• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Näyttelijät 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

  I luku Yleinen osa

  1 § Soveltamisala

  1. Kunnallisten ammattiteattereiden palveluksessa olevaan kuukausipalkkaiseen näyttelijään sovelletaan tätä sopimusta sekä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) seuraavia määräyksiä:
  • II luku (Palkkaus) 14 § Kertapalkkio
  • III luku (Työaika) 4 § 2 mom. 4 ja 5 kohdat (Työnantajan ja lääkärin määräämät tutkimukset)
  • V luku (Virka- ja työvapaa) lukuun ottamatta 8 § (isyysvapaan palkallisuus), 10 § 2 momenttia ja 11 §:n 3 momentin soveltamisohjeen kahta viimeistä kappaletta.
  • VIII luku Lomauttaminen, Osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen irtisanomisaikoja lukuun ottamatta
  • Liite 16 (Matkakustannusten korvaukset).
  1. Vierailevaan näyttelijään sovelletaan tämän sopimuksen liitteitä 1 ja 1 a.
    
  2. Harjoittelijaan sovelletaan tätä sopimusta 3 ja 11 §:ssä mainituin poikkeuksin. Harjoittelijan työsopimus on voimassa 1–4 vuotta.

  Soveltamisohje

  Teatterikoulun käynyttä henkilöä ei voida palkata harjoittelijaksi.


  2 § Työnantajan yleiset oikeudet

  Työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa näyttelijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa.

  3 § Työsuhteen alkaminen ja kesto

  Työsopimus

  1. Työsopimus tehdään kirjallisesti ja niin tarkasti, että kaikki työsuhteen määrittelyyn vaikuttavat seikat käyvät siitä ilmi.

  Soveltamisohje

  Sen lisäksi mitä tässä sopimuksessa on sovittu työhön ottamisesta ja erottamisesta, noudatetaan työsopimuslakia. Työsopimuslain mukaan määräaikainen työsopimus voidaan tehdä perustellusta syystä; Jos työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava seikka on siihen syynä tahi jos työnantajalla on muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä, perusteltu syy määräaikaisen työsopimuksen solmimiseen (viittausmääräys).

  30.9.2007 voimassa olleen työehtosopimuksen 3 §:n 2 kohdan poistaminen ei vaikuta 30.9.2007 voimassa olleisiin työsopimusten ehtoihin.


  1. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa noudattamalla kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.

  Soveltamisohje

  Roolien jakoon liittyvä normaali työnjako ei ole lomautusperuste.


  1. Vähintään yhden vuoden kestävä määräaikainen työsopimus tulee voimaan elokuun 1. päivänä ja päättyy 31.7. Tällaisella määräaikaisella työsopimuksella voi olla kiinnitettynä 1/4 teatterin näyttelijöiden lukumäärästä. Kiintiö voidaan ylittää perustellusta syystä, jos siitä sovitaan paikallisesti.

  Suositus

  Myöntämällä näyttelijöille 1–5 vuoden työlomia ja tekemällä vastaavan pituisia kiinnityksiä teatterit pyrkivät tarjoamaan maamme näyttelijäkunnalle mahdollisuuden teatteritaidettamme rikastuttavaan työskentelyyn erilaisissa teattereissa.


  1. Vierailevan näyttelijän määräaikainen työsopimus on voimassa siten kuin liitteessä 1 sovitaan.

  Lääkärintodistuksen esittäminen

  1. Näyttelijän on vaadittaessa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsopimus raukeaa, jollei todistusta esitetä määräajassa.

  Työsuhteen ja siihen liittyvien oikeuksien alkaminen

  1. Työsuhteen ja siihen perustuvien oikeuksien katsotaan alkavan siitä päivästä, jolloin näyttelijä tosiasiallisesti on työnantajan käytettävissä sopimuksen mukaiseen työhön.

  4 § Näyttelijän tehtävät

  1. Näyttelijä osallistuu teatterin työohjelman mukaisesti harjoituksiin ja näytäntöihin.
    
  2. Mikäli näyttelijä joutuu rooliaan varten hankkimaan jonkin erityisen taidon, on tästä ennen tehtävään ryhtymistä sovittava hänen kanssaan. Aiheutuneet kustannukset suorittaa työnantaja.
    
  3. Näyttelijä on velvollinen työaikana esiintymään tilaisuuksissa, joita teatteri omaksi hyväkseen tai työnantajan toivomuksesta järjestää.
    
  4. Näyttelijä osallistuu teatterin ohjelmiston ja muun taiteellisen työn suunnitteluun ja valmisteluun tämän sopimuksen liitteen neuvottelukuntaa ja näyttelijäin edustusta teatterin hallinnossa koskevan suosituksen mukaisesti.
    
  5. Yli 20 vuotta näyttelijän työssä toimineen kanssa avustajatehtävästä sovitaan erikseen.

  5 § Esityksen valmistaminen

  1. Väliaikoineen vähintään kaksi tuntia kestävälle näytelmälle on varattava sen vaikeusastetta vastaava harjoitusmäärä, kuitenkin vähintään 40 varsinaista harjoitusta, ennen ensi-iltaa tai sellaista ennakkonäytäntöä, jossa maksavaa yleisöä on läsnä.
    
  2. Varsinaisiin harjoituksiin tulee sisältyä
  • vähintään kolme valmistavaa harjoitusta, joissa tärkeimmät olosuhteet ja välineet ovat varsinaisen esityksen mukaiset sekä
    
  • vähintään kolme pääharjoitusta, joissa lavastus, valaistus, tehosteet, musiikki, avustajat, puvusto, tarpeisto, naamiot ja muut lopulliseen esitykseen kuuluvat seikat ovat samat kuin esityksessä.
  1. Saman harjoituksen aikana näyttelijä on velvollinen harjoittelemaan kahta näytelmää, jos harjoitusajan jakaantuminen niiden kesken käy työjärjestyksestä ajoissa ilmi. Harjoituksesta toiseen siirtynyt näyttelijä ei ole velvollinen palaamaan aikaisempaan.
    
  2. Esityksen teknisiin rakentamis- ja pystytysharjoituksiin näyttelijä ei ole velvollinen osallistumaan.
    

   Soveltamisohje

   Näyttelijälle kerrotaan tuotannossa käytettävissä tehosteista, kuten savuista, pyrotekniikasta ym. Harjoituskauden alussa käydään läpi tehosteiden käyttöön liittyvät ja muut tarpeelliset työturvallisuusohjeet ja -määräykset. Tarpeetonta altistumista tehosteille vältetään.

   Mikäli tuotantoon kuuluvan näyttelijän tilalle tulee toinen näyttelijä, työturvallisuusohjeet käsitellään vastaavasti uuden näyttelijän kanssa.


  3. Viimeisen pääharjoituksen tulee jatkua kuin esitys. Sitä ei saa keskeyttää eikä näyttelijää saa sen päätyttyä pidättää kuin lyhyitä ohjeita varten.
    
  4. Teatterin ulkopuoliset voivat seurata harjoitusta vain ohjaajan luvalla, jonka on neuvoteltava asiasta työryhmän kanssa. Ainoastaan teatterin henkilökuntaan ja hallintoelimiin kuuluvat ja heidän omaisensa, ulkopuoliset teatteritaiteilijat ja -opiskelijat sekä esityksen valmistamiseen osallistuneet asiantuntijat saavat olla seuraamassa valmistavia tai pääharjoituksia ohjaajan luvalla. Ohjaajan on neuvoteltava asiasta työryhmän kanssa. Viimeiseen tai muuhun sovittavaan pääharjoitukseen on kuitenkin teatterin henkilökuntaan ja hallintoelimiin kuuluvilla sekä heidän omaisillaan vapaa pääsy.
    
  5. Ensi-iltaan ja sellaiseen ennakkonäytäntöön, jota on seuraamassa arvostelijoita, osallistuva näyttelijä ei samana päivänä osallistu muuhun teatterin osoittamaan työhön kuin ohjaajan ja näyttelijän keskinäisestä sopimuksesta järjestettävään kyseisen näytelmän harjoitukseen tai neuvotteluun.
    
  6. Esitykselle on järjestettävä vähintään yksi muistiharjoitus alkavaa neljättä viikkoa kohti, jona sitä ei esitetä. Mikäli tästä määräyksestä halutaan poiketa, siitä on sovittava teatterin ja työryhmän kesken.

  6 § Paikallinen sopiminen

  1. Paikallisesti voidaan sopia poikettavaksi voimassa olevan valtakunnallisen työehtosopimuksen määräyksistä. Mikäli valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on sovittu paikallisesta sopimisesta toisin kuin tässä pykälässä on määrätty, noudatetaan tämän pykälän määräysten sijasta valtakunnallisen työehtosopimuksen määräyksiä. Paikallisella sopimuksella ei voida kuitenkaan poiketa tämän sopimuksen säännöllisen työajan keskimääräistä pituutta, vuosiloman pituutta eikä sairausloma- ja äitiysvapaaetuuksia koskevista määräyksistä. Paikallisella sopimuksella ei saa myöskään sopia tämän sopimuksen mukaan vähintään maksettavaa pienemmästä peruspalkasta.
    
  2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa asiasta neuvotellaan ja sovitaan kirjallisesti työnantajan ja liiton tai sen alayhdistyksen kanssa, joiden jäseniä asia koskee. Jos syntyy epäselvyyttä alayhdistyksen toimivallasta käydä paikallisia sopimusneuvotteluja, siltä voidaan edellyttää liiton nimenomaista valtuutusta.

  Soveltamisohje

  Alayhdistystä edustaa neuvotteluissa luottamusmies ja muut alayhdistyksen mahdollisesti nimeämät neuvottelijat.


  1. Paikallinen sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Paikallinen sopimus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisen tiedoksi antamisesta, minkä jälkeen noudatetaan valtakunnallisen työehtosopimuksen määräyksiä.
    
  2. Paikallisella sopimuksella on samat oikeusvaikutukset kuin työehtosopimuksella.

  Soveltamisohje

  Tässä pykälässä tarkoitetun sopimisen lisäksi paikallista sopimustoimintaa voidaan harjoittaa suoraan lain nojalla kuten:

  • työehtosopimusta paremmat paikalliset sopimukset
    
  • kokonaisuutena työehtosopimuksen tasoiset, mutta erilaiset paikalliset sopimukset
    
  • työehtosopimusta täydentävät paikalliset sopimukset, joissa on sovittu asioista, joista työehtosopimuksessa ei ole sovittu.

  Mikäli paikallisen sopimuksen sisältö on ehdollinen, esimerkiksi teatterin taloudellisen tilanteen kehityksestä riippuvainen, paikalliseen sopimukseen tulee sisällyttää tarkastelulausekkeet ja paikallisen sopimuksen toteuttamisen ehdot.


  7 § Sopimuksen suhde aikaisempiin palvelussuhteen ehtoihin

  Jollei tästä sopimuksesta muuta aiheudu, näyttelijän työsuhteen ehdot säilytetään sellaisina kuin ne olivat työehtosopimuksen nojalla noudatettavina edellisen sopimuksen päättyessä.

  8 § Työrauha

  Työehtosopimukseen osallisten ja siihen muutoin sidottujen vastuu määräytyy lain mukaan.