsåret.

8. Kan en lärare inom småbarnspedagogik utföra planerings-, utvärderings- och utvecklingsuppgifter hemma? Hur antecknas det i arbetsskiftsförteckningen?

En del av arbetstiden kan användas utanför arbetsplatsen enligt närmare anvisningar av chefen. Till exempel kan planerings-, utvärderings- och utvecklingsuppgifter som en lärare utför självständigt också utföras på distans. Gemensam planering och individuella planer för barnen görs i allmänhet på arbetsplatsen.

I den fastställda arbetsskiftsförteckningen ska all arbetstid som reserverats för arbete utanför barngruppen finnas antecknad. En del av denna arbetstid kan förläggas till början eller slutet av arbetsskiftet så att arbetet kan utföras på distans. Arbetsgivaren/chefen bestämmer om arbetet ska utföras på eller utanför arbetsplatsen. På grund av ansvarsfrågan bör det antecknas om arbetet utförts på arbetsplatsen eller någon annanstans.

9. Hurdana krav kan man ställa på de lokaler och redskap som behövs för planeringsuppgifterna?

De individuella planerna för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken ska i allmänhet utarbetas på arbetsplatsen så att sekretessbestämmelserna uppfylls. Därför bör varje daghem ha tillräckligt med lugna arbetsställen och redskap för detta arbete.

Självständiga planerings-, utvärderings- och utvecklingsuppgifter kan läraren också utföra hemma. Särskilt om det är brist på lämpliga arbetsställen på daghemmet kan arbetsgivaren besluta att uppgifter utförs utanför arbetsplatsen.

När arbetsgivaren ordnar plats för arbetet finns det skäl att åtminstone se till att

 • det finns tillräckligt med datorer
 • det finns ett lugnt ställe där man kan arbeta ostört med tillräcklig belysning och ventilation
 • arbetsbordet och arbetsstolen kan justeras
 • det finns tillräckligt med förvaringsutrymme för planeringsmaterialet
 • alla lärare vid daghemmet har möjlighet att utföra skriftliga arbetsuppgifter under den reserverade tiden och eventuellt samtidigt.

Anvisningarna publicerades ursprungligen 20.4.2018 i anvisningarna för AKTA. Anvisningarna har uppdaterats 24.2.2022 och överförts till anvisningarna för UKTA.