På svenska
Yleiskirje
1/2022
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Yleinen valtuutus sopia paikallisesti lukio-opetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimikunta on hyväksynyt 7.2.2022 valtuutuksen, jonka perusteella kunnat voivat tehdä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen lukio-opetuksen tutoropettajan työhön käyttämän ajan korvaamisesta. Valtuutus on jatkoa lukuvuoden 2021–2022 vastaavalle valtuutukselle.

OVTES ei sisällä erillisiä, selkeitä määräyksiä lukio-opetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta. Annetun valtuutuksen perusteella kunta voi halutessaan sopia tutortyön korvaamisesta liitteenä olevan mallisopimuksen mukaisesti lukuvuodelle 2022–2023.

Sopiminen on vapaaehtoista ja vaatii sekä kunnan toimivaltaisen viranomaisen ja JUKO:n luottamusmiehen hyväksynnän. Hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla alla olevan mallin mukainen mallisopimus. Sopimus on otettava käyttöön sellaisenaan ilman sisällöllisiä muutoksia (mutta toimivaltaisten paikallisten OVTES-neuvotteluosapuolten allekirjoituksilla). Allekirjoitettua sopimusta ei tarvitse lähettää Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle.

Sopimusta sovelletaan OVTES:n piirissä olevaan tutoropettajaan, joka tekee vastaavaa työtä, mikä sisältyi valtion erityisavustukseen vuosina 2019–2020. Sopimuksen sisältämät ehdot vastaavat pitkälti 1.1.2019 voimaan tullutta ja 31.7.2020 päättyvää pakottavaa erillistä virka- ja työehtosopimusta.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Hannu Freund

 

MALLI:
Paikallinen virka- ja työehtosopimus lukio-opetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta

1 § Soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan tutoropettajaan, joka tekee vastaavaa työtä, mikä sisältyi valtion eritysavustukseen vuosina 2019–2020. (Opetushallitus, Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen tutoropettajatoiminnan käynnistämiseen alueellisena yhteistyönä).

Soveltamisohje:
Tutoropettajalla tarkoitetaan opettajaa, joka OVTES:n piirissä tehtävän opetus- ja/tai muun työn lisäksi toimii opettajien vertaistukena ja kouluttajana lukion toimintakulttuurin muutoksessa, pedagogiikan uudistamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä opetuksessa.
Tätä työtä kutsutaan tässä sopimuksessa jäljempänä tutortyöksi.


2 § Tutortyön korvaaminen

Tutortyö korvataan:  
1) Korottamalla (osion B 19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän euromäärää) 162,15 eurolla/kk yhtä viikoittaista oppituntia vastaavaa työmäärää kohden. Opettajalla, johon sovelletaan aikuislukion määräyksiä (OVTES, Liite 3), on vastaava euromäärä 152,61 e/kk. Resursoinnissa tulee ottaa huomioon mm. työskentely useammalla koululla  
ja/tai  
2) korottamalla tehtäväkohtaista palkkaa osio A 6 §:n mukaisesti  
ja/tai  
3) lukemalla opetusvelvollisuuteen tutortyötä.

Soveltamisohje:
Tutortyötä korvataan ensisijaisesti Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän (kohta 1) sekä tehtäväkohtaisen palkan (kohta 2) kautta. Kohtaa 3 sovelletaan toissijaisesti eli ylitunteina tehty opetus tulee korvata tutortyöllä ennen kuin tutortyötä voidaan lukea opetusvelvollisuuteen. OVTES:n ja tutoropettajasopimuksen soveltaminen edellyttää kuitenkin sitä, että tehtäviin kuuluu edelleen opettamista.

Kohdan 1) mukainen palkkio voi alittaa 2 §:n 1) kohdassa mainitut euromäärät, jos tutortyötä korvataan myös tehtäväkohtaisen palkan korotuksella (kohta 2). Korotusten yhteisvaikutuksen tulee kuitenkin olla vähintään ko. euromäärien mukainen. Paikallisella päätöksellä voidaan myös ylittää em. yhteisvaikutus.

Tutortyö ei ole Osio B 18 § mukaista opetusta eikä ko. pykälä tule sovellettavaksi tutortyöstä.


3 § Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan 1.8.2022 ja on voimassa 31.7.2023 asti.  


Helsingissä 21. tammkuuta 2022

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT