Suomeksi
Anvisning
AKTA

Arbetstid och av arbetsgivaren förutsatta hälsoundersökningar och kontroller samt av läkare föreskrivna undersökningar

Enligt § 4 mom. 1 i arbetstidskapitlet i AKTA definieras arbetstid som den tid som används till arbete och den tid under vilken tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen.

Av arbetsgivaren förutsatta hälsoundersökningar och hälsokontroller

AKTA kap. III § 4 2 mom. 2, punkt 4

I avtalsbestämmelsen konstateras att den tid som åtgått till hälsoundersökningar och hälsokontroller som arbetsgivaren förutsätter, eller till lagstadgade kontroller som tjänsteutövningen eller arbetet kräver, räknas in i arbetstiden också när undersökningarna eller kontrollerna utförs under den anställdes lediga tid.

Eventuell restid i anknytning till undersökningarna eller kontrollerna räknas ändå inte in i arbetstiden. Om restiden infaller på den anställdes ordinarie arbetstid, förlängs inte arbetstiden av denna orsak.

Det gäller att komma håg att den tid som använts till dessa undersökningar eller kontroller och som räknas in i arbetstiden alltid ska beaktas då man granskar om den ordinarie arbetstiden fyllts, dvs. om arbetsperiodens gräns för mertids- och övertidsarbete överskridits.

Innan beslut fattas om huruvida tiden ska räknas som arbetstid eller inte är det viktigt att utreda om det är fråga om

  • en undersökning eller kontroll som arbetsgivaren förutsätter
  • en lagstadgad kontroll som tjänsteutövningen eller arbetet kräver

Grunden kan vara exempelvis en hälsorisk som arbetet medför (bl.a. buller, nattarbete), hälsokrav som följer av arbetet (t.ex. färgseende, frisk hud), säkerhetsaspekter (bl.a. transportbranschen) eller en av chefen förutsatt bedömning av arbetsförmågan.

Om det inte är fråga om en av arbetsgivaren förutsatt undersökning eller kontroll och inte heller en lagstadgad kontroll är avtalsbestämmelsen inte tillämplig. Då räknas den tid som använts till undersökningen eller kontrollen inte in i arbetstiden.

Det att en arbetsgivare har erbjudit möjligheten att genomgå en läkarundersökning, exempelvis undersökningar i olika åldersskeden, innebär inte att det är fråga om en av arbetsgivaren förutsatt undersökning eller kontroll. I en sådan situation kan arbetsgivaren inte heller förplikta arbetstagaren att delta i undersökningen.

Av läkare föreskrivna undersökningar

AKTA kap. III § 4 mom. 2, punkt 5

Denna avtalsbestämmelse gäller undersökningar som företas på remiss av läkare, såsom besök hos specialist eller laboratorie- eller röntgenundersökningar.

Utgångspunkten är att var och en besöker läkare och genomgår av läkare föreskrivna undersökningar under sin lediga tid. När den anställde känner till tidpunkten för en undersökning på förhand ska han eller hon underrätta sin chef om saken. Chefen kan då i mån av möjlighet beakta tidpunkten för undersökningen vid planeringen av arbetsskift, exempelvis så att en ledig dag planeras in för tidpunkten i fråga.

Om undersökningen inte kan företas utanför arbetstiden eller det är fråga om ett plötsligt behov av undersökning, ska arbetsgivaren ordna befrielse från arbetet.

Bestämmelsen gäller också medicinska undersökningar som föregår förlossning, om dessa måste utföras under arbetstid.

Motsvarande befrielse från arbete gäller också brådskande tandvård som kräver behandling under samma dag.

Befrielsen från arbete påverkar inte löneutbetalningen och underskottet i arbetstid som föranletts av undersökningen behöver inte arbetas in. Frånvarotiden räknas dock inte som ordinarie arbetstid då man räknar ut den faktiska arbetstiden och om gränsen för mertids- och övertidsarbete överskridits. Om det av någon annan orsak krävs mera arbetstid än planerat kan mertids- och övertidsarbete uppstå.

Avtalsbestämmelsen tillåter inte att man under arbetsskiftet går till andra undersökningar än de ovan nämnda. Bestämmelsen tillämpas således inte då arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren på eget initiativ företar besök hos läkare eller tandläkare eller besök i vårdsyfte, inte heller undersökningar som varar flera dagar i sträck eller undersökningar som har utförts i samband med ett sådant läkarbesök som den anställde har företagit på eget initiativ.

I fråga om andra undersökningar än sådana som ordinerats av en läkare ska arbetsgivaren separat överväga vilka alternativ det finns, dvs. om

  • den anställde ska beviljas tjänstledighet eller arbetsledighet för den tid som används till undersökningarna eller kontrollerna (AKTA kap. V § 12 mom. 3)
  • tiden för befrielse från arbete ska arbetas in så att man gör ändringar i arbetsskiftsförteckningen (AKTA kap. III § 30)
  • lönen för frånvarotimmarna avdras från lönen (AKTA kap. II § 19 mom. 3).

Företagshälsovård

Många arbetsgivare har ingått ett avtal om företagshälsovård med en viss läkarstation eller offentlig hälso- och sjukvårdsenhet. Om arbetsgivaren anlitar en viss enhet för företagshälsovård ska arbetsgivaren lokalt utarbeta tydliga anvisningar och avgöra hur AKTA kap. III § 4 mom. 2 punkt 4 och 5 ska tillämpas i dessa situationer.

Exempelvis i en situation då arbetstagaren på eget initiativ besöker företagshälsovården för en läkarkontroll eller undersökning, tillämpas inte punkterna 4 eller 5 i § 4 mom. 2 enligt AKTA:s avtalsbestämmelse.

Om man lokalt gör upp anvisningar som gäller företagshälsovården måste de vara tillräckligt tydliga. Det ska framgå av anvisningarna på vilket sätt arbetsgivaren kan gå till väga i olika situationer. Arbetsgivaren ska också informera personalen om anvisningarna och försäkra sig om att hela personalen känner till gällande praxis.

Arbetsgivaren bör komma ihåg att alla arbetstagare och tjänsteinnehavare ska behandlas lika och rättvist även i dessa frågor.