Suomeksi
Cirkulär
1/2022
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Allmänt bemyndigande att ingå lokalt avtal om ersättning för tutorlärares arbete inom gymnasieundervisningen

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s kommission har 7.2.2022 godkänt ett bemyndigande för kommunerna att ingå ett lokalt kollektivavtal om ersättning för den tid en tutorlärare i gymnasieundervisning använder för sitt arbete. Bemyndigandet är en fortsättning på motsvarande bemyndigande för läsåret 2021–2022.

UKTA innehåller inga särskilda, tydliga bestämmelser om ersättning för tutorlärares arbete inom gymnasieundervisningen. Med stöd av bemyndigandet kan kommunen i enlighet med bifogade avtalsmall avtala om ersättning för tutorarbete under läsåret 2022–2023.

Det är frivilligt att ingå ett lokalt avtal och det kräver godkännande av både kommunens behöriga myndighet och FOSU:s förtroendeman. Godkännandet sker genom underteckning av avtalsmall enligt modellen nedanför. Avtalet ska införas som sådant utan innehållsliga ändringar (men med underteckningar av de lokala förhandlingsparterna inom UKTA). Det undertecknade avtalet behöver inte skickas till Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. 

Avtalet tillämpas på tutorlärare som omfattas av UKTA och vars arbete motsvarar det som omfattats av statens specialunderstöd åren 2019–2020. Villkoren i avtalet motsvarar i stor utsträckning det tvingande särskilda tjänste- och arbetskollektivavtal som trädde i kraft 1.1.2019 och som upphörde 31.7.2020.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Hannu Freund

 

MALL:
Lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för tutorlärares arbete inom gymnasieundervisningen

§ 1 Tillämpningsområde

Detta avtal tillämpas på tutorlärare vars arbete motsvarar det som omfattats av statens specialunderstöd åren 2019–2020. (Utbildningsstyrelsen, Statens specialunderstöd för att inleda tutorlärarverksamhet som regionalt samarbete inom gymnasieutbildningen).

Tillämpningsanvisning:
Med tutorlärare avses en lärare som utöver undervisning och/eller annat arbete enligt UKTA fungerar som stöd och utbildare för lärare när det gäller att förändra gymnasiets verksamhetskultur, modernisera pedagogiken och utnyttja digitalisering i undervisningen på ett ändamålsenligt sätt.
Detta arbete kallas i detta avtal tutorarbete. 
 

§ 2 Ersättning för tutorarbete

Tutorarbete ersätts:   
1) Genom en förhöjning (del B § 19 Tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner) på 162,15 euro/mån. för en arbetsmängd som motsvarar en undervisningstimme per vecka. För en lärare som omfattas av bestämmelserna för vuxengymnasier (UKTA bilaga 3) är motsvarande belopp 152,61 euro/mån. I resursfördelningen bör bl.a. arbete vid flera skolor beaktas  
 och/eller 
2) genom att den uppgiftsrelaterade lönen höjs enligt del A § 6  
 och/eller  
3) genom att tutorarbete räknas till undervisningsskyldigheten.

Tillämpningsanvisning:
Tutorarbete ersätts i första hand via Tilläggsuppgifter i enskilda skolor/läroanstalter och kommuner (punkt 1) och den uppgiftsrelaterade lönen (punkt 2). Punkt 3 tillämpas i andra hand, dvs. undervisning som övertimmar bör ersättas med tutorarbete innan tutorarbete kan räknas till undervisningsskyldigheten. En förutsättning för att UKTA och tutorläraravtalet ska kunna tillämpas är dock att undervisning fortfarande ingår i arbetsuppgifterna.

Arvodet enligt punkt 1 kan vara mindre än beloppen i § 2 punkt 1, om tutorarbetet också ersätts genom en höjning av den uppgiftsrelaterade lönen (punkt 2). Den sammanlagda effekten av höjningarna ska dock motsvara minst det ifrågavarande beloppet. Genom ett lokalt beslut kan den sammanlagda effekten också överskridas.

Tutorarbete är inte undervisning enligt del B § 18 och den paragrafen blir inte tillämplig i fråga om tutorarbete.

§ 3 Avtalets giltighetstid 

Detta avtal träder i kraft 1.8.2022 och gäller till 31.7.2023.

Helsingfors, den 21 januari 2022

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT  

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF 

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT