Ohje
OVTES

Erityisopetuksen opettajan kelpoisuus ja peruspalkan määrittelevä hinnoittelutunnus

Erityisopetuksen opettajan (erityisopettajan- ja erityisluokanopettajanviran haltija) peruspalkka määräytyy OVTES:n liite 1 3 §:n mukaisesti ja erityisopetuksen tuntiopettajan peruspalkka puolestaan OVTES:n liite 1 27 §:n 1 momentin mukaisesti. Hinnoittelutunnuksen valinnassa tarvitaan tietoa siitä, onko henkilöllä erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus ja millainen koulutus kelpoisuuden tuottaa. Kun työnantajalla on tieto siitä, mikä tutkintotaso ja kelpoisuus henkilöllä on, oikea hinnoittelutunnus löytyy oheisen muistion avulla.

Perusopetuksen erityisopetuksen opettajan kelpoisuusvaihtoehdot ja peruspalkan määrittelevät hinnoittelutunnukset ovat seuraavat:

Perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun erityisopetuksen (erityisopetus, jota annetaan oppilaalle muun opetuksen ohessa) kelpoisuus on
henkilöllä,

 1. joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/1995) 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopettajan kelpoisuuden (edellytetään maisterin tutkintoa ja pääaineena erityispedagogiikka, opettajan pedagogisia opintoja ja erityisopettajan opintoja) → hinnoittelutunnus 4 03 04 01 2
   
 2. jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa säädetty kelpoisuus antaa luokanopetusta ja joka on suorittanut 1. kohdassa mainitun asetuksen 14 §:n 2 momentissa (erilliset erityisopettajan opinnot soveltuvan tutkinnon tai koulutuksen jälkeen) tai kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/1978) 35 §:ssä tarkoitetut erityisopettajan opinnot (luokanopettajan tutkinto ja erilliset erityisopettajan opinnot) → hinnoittelutunnus 4 03 04 01 2 tai 4 03 04 01 4 tai 4 03 04 01 3 henkilön suorittaman tutkintotason mukaan
   
 3. joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja 2 kohdassa mainitut erityisopettajan opinnot. → hinnoittelutunnus 4 03 04 01 2

Perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun erityisopettajan (erityisopetukseen siirretyn oppilaan opetus) kelpoisuus on henkilöllä

 1. joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/1995) 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopettajan kelpoisuuden sekä peruskoulussa annettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot → hinnoittelutunnus 4 03 04 01 2 (14 §:n 1 mom. edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa)
   
 2. jolla on tässä asetuksessa säädetty kelpoisuus antaa luokanopetusta ja joka on suorittanut 1 kohdassa mainitun asetuksen 14 §:n 2 momentissa tai kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen 35 §:ssä tarkoitetut erityisopettajan opinnot → hinnoittelutunnus 4 03 04 01 2 tai 4 03 04 01 4 tai 4 03 04 01 3 henkilön suorittaman tutkintotason mukaan
   
 3. jolla on aineenopettajan kelpoisuus (ei kuitenkaan peruskouluasetukseen 718/1984 tehdyn muutoksen 294/1996 mukainen aineenopettajan kelpoisuus) ja joka on suorittanut 2 kohdassa tarkoitetut erityisopettajan opinnot sekä peruskoulussa annettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. → hinnoittelutunnus 4 03 04 01 2 tai 4 03 04 01 4 henkilön suorittaman tutkintotason mukaan

Kehitysvammaisille oppilaille antavan erityisopetuksen opettajan kelpoisuus 1.1.1999 alkaen on myös henkilöllä

 1. joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14 §:n 2 momentissa tai kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen 35 §:ssä tarkoitetut erityisopettajan opinnot → hinnoittelutunnus 4 03 04 01 4 (jos henkilöllä on alempi korkeakoulututkinto) tai 4 03 04 01 3 (jos henkilöllä on ammattikorkeakoulututkinto)
   
 2. joka ennen vuoden 1999 alkua on suorittanut 1.8.1984 voimaan tulleen peruskouluasetuksen 103 §:n 4 momentin mukaisen kehitysvammaisille oppilaille opetusta annettavan opettajan kelpoisuuden (= luokanopettajan virkaa vastaavan harjaantumisopetuksen erityisluokanopettajan virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut lastentarhanopettajan tutkinnon tai humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon sekä erilliset erityisopettajan opinnot).
  hinnoittelutunnus 4 03 04 01 4 (jos henkilöllä on alempi korkeakoulututkinto) tai 4 03 04 01 3

(Vanhamuotoisen lastentarhanopettajan tutkinnon, joka ei ole korkeakoulututkinto, suorittanut henkilö ei voi enää vuoden 1998 jälkeen saavuttaa tässä kohdassa mainittua erityisopettajan kelpoisuutta suorittamalla erityisopettajan opinnot.)

EHA 2 (vaikeimmin kehitysvammaisille annettavan) eli erityisopetuksen opettajan kelpoisuus on henkilöllä, joka oli peruskouluasetuksen 103 c §:n (117/1997) voimaan tullessa 1.8.1997 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/1992) perusteella kelpoinen mainitussa asetuksessa tarkoitettuihin opetustehtäviin, on edelleen kelpoinen vaikeimmin kehitysvammaisille annettavasta opetuksesta huolehtivan erityisluokanopettajan ja erityisopettajan virkaan vaikkei hän täytä peruskouluasetuksessa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Edellä tarkoitettuun virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut vähintään opistoasteisen sosiaali- ja terveysalan taikka muun alan ammatillisen tutkinnon pohjalta vaikeimmin kehitysvammaisille annettavan erityisopetuksen osa-alueelle suuntautuvat erilliset erityisopettajan opinnot vuoden 1998 loppuun mennessä. → hinnoittelutunnus 4 03 04 01 6

Lopuksi todettakoon, että kelpoisuuden tulkitseminen kuuluu opetusministeriön toimivaltaan, joten epäselvissä tapauksissa kyselyt on osoitettava opetusministeriölle.