Suomeksi
Cirkulär
13/2023
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar för kommunsektorns timavlönade personal i juni 2023

I detta cirkulär sänder vi för kännedom uppgifter om fördelningen av de allmänna förhöjningarna, de lokala justeringspotterna och engångsarvodet som överenskommits både i enlighet med § 3 i underteckningsprotokollet till arbetskollektivavtalet för kommunsektorns timavlönade personal (TIM-AKA) 2022–2025 och i enlighet med punkt 3.5 i tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027 (se KT:s cirkulär 15/2022). 

Kostnadseffekten för lönejusteringarna är 4,09 procent, men den varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

 

Allmän förhöjning
1.6.2023

 

Lokala potter som det förhandlas om före 1.6.2023

I samband med den sista löneutbetalningen i juni

TIM-AKA underteckningsprotokoll § 3 mom. 1

1,5 %

 

 

TIM-AKA underteckningsprotokoll § 3 mom. 3

0,7 %

 

 

TIM-AKA underteckningsprotokoll § 3 mom. 2

 

0,4 %arbetsgivaren beslutar vid behov

 

TIM-AKA underteckningsprotokoll § 3 mom. 3

 

0,3 % *)

 

Löneutvecklingsprogrammet punkt 3.5

 

1,2 %arbetsgivaren beslutar vid behov

 

TIM-AKA underteckningsprotokoll § 3 mom. 3

 

 

Engångsarvode 467 €

Totalt

2,2 (+0,15) %

1,9 (- 0,15) %

467 €

 

*) Om samförstånd inte nås lokalt, fördelas hälften (0,15 %) som en allmän förhöjning av grundtimlönerna och resten (0,15 %) enligt arbetsgivarens beslut.

1  Allmänna förhöjningar 1.6.2023

Lönerna höjs 1.6.2023 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom allmänna förhöjningar på sammanlagt 2,2 procent. 

De allmänna förhöjningarna genomförs på det sätt som framgår av punkt 3 nedan.

2  Lokala justeringspotter 1.6.2023 

Lönerna höjs genom lokala justeringspotter 1.6.2023, eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

Lokalt förhandlas om och fördelas både den justeringspott på 0,4 procent som överenskommits i enlighet med § 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA och den justeringspott på 1,2 procent som överenskommits i enlighet med punkt 3.5 i tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och väl-färdssektorns lönestrukturer och lönesystem (se KT:s cirkulär 15/2022).

Om samförstånd inte nås om fördelningen av de ovan nämnda lokala potterna på sammanlagt 1,6 procent, beslutar arbetsgivaren hur de fördelas. 

Förfarandet för beräkning av och förhandling om potterna beskrivs nedan i punkt 5.

Lokalt förhandlas om och fördelas också den justeringspott på 0,3 procent som överenskommits i enlighet med § 3 mom. 3 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten på 0,3 procent, fördelas hälften (0,15 %) som en allmän förhöjning av grundtimlönerna och resten (0,15 %) enligt arbetsgivarens beslut.

I annat fall förfars på det sätt som beskrivs i punkt 5.

3  Allmän förhöjning 1.6.2023

Grundtimlönerna, det individuella tillägget och ackordslönerna höjs 1.6.2023 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Höjningarna görs på det sätt som anges nedan.

Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare 1.6.2023

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.6.2023 enligt följande:

Lönegrupp

 

€/timme

Höjning av grund-timlönen cent/timme

I

A

13,93–15,95

37

 

B

12,43–14,43

34

 

C

11,50–12,92

31

II

A

10,98–11,92

28

 

B

10,76–11,44

28

III

 

10,43–11,13

24

IV

 

9,71

24

O

 

9,92

22

Lönerna för
arbetstagare
under 18 år

9,12–9,34

22

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Ackordslöner 1.6.2023

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 2,0 procent. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordslönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 2,0 procent.

Inkomstmål 1.6.2023, euro/timme

Nivå I

17,75–21,98

Nivå II

15,89–19,66

Nivå III

15,26–17,90

Nivå IV

14,60–17,05

Nivå V

13,58–15,81

Nivå VI

12,38–14,38

Individuellt tillägg 1.6.2023

Det individuella tillägget höjs med 2,0 procent, dock minst med 1 cent.

4  Justering av medeltiminkomsten

Lönejusteringarna har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

De medeltiminkomster som beräknats på basis av III kvartalet år 2022 höjs med sammanlagt 2,7 procent, eftersom både den centraliserade justeringspotten 1.10.2022 och den allmänna förhöjningen 1.6.2023 har genomförts efter det att det ovannämnda kvartalet har beräknats. 

Medeltiminkomsten för IV kvartalet år 2022 och I kvartalet innevarande år höjs med sammanlagt 2,2 procent, och medeltiminkomsten för II kvartalet innevarande år höjs med sammanlagt 1,46 procent.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovannämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Medeltiminkomsten höjs retroaktivt

Juni–juli 
2023

2022/III


2023/I

2,2 %


2,2 %

+ 0,5 (förhöjning 1.10.2022, som redan kan ha beak-tats)

Augusti–oktober 2023

2022/IV
2023/II

2,2 %
1,46 %

 

November 2023–januari 2024

2023/I
2023/III

2,2 %
höjs inte

 

Februari–april 2024

2023/II
2023/IV

1,46 %
höjs inte

 

Maj 2024

2023/ I och 2023/III

höjs inte

 

5  Förfaranden med de lokala justeringspotterna

Fördelningen av de lokala justeringspotterna

När de lokala justeringspotterna fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna på så lika villkor som möjligt i olika lönegrupper.

Beräkning av de lokala justeringspotterna

De lokala justeringspotterna beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare. I maj–juni 2023 används vid be-räkningen medeltiminkomsterna för tredje kvartalet 2022 och första kvartalet 2023, vilka inte har höjts på det sätt som beskrivs i punkt 4 ovan.

Användning av och förhandlingar om de lokala justeringspotterna

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationens representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Utredning om justeringspotterna

Arbetsgivaren ska ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats.

6  Engångsarvode 

I samband med den sista löneutbetalningen i juni betalas arbetstagaren ett engångsarvode på 467 euro, om arbetstagarens anställningsförhållande börjat senast 2.5.2023 och är i kraft minst till 31.5.2023 utan avbrott.

Vid deltidsarbete är engångspotten lägre i samma proportion som den deltidsarbetandes arbetstid är kortare än full arbetstid 31.5.2023.

7  Lönejusteringar år 2024

Närmare information ges senare om de lönejusteringar för år 2024 som överenskommits både i enlighet med § 4 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA och i enlighet med punkt 3.5 i tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem. 

Förhandlingar om utvecklingen av lönesystemet och andra avtalsbestämmelser förs före 1.2.2024, och information om eventuella ändringar som detta medför för avtals-höjningar eller avtalsändringar ges senast 1.3.2024 (se KT:s cirkulär 15/2022).

I enlighet med § 4 i underteckningsprotokollet till TIM-AKA höjs lönerna 1.6.2024 genom en allmän förhöjning på 1,5 % och en lokal justeringspott på 0,4 %.

Vid samma tidpunkt höjs lönerna med en allmän förhöjning på 0,77 % och med en lokal justeringspott på 0,33 %.

Dessutom höjs lönerna 1.6.2024 med en lokal justeringspott på 0,6 %. (se KT:s cirkulär 15/2022).

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Anne Kiiski

 

KT ttes

ttes(at)kt.fi
E-post:
ttes@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Allmänna anställningsfrågor

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Hanne Ojanperä

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2283
Mobiltelefon:
+358 50 526 6182
E-post:
Hanne.Ojanpera@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT