På svenska
Yleiskirje
25/2022
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille ja aluehallituksille

Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla ja kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus

Kunta- ja hyvinvointialan ammattiyhdistyskoulutusta koskevia sopimusmääräyksiä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevaa suosituksen uudistamisesta on neuvoteltu KT:n, JAU:n ja JUKO:n 8.6.2022 solmiman erillissopimuksessa sovitun erillisen asiakirjaliitteen mukaisesti. Myös Sote ry on hyväksynyt sopimuksen ja suosituksen sekä osallistunut yhteisen yleiskirjeen valmisteluun.

Aiempi kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta (2008) on nyt erotettu erilliseksi työ- ja virkaehtosopimukseksi ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla ja kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevaksi suositukseksi.

Uutta työ- ja virkaehtoehtosopimusta ammattiyhdistyskoulutuksesta ja henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevaa suositusta sovelletaan 1.1.2023 alkaen kunnissa, kuntayhtymissä, hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä.

Uusi sopimus ja suositus ovat tämän yleiskirjeen liitteinä. Nämä korvaavat aiemman kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen sekä työ- ja virkaehtosopimuksen ammattiyhdistyskoulutuksesta (2008).

Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla

Uudessa koulutussopimuksessa on yhdistetty ammattiyhdistyskoulutusten korvaukset yhdeksi yhteiseksi ruokailukustannusten korvaukseksi. Vuoden 2023 alusta yhteistoiminta, luottamusmies- ja työsuojelukoulutukseen osallistuville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan allekirjoittajatahojen välillä vuosittain sopima ruokailukustannusten korvaus kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle maksetaan varsinainen palkka tai työntekijälle suoritetaan ansionmenetyksen korvaus. Aiemmin työsuojelukoulutuksesta maksettu kurssikustannusten korvaus poistuu.

Uutena sopimukseen on kirjattu, että edellä mainittu ruokailukustannusten korvaus voidaan suorittaa myös koulutuksen järjestäjälle ruokailukustannusten korvauksena.   

Osapuolet ovat myös osana kunta- ja hyvinvointialan ammattiyhdistyskoulutusta koskevia sopimusmääräyksiä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevaa suosituksen uudistamista sopineet, että vuoden 2023 aikana koulutustyöryhmä selvittää etä- ja hybridikoulutuksina toteutettavien ammattiyhdistyskoulutusten järjestämisestä järjestöille aiheutuvia todellisia kustannuksia sekä muiden sopimusalojen käytäntöjä etäkoulutuksesta maksettavien kurssikustannusten korvauksista.

Aiempaa sopimusta vastaavasti edelleen palkallisena voidaan myöntää yhteistoimintakoulutusta enintään kahdelta viikolta kalenterivuodessa, luottamusmieskoulutusta enintään 30 päivää kalenterivuodessa sekä työsuojelukoulutusta enintään kahdelta viikolta kalenterivuodessa. Vapautusta kurssille osallistumista varten on haettava vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua.

Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus

Osaamisen kehittämistä koskevaa suositusta on uudistettu vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Suosituksessa on kuvattu jatkuvan oppimisen ja työssäoppimisen merkitystä muodollisen lisä-, täydennys- ja jatkokoulutuksen rinnalla.

Suositus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa kuvataan henkilöstön osaamisen kehittämistä osana osaamisen johtamista, henkilöstön kehittämisen merkitystä henkilöstön saatavuuden turvaamisen näkökulmasta, muodollisen ja epämuodollisen oppimisen keinoja sekä oppimisen tukemista yksilö- ja työyhteisötasolla koko työuran aikana.

Suosituksen viimeisessä osassa käsitellään henkilöstön kehittämisen menetelmiä. Suosituksessa on kuvattu muun muassa KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteistä koulutusta, perehdyttämistä, mentorointia, ammatillista henkilöstökoulutusta sekä työssäoppimis- ja harjoittelujaksoja.

KT, JUKO, JAU RY ja SOTE RY ovat tämän yleiskirjeen sisällöstä yksimielisiä.
    
KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Anna Kukka

Liitteet    

1 Työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla  
2 Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus

Mertzi Bergman

osaamisen ja koulutuspolitiikan asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2270
Matkapuhelin:
+358 50 408 8076
Sähköposti:
Mertzi.Bergman@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT