• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  II Luku Palkkaus

  Muut lisät

  15 § Kannustuslisä

  Näyttelijälle maksetaan kannustuslisänä määräaikaisesti tai toistaiseksi palkkaus 1–4 %:lla peruspalkasta korotettuna, mikäli työnantaja harkitsee lisän suorittamisen työtehtävissä osoitetun erityisen ammattitaidon, ahkeruuden, pätevyyden lisääntymisen tai muun erityisen syyn vuoksi perustelluksi. Tämän kannustuslisän myöntämiseen saadaan käyttää enintään 0,4 % teatterin kuukausipalkkaisten näyttelijöiden palkkojen yhteismäärästä.


  Soveltamisohje

  Kannustuslisä maksetaan näyttelijälle vuosiloman ajalta sekä työloman ajalta siltä osin kuin yhdessä tai useammassa erässä myönnetty yhtäjaksoinen työloma ei ylitä 30 kalenteripäivää.


  16 § Rasitelisä

  1. Alueellista toimintaa harjoittavan teatterin toimeenpanemalle kiertueelle osallistuvalle näyttelijälle maksetaan rasitelisänä kultakin matkavuorokaudelta.
    
  2. Rasitelisä maksetaan kalenterikuukausittain kiertueelle osallistumista seuraavan kuukauden aikana.

  Soveltamisohje

  Näyttelijälle, joka on ollut 31.8.2004 teatterin palveluksessa ja jolla on ollut tuolloin oikeus työehtosopimuksen 2003–2004 17 §:n 3 kohdan rasitelisään, maksetaan lisän sijasta
  40,82 euron suuruista henkilökohtaista lisää 1.9.2004 lukien. Lisä poistuu tai pienenee palkan tarkistuksia vastaavasti.


  17 § Paikkauskorvaus

  Korvauksesta, joka maksetaan näyttelijälle tämän joutuessa asettumaan toisen näyttelijän tilalle ja oppimaan uuden roolin poikkeuksellisen nopeasti, on määrätty paikkausohjesäännössä (liite 4).

  18 § Varsinainen palkka

  Varsinaiseen palkkaan kuuluvat seuraavat palkanosat:

  1. tehtäväkohtainen palkka (10–11 §)
  2. henkilökohtainen palkka (12–13 §, 13 a §)

  Soveltamisohje

  Varsinaisen palkan käsitettä tarvitaan maksettaessa mm. vuosiloma-ajan sekä sairaus- ja äitiysvapaan palkkaa.