• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Näyttelijät 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

  Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen 2020–2021 allekirjoituspöytäkirja

  1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

  Tämä työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 28.2.2022 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

  2 § Yleiskorotukset

  1 mom. Yleiskorotus 1.8.2020 lukien

  Näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on1,24 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukainen henkilökohtainen lisäja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 1,24 prosenttia.

  2 mom. Yleiskorotus 1.4.2021 lukien

  Näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukaista henkilökohtainen lisä ja 16 §:n mukainen rasitelisä korottuvat 1,0 prosenttia.

  3 mom.Vierailusopimuksen palkkiot

  Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.8.2020 lukien 1,24 prosenttia ja 1.4.2021 lukien 1,8 prosenttia.

  4 mom. Palkkahinnoittelu

  Näyttelijöiden vähimmäisperuspalkat ilmenevät palkkausluvun II 10 §:ssä ja 11 §:ssä. Vierailusopimuksen vähimmäispalkkiot ilmenevät liitteestä 1a.

  3 § Paikallinen järjestelyerä

  1 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien

  Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen palkkasummasta.

  2 mom. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

  Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen

  Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

  4 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

  Paikallisen työnantajan edustajat ja teatterin näyttelijäyhdistyksen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

  Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  4 § Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys 

  1 mom.

  Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittu säännöllisen työajan pidennys on voimassa 31.7.2020 asti. Kunnallisen näyttelijöiden III luvun 19a §:n määräys poistuu 1.8.2020 lukien. Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitun säännöllisen työajan pidennyksen poistuessa on tilalle sovittu vuosilomaluvun muutoksesta lomarahan vaihtamiseen vapaaksi liittyen. Muutos tulee voimaan 1.8.2020.

  5 § Matkakustannusten korvaukset

  Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi mitä liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin verohallinnon em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä.

  6 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen

  Työntekijät

  Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan 9.4.1997 annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/1997).

  7 § Jatkuva neuvottelumenettely ja paikallinen sopiminen

  Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasioissa. Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen I luvun 6 § puitteissa on mahdollista sopia paikallisesti toisin valtakunnallisen työehtosopimuksen määräyksistä.

  8 § Sopimuskaudella toimivat työryhmät

  Sopimuskaudella on sovittu käytävän keskusteluja ja neuvotteluja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Näyttelijäliiton työryhmässä. Työryhmätyöskentely pyritään aloittamaan jo syksyllä 2020. Tavoitteena on tarkastella näyttelijöiden työsuhteita kokonaisuutena. Käsiteltäviä asioita ovat ainakin näyttelijöiden työaikojen ja palkkauksen kehittäminen sekä määräaikaisia sopimuksia koskevat muutostarpeet.

  Lisäksi Kunnallinen työmarkkinalaitos osallistuu näyttelijätyön kaikkien työmarkkinaosapuolten yhteiseen työryhmään, jos tällainen työryhmä sopimuskaudella kokoontuu.

  9 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen

  Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissatyönantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

  Helsingissä 24. kesäkuuta 2020

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

  SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY