Suomeksi
Anvisning
AKTA
UKTA
LÄKTA
TS
TIM-AKA

De nya kommunala avtalens ikraftträdelse och de viktigaste ändringarna

Ett förhandlingsresultat om de kommunala kollektivavtalen nåddes 8.2.2018. Efter det har KT Kommunarbetsgivarnas delegation, KoHo och JAU godkänt uppgörelsen i sina beslutande organ. Av parterna har FOSU ännu inte godkänt förhandlingsresultatet, och därför gäller de nya kollektivavtalen inte ännu.

Avtalen enligt förhandlingsresultatet ska enligt planerna undertecknas fredag 2.3.2018.

Största delen av avtalsändringarna träder i kraft efter 1.5.2018. Till exempel tillämpas de avtalade ändringarna i fråga om tillfälliga vårdledigheter, avlönad faderskapsledighet och sjukdom som leder till pensionsfall inte ännu. Rättigheterna följer i det här skedet bestämmelserna i AKTA 2017.

Förhandlingsresultatet ändrar inte det så kallade konkurrenskraftsavtalet och påverkar inte heller nedskärningen av semesterpenningen eller kompensationen av den. Tjänste- och arbetskollektivavtalet om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 fortsätter att gälla oförändrat.
Avtalens kostnadseffekter

År 2018 blir de avtalsenliga lönehöjningarna i snitt totalt 1,3 procent och år 2019 i snitt 2,16 procent, dvs. sammanlagt 3,46 procent. I slutet av avtalsperioden kommer lönekostnaderna att vara 3,5 procent högre än i början av perioden. Detta är förenligt med den så kallade allmänna linjen när man beaktar att avtalsperioden är 26 månader.

Den nämnda årliga fördelningen av lönehöjningarna iakttas i regel inom de olika avtalsområdena. Nivån på lönehöjningarna under avtalsperioden är totalt sett lika stor inom varje avtalsområde. I januari 2019 betalas dessutom en engångspott som baserar sig på lokala resultat. När alla avtalsområden räknas med är potten i genomsnitt cirka 260 euro.

Förändringen i årsmedeltalet, som beskriver den verkliga kostnadseffekten, är i genomsnitt 0,86 procent år 2018 och i genomsnitt 2,36 procent år 2019. Dessutom uppskattas den resultatbaserade engångspotten få en kostnadseffekt på i genomsnitt 0,67 procent år 2019. Sammanlagt uppskattas arbetskraftskostnaderna i kommunsektorn öka med cirka 174 miljoner euro år 2018 och 615 miljoner euro år 2019.

Avtalsperiod och förhöjningar

Enligt förhandlingsresultatet är avtalsperioden i kommunsektorn 1.2.2018–31.3.2020.

Under avtalsperiodens första år höjs lönerna inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 1.5 genom en allmän förhöjning på 26 euro eller minst 1,25 procent. Följande förhöjningar är en lokal justeringspott på 1,2 procent 1.1.2019 och en allmän förhöjning på 1,0 procent 1.4.2019.

Resultatbaserad engångspott

Förhandlingsparterna har också avtalat om grunderna för och betalningen av en lokal resultatbaserad engångspott. Produktivitetsmålen och engångspotten gäller hela personalen i kommunen eller samkommunen. Engångspotten är 9,2 procent av den ordinarie lönen och den betalas till hela personalen i januari 2019.

Potten baserar sig på kommunens eller samkommunens strategibaserade resultat- och produktivitetsmål och uppfyllandet av dem. Produktivitetsmålen kan kopplas också till pågående strategiarbete. Arbetsgivaren kan utnyttja utvärderingsmetoder och utvärderingspraxis som redan används i organisationen. De åtgärder som betalningen av engångspotten förutsätter vidtas 2018–2019.

Förhandlingar om ett avtal för social- och hälsovårdspersonalen förs 2018–2019

Enligt förhandlingsresultatet ska förhandlingar om de allmänna anställningsvillkoren i löne- och arbetstidssystemen för social- och hälsovårdspersonalen föras i en särskild förhandlingsgrupp 2018–2019.

Processen har att göra med vård- och landskapsreformen. På social- och hälsovårdspersonalen tillämpas det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet ända tills kollektivavtalen för landskaps- och företagssektorerna träder i kraft.

Löneutredning

Under avtalsperioden görs en utredning av lönerna i kommunsektorn. I löneutredningen utreds nivån på och förändringarna i löne- och arbetskraftskostnaderna inom sektorn (inkl. pensionsavgifter) jämfört med den allmänna arbetsmarknaden.

Uppdateringar som gäller arbetstiderna

I förhandlingsresultatet ingår en omfattande uppdatering av arbetstidsbestämmelserna i AKTA. De nya bestämmelserna träder i kraft i maj.

Periodarbete börjar då tillämpas också inom hemvården och hemsjukvården.

För byråarbetstid och allmän arbetstid har det förhandlats fram bestämmelser om den ordinarie arbetstiden, mertidsarbete och övertidsarbete under veckor och utjämningsperioder som innehåller frånvaro.

Bestämmelsen om arbetstiden för vissa sakkunniga (37,5 timmar) slopas. I fortsättningen är arbetstiden för dessa grupper 38 timmar 15 minuter.

Systemet med flexibel arbetstid har ändrats så att det motsvarar kraven i bland annat arbetstidslagstiftningen. Bestämmelserna om arbetstidsersättningar för personer i ledande och självständig ställning har gjorts tydligare.

Förtroendemannasystemet

I förtroendemannakapitlet i AKTA har förtroendemannasystemet kompletterats med ett nytt syfte: att utveckla resultatet och arbetslivskvaliteten. Också främjandet av lokala avtal är en ny uppgift i förtroendemannasystemet.

Förtroendemannens tidsanvändning ändras för tiden 1.5.2018–31.3.2020 så att den fasta befrielsen från arbetet är i genomsnitt en arbetsdag i veckan per 105 anställda som förtroendemannen representerar. Orsaken till att den fasta befrielsen har ändrats och att också den tillfälliga tidsanvändningen har utökats är behovet av förberedelser inför betydande omorganiseringar av serviceproduktionen, såsom vård- och landskapsreformen eller kommunsammanslagningar.

Förtroendemannaersättningen som betalas till huvudförtroendemannen har höjts och antalet anställda som representeras har fått en ny storleksklass. Dessutom kan förtroendemannaersättningen höjas med hälften vid förhandlingar om lokala kollektivavtal.

Tillfällig vårdledighet med lön, faderskapsledighet och småbarnspedagogik

Åldersgränsen för barn för vilka en anställd kan beviljas tillfällig vårdledighet höjs från 10 till 12. För faderskapsledighet betalas i fortsättningen lön för de 12 första dagarna i stället för tidigare 6. Samtidigt slopas den särskilda bestämmelsen om återkrav på lön i en situation där arbetstagaren beviljats rehabiliteringsstöd för viss tid eller invalidpension. Ändringarna träder i kraft retroaktivt 1.2.2018. De nya bestämmelserna iakttas dock inte ännu, eftersom avtalet ännu inte trätt i kraft.

Lönesättningen inom småbarnspedagogiken (AKTA bilaga 5) har ändrats. Också bestämmelsen om planeringen av arbetstiden för barnträdgårdslärare har uppdaterats. Bestämmelserna träder i kraft i maj 2018.

Byte av semesterpenningen mot ledighet

I förhandlingsresultatet ingår bestämmelser om möjligheten att byta semesterpenningen för kvalifikationsåren 2017–2018 samt 2018–2019 mot ledighet på de villkor som anges närmare i avtalet.

Bytesmöjligheten förutsätter ett lokalt avtal om tillämpning av bestämmelserna.

Läkaravtalet (LÄKTA)

Inom det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) höjs lönerna genom en allmän förhöjning 1.5.2018 och 1.4.2019.

Höjningsprocenterna varierar per yrkesgrupp beroende på lönestrukturen i gruppen. Till exempel för sjukhusläkarna är den allmänna förhöjningen i maj 1,2 procent av den uppgiftsrelaterade lönen och år 2019 jämnt 1,0 procent. För läkarna och tandläkarna vid hälsocentralerna är procenttalen 2,55 (2018) och 2,1 (2019).

I januari 2019 fördelas dessutom en lokal justeringspott på 0,7 procent av lönesumman inom respektive bilaga i LÄKTA.

Läraravtalet (UKTA)

Den största förändringen enligt förhandlingsresultatet för UKTA är att systemet med årsarbetstid införs i alla yrkesläroanstalter. Systemet med årsarbetstid ersätter bland annat de nuvarande bilagorna 4–9 i del C samt del E. Dessa tillämpas ändå tills läroanstalten inför systemet med årsarbetstid.

Övergången till det nya systemet sker enligt arbetsgivarens beslut tidigast 1.8.2018 och senast 1.8.2020. Systemet med årsarbetstid kräver mycket förberedelser av läroanstalten.

En annan betydande förändring i UKTA är stödet för föreståndarlösningar i grundskolan både i form av resurser och flexiblare system. Det årsbundna tillägget har skurits ner med en procent vid åtta år, förutom för undervisningspersonalen vid yrkesläroanstalter och vuxenutbildningscenter.

Lönerna inom UKTA justeras enligt följande: 1.5.2018 en allmän förhöjning på 1,17 procent, 1.12.2018 minskning av det årsbundna tillägget efter 8 år, 1.1.2019 en lokal justeringspott på 0,9 procent och 1.4.2019 en allmän förhöjning på 0,99 procent.

Arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA)

Arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) gäller 1.2.2018–31.3.2020.

Grundtimlönerna höjs 1.5.2018 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 15–20 cent per timme. Ackordslönerna höjs med 1,25 procent. Också det individuella tillägget för huvudförtroendemän och ersättningen för arbetarskyddsfullmäktiga höjs 1.5.2018.

Den andra allmänna förhöjningen genomförs 1.4.2019. Lönerna höjs då med en allmän förhöjning på 1,0 procent.

En lokal justeringspott 1,2 procent av lönesumman inom TIM-AKA används 1.1.2019 för höjning av grundtimlönerna, de individuella tilläggen eller ackordslönerna.

1.1.2019 betalas också en engångspott. Bestämmelserna om faderskapsledighet, vårdledighet och sjukdom som leder till pensionsfall ändras på samma sätt som i AKTA.

Avtalet för tekniska sektorn (TS)

Lönerna inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) höjs genom en allmän förhöjning 1.5.2018 och 1.4.2019.

I underteckningsprotokollet till TS har det avtalats om att två arbetsgrupper ska tillsättas.

Den arbetsgrupp som fått i uppgift att utreda arbetstidsarrangemangen inom brand- och räddningsväsendet ska utreda hur de särskilda bestämmelserna om arbetstidsarrangemangen för brand- och räddningsverken (bilaga 2) borde ändras. Arbetsgruppen ska ge TS-arbetsgruppen förslag till åtgärder innan avtalsperioden går ut. I sitt arbete ska arbetsgruppen beakta revideringen av arbetstidslagen samt vård- och landskapsreformen.

Den arbetsgrupp som fått i uppgift att se över bestämmelserna i TS § 8 (lönegrupper) ska utreda hur bestämmelsernas innehåll borde ändras och ge TS-arbetsgruppen förslag till åtgärder senast 1.12.2018. För ändringarna i § 8 och åtföljande ändringar har det också reserverats en centraliserad justeringspott på 0,3 procent.

Den lokala justeringspotten 1.1.2019 avtalades till 0,9 procent. Av potten ska 0,3 procentenheter användas till individuella tillägg utgående från systemet med individuella tillägg.

Bestämmelsen om arbetstiden för vissa sakkunniga (37,5 timmar) slopas. I fortsättningen är arbetstiden för dessa grupper 38 timmar 15 minuter.

I avtalsuppgörelsen ingår också begränsningar för TS bilaga 2 (brand- och räddningsverk) och en ny försöksbestämmelse. Arbetstiden enligt försöksbestämmelsen kan tillämpas under perioden 1.4.2018–31.3.2020 (bilaga 8). Närmare information om dessa kommer att skickas till de kommuner och samkommuner som har ett brand- och räddningsverk inom sin organisation.

Yleiset palvelussuhdeasiat

E-post:
kvtes@kt.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

E-post:
soster@kt.fi

KT ovtes

E-post:
ovtes@kt.fi

Tuntipalkkaisen henkilöstön palvelussuhdeasiat

E-post:
ttes@kt.fi

Teknisen henkilöstön palvelussuhdeasiat

E-post:
ts@kt.fi