På svenska
UKK
KVTES

Työnantaja antaa työntekijälle lomautusilmoituksen tiedoksi sähköisesti sähköpostilla. Milloin lomautusilmoituksen voidaan katsoa tulleen työntekijälle tiedoksi?

Lomautus on työnantajan yksipuolinen toimi ja edellyttää lomautusilmoituksen antamista työntekijälle henkilökohtaisesti tiedoksi. Lomautusilmoitus on toimitettava sekä työntekijälle että viranhaltijalle niin hyvissä ajoin, että tiedon katsotaan tulleen henkilön tietoon viimeistään kuukautta ennen lomautuksen alkamista.

Työntekijän suostumuksella lomautusilmoitus voidaan antaa tiedoksi hänen edustajalleen.

Tiedoksianto kirjeellä tai sähköisesti on toissijaisesti mahdollista.

Lomautusilmoitus voi olla myös suullinen, mutta työnantajalla on näyttötaakka siitä, että työntekijä on saanut lomautusilmoituksen ajoissa. Jos työntekijä ja työnantaja ovat sopineet lomautuksesta, katsotaan työntekijän saaneen lomautusilmoituksen tiedokseen sopimispäivänä.

Lomautusilmoitusajan laskemisessa noudatetaan säädettyjen määräaikain laskemisesta annetussa laissa (150/1930) olevia laskemissääntöjä.

Lomautusilmoituksen antamiseen ei liity työntekijöiden kohdalla säännöstä, jonka mukaan ilmoituksen voidaan olettaa tulleen työntekijän tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä. Lomautusilmoitusaika alkaa kulua vasta tosiasiallisesta tiedoksisaannista ja epäselvissä tilanteissa työnantajan on näytettävä toteen tiedoksisaanti. Sähköisessä tiedoksiantamisessa työnantajan olisi syytä pyytää työntekijältä vastaanottokuittaus ja siten varmistua tiedoksisaannista.

Hallituksen esityksessä 157/2000 eduskunnalle työsopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi todetaan, että

"Lomautusilmoituksen kirjeitse tai sähköisesti toimittamiseen ei liittyisi lakiehdotuksen 9 luvun 4 §:n mukaista ilmoituksen tiedoksi tulemista koskevaa viikon olettamasääntöä, vaan ilmoitukseen vetoavan osapuolen olisi näytettävä toteen lomautusilmoituksen tiedoksi tulemisen ajankohta."

Viranhaltijoille lomautuspäätös annetaan tiedoksi henkilökohtaisesti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 31 §:n mukaan. Jos henkilökohtainen tiedoksianto ei ole mahdollista, voidaan päätös toimittaa myös kirjeitse. Kirjeitse toimitetun päätöksen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on lähetetty.

Viranhaltijalain esitöissä (HE 196/2002) on todettu, että

”Kunnallisen päätöksenteon luonne huomioon ottaen työsopimuslain mukaista suullisen tai sähköisen tiedoksiannon mahdollisuutta ei ehdoteta säädettäväksi. Näin ollen lomautusilmoitusta ei voitaisi antaa esimerkiksi telefaxin tai sähköpostin välityksellä.”

KT katsoo, että viranhaltijoiden osalta päätös voidaan antaa tiedoksi vain henkilökohtaisesti tai kirjeitse.

Työnantaja on vastuussa menettelynsä lainmukaisuudesta.