På svenska
Yleiskirje
13/2023
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset kesäkuussa 2023

Tässä yleiskirjeessä selostetaan sekä kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaisesti sovittujen että virka- ja työehtosopimuksen kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 kohdassa 3.5. sovittujen yleiskorotusten ja paikallisten järjestelyerien sekä kertapalkkion toteuttaminen (ks. KT:n yleiskirje 15/2022).

Palkantarkistusten kustannusvaikutus on 4,09 prosenttia, mutta se vaihtelee eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen henkilöstörakenteesta.

 

1.6.2023
Yleiskorotus

1.6.2023 mennessä neuvoteltavat paikalliset erät

Kesäkuun viimeisen palkanmaksun yhteydessä

TTES allekirjoitus-pöytäkirja 3 § 1 mom.

1,5 %

 

 

TTES allekirjoitus-pöytäkirja 3 § 3 mom.

0,7 %

 

 

TTES allekirjoitus-pöytäkirja 3 § 2 mom.

 

0,4 %
työnantaja päättää tarvittaessa

 

TTES allekirjoitus-pöytäkirja 3 § 3 mom.

 

0,3 % *)

 

Palkkauksen kehittämis-ohjelman kohta 3.5.

 

1,2 %
työnantaja päättää tarvittaessa

 

TTES allekirjoitus-pöytäkirja 3 § 3 mom.

 

 

Kertapalkkio 467 €

Yhteensä

2,2 (+0,15) %

1,9 (- 0,15) %

467 €

 

*) Jos ei päästä paikallisesti yksimielisyyteen, puolet (0,15 %) jaetaan yleiskorotuksena perustuntipalkkoihin ja muusta osasta (0,15 %) päättää työnantaja.

1  Yleiskorotukset 1.6.2023 lukien

Palkkoja korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksilla, joiden suuruus on yhteensä 2,2 prosenttia.

Yleiskorotukset toteutetaan siten kuin jäljempänä kohdassa 3 todetaan.

2  Paikalliset järjestelyerät 1.6.2023 lukien

Paikallisilla järjestelyerillä korotetaan palkkoja 1.6.2023 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Paikallisesti neuvotellaan ja jaetaan sekä TTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 momentissa sovittu 0,4 prosentin suuruinen että virka- ja työehtosopimuksen kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman kohdassa 3.5. sovittu 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä (ks. KT:n yleiskirje 15/2022).

Jos em. paikallisten yhteensä 1,6 prosentin suuruisten erien jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jaosta päättää työnantaja.

Menettely erien laskemisesta ja neuvottelemisesta on selostettu jäljempänä kohdassa 5.

Lisäksi paikallisesti neuvotellaan ja jaetaan TTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 § 3 momentin mukaisesti sovittu 0,3 prosentin suuruinen järjestelyerä.

Jos paikallisen 0,3 prosentin suuruisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet (0,15 %) jaetaan yleiskorotuksena perustuntipalkkoihin ja muusta osasta (0,15 %) päättää työnantaja.

Muutoin menetellään siten kuin kohdassa 5 on selostettu.

3  Yleiskorotus 1.6.2023 lukien

Perustuntipalkkoja, henkilökohtaista lisää, ja urakkapalkkoja korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten kuin jäljempänä todetaan.

Työkokemuslisiä tai työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.6.2023 lukien

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien seuraavasti:

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Perustuntipalkan
korotus snt/tunti

I

A

13,93–15,95

37

 

B

12,43–14,43

34

 

C

11,50–12,92

31

II

A

10,98–11,92

28

 

B

10,76–11,44

28

III

 

10,43–11,13

24

IV

 

9,71

24

O

 

9,92

22

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden
palkat

9,12–9,34

22

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Urakkapalkkaus 1.6.2023 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 2,0 prosenttia. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 4,6 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 2,0 prosenttia.

Tavoiteansiot 1.6.2023 lukien, euroa/tunti

Taso I

17,75–21,98

Taso II

15,89–19,66

Taso III

15,26–17,90

Taso IV

14,60–17,05

Taso V

13,58–15,81

Taso VI

12,38–14,38

Henkilökohtainen lisä 1.6.2023 lukien

Henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosenttia, kuitenkin vähintään 1 sentillä.

4  Keskituntiansion tarkistaminen

Palkantarkistusten vaikutuksesta työehtosopimuksen 35 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on sovittu seuraavasti:

Vuoden 2022 III vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan yhteensä 2,7 prosenttia, koska em. neljänneksen laskemisen jälkeen on toteutettu sekä keskitetty järjestelyerä 1.10.2022 lukien että yleiskorotus 1.6.2023.

Vuoden 2022 IV vuosineljänneksen ja kuluvan vuoden I vuosineljänneksen keskituntiansiota korotetaan yhteensä 2,2 prosenttia, ja kuluvan vuoden II vuosineljänneksen keskituntiansiota korotetaan yhteensä 1,46 prosenttia.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

KTA:ta korotetaan takautuvasti

Kesä-heinäkuu
2023

2022/III


2023/I

2,2 %


2,2 %

+ 0,5 (1.10.2022 korotus, joka on jo voitu huomioida)

Elo-lokakuu 2023

2022/IV
2023/II

2,2 %
1,46 %

 

Marraskuu 2023–tammikuu 2024

2023/I
2023/III

2,2 %
ei koroteta

 

Helmi-huhtikuu 2024

2023/II
2023/IV

1,46 %
ei koroteta

 

Toukokuu 2024

2023/ I ja 2023/III

ei koroteta

 

5  Paikallisten järjestelyerien menettelyt

Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen

Paikallisia järjestelyeriä kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkaryhmissä.

Paikallisten järjestelyerien laskeminen

Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta. Touko-kesäkuussa 2023 laskennassa käytetään vuoden 2022 kolmannen ja vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen keskituntiansioita, joita ei ole korotettu siten kuin edellä kohdassa 4 on selostettu.

Paikallisten järjestelyerien täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestön edustajat neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Selvitys järjestelyerien käytöstä

Työnantajan on annettava pääsopijajärjestöjen edustajille kirjallinen selvitys siitä, miten järjestelyerät on jaettu.

6  Kertapalkkio

Työntekijälle maksetaan kesäkuun viimeisen palkanmaksun yhteydessä 467 euron suuruinen kertapalkkio, mikäli hänen työsuhteensa alkaa viimeistään 2.5.2023 ja on yhdenjaksoisesti voimassa vähintään 31.5.2023 saakka.

Osa-aikatyössä kertaerä on samassa suhteessa alempi kuin osa-aikatyö on täyttä työaikaa alempi 31.5.2023.

7  Vuoden 2024 palkantarkistukset

TTES:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaisten sekä virka- ja työehtosopimuksen kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 kohdassa 3.5. sovittujen palkantarkistusten toteuttamisesta vuonna 2024 annetaan tarkemmat tiedot myöhemmin.

Palkkausjärjestelmän ja muiden sopimusmääräysten kehittämisestä neuvotellaan 1.2.2024 mennessä, ja mahdollisista muutoksista aiheutuviin sopimuskorotuksiin tai -muutoksiin annetaan tieto 1.3.2024 mennessä (ks. KT:n yleiskirje 15/2022).

TTES:n allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaan 1.6.2024 palkkoja korotetaan 1,5 % suuruisella yleiskorotuksella ja 0,4 % suuruisella paikallisella järjestelyerällä.

Samasta ajankohdasta lukien palkkoja korotetaan 0,77 % suuruisella yleiskorotuksella ja 0,33 % suuruisella paikallisella järjestelyerällä.

Lisäksi 1.6.2024 lukien palkkoja korotetaan 0,6 % suuruisella paikallisella järjestelyerällä (ks. KT:n yleiskirje 15/2022).


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Anne Kiiski

 

Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta koskevat kysymykset

Sähköposti:
ttes@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Yleiset palvelussuhdeasiat

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hanne Ojanperä

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2283
Matkapuhelin:
+358 50 526 6182
Sähköposti:
Hanne.Ojanpera@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT