Ohje
LS

Vuosilomapalkka, lomakorvaus ja lomaraha

Terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärit ja hammaslääkärit

1.1.2016 voimassa olevan Lääkärisopimuksen 2014–2016 yleisen osan 9 §:n 1 momentin mukaan terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärin ja hammaslääkärin vuosiloman ajalta maksettavaa varsinaista palkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla, kuinka monta prosenttia on edellisenä lomanmääräytymisvuonna säännölliseltä työajalta maksetut lääkärisopimuksen mukaiset toimenpide- ja käyntipalkkiot sekä todistus- ja lausuntopalkkiot samalta ajalta maksetusta varsinaisesta palkasta. Myös lomakorvaus lasketaan tämän määräyksen mukaisesta palkasta. 

Palvelussuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus lasketaan käyttäen sen lomanmääräytymisvuoden aikana maksettuja palkkioita ja varsinaista palkkaa, jona palvelussuhde päättyy.

Soveltamisohjeita

  1. Määräys koskee myös omalääkäreitä sekä hinnoittelemattomia terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, joihin sovelletaan lääkärisopimusta.
     
  2. Myös säästövapaan ajalta maksetaan em. tavalla laskettu palkka. 
     
  3. Laskeminen

Vuosilomapalkan laskennassa käytetään edellisen lomanmääräytymisvuoden ajalta maksettua varsinaista palkkaa ja säännölliseltä työajalta/omalääkärin päiväajalta maksettuja lääkärisopimuksen mukaisia palkkioita (toimenpidepalkkiot, käyntipalkkiot, todistuspalkkiot ja lausuntopalkkiot). Samalta ajalta maksetulla varsinaisella palkalla tarkoitetaan koko lomanmääräytymisvuonna maksettua varsinaista palkkaa riippumatta siitä, onko lääkäri tai hammaslääkäri ollut osan lomanmääräytymisvuodesta virkavapaalla. 

Laskennassa ei huomioida kliiniseltä lisätyöajalta, päivystysajalta eikä paikallisten sopimusten mukaan maksettuja em. palkkioita.

Jos palvelussuhde on alkanut 1.4. tai sen jälkeen meneillään olevan lomanmääräytymisvuoden aikana, ei vuosilomapalkkaan tule em. korotusta, koska edellisenä lomanmääräytymisvuonna ei ole maksettu tämän palvelussuhteen ajalta em. palkkioita. Jos palvelussuhde on sen sijaan alkanut saman lomanmääräytymisvuoden aikana, jona se päättyy, lasketaan lomakorvaukseen em. korotus, koska laskennassa käytetään sen lomanmääräytymisvuoden aikana maksettuja em. palkkioita ja varsinaista palkkaa, jona palvelussuhde päättyy.

  1. Lomaraha

Lomaraha lasketaan 9 §:n 2 momentin perusteella samalla tavalla korotetusta varsinaisesta palkasta kuin vuosiloma-ajan palkka ja vuosilomakorvaus.

  1. Lomarahavapaa

Lomarahaa voidaan vaihtaa vapaaksi yleisen osan 24 §:n mukaan. Lomarahavapaan ajalta lääkärille maksetaan hänen KVTES:n palkkausluvun 5 §:n mukainen varsinainen palkkansa ja vähennetään po. ajalta pidetyn lomarahan osuus 24 §:n soveltamisohjeen mukaan.

Eläinlääkärit ja opiskelijat

Vuosilomapalkka ja lomakorvaus

Yleisen osan 9 §:n 3 momentin mukaan mikäli laillistetun eläinlääkärin tehtäväkohtainen palkka on pienempi kuin kokopäivätoimisena hygieenikkona toimivan eläinlääkärin peruspalkka, hänelle maksetaan vuosiloman ajalta em. hygieenikon peruspalkka ja siitä lasketut mahdolliset työkokemuslisät. Myös lomakorvaus lasketaan tästä palkasta. 

Eläinlääketieteen opiskelijalle maksetaan vuosiloman ajalta em. hygieenikon peruspalkka alennettuna 15 prosentilla ja tästä lasketut mahdolliset työkokemuslisät. Myös lomakorvaus lasketaan tästä palkasta. 

Lomaraha

Laillistetun eläinlääkärin lomaraha lasketaan yleisen osan 8 §:n 1 momentin mukaisesta palkasta ja tästä lasketusta työkokemuslisästä.

Eläinlääketieteen opiskelijan lomaraha lasketaan hänen omasta varsinaisesta palkastaan.

Katso myös