På svenska
Yleiskirje
3/2021
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Yleinen valtuutus sopia paikallisesti perusopetuksen tutoropettajan tutortyön korvaamisesta

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen toimikunta on hyväksynyt 6.4.2021 valtuutuksen, jonka perusteella kunnat voivat tehdä paikallisen virka- ja työehtosopimuksen peruskoulun tutoropettajan tutortyöhön käyttämän ajan korvaamisesta.

OVTES ei sisällä erillisiä, selkeitä määräyksiä peruskoulun tutortyön korvaamisesta. Annetun valtuutuksen perusteella kunta voi halutessaan sopia tutortyön korvaamisesta liitteenä olevan mallisopimuksen mukaisesti lukuvuodelle 2021–2022.

Sopiminen on vapaaehtoista ja vaatii sekä kunnan toimivaltaisen viranomaisen että JUKO:n luottamusmiehen hyväksynnän. Hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla alla olevan mallin mukainen sopimus. Sopimus on otettava käyttöön sellaisenaan ilman sisällöllisiä muutoksia (mutta toimivaltaisten paikallisten OVTES:n neuvotteluosapuolten allekirjoituksilla). Allekirjoitettua sopimusta ei tarvitse lähettää KT Kuntatyönantajille.

Sopimusta sovelletaan OVTES:n piirissä olevaan tutoropettajaan, joka tekee valtion 31.7.2021 päättyvän erityisavustuksen mukaista, digitaalisuutta opetuksessa hyödyntävää työtä. Sopimuksen sisältämät ehdot vastaavat pitkälti 1.11.2016 voimaan tullutta ja 31.7.2021 päättyvää pakottavaa erillistä virka- ja työehtosopimusta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Hannu Freund

 

MALLI:
Paikallinen virka- ja työehtosopimus perusopetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta

1 § Soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan tutoropettajaan, joka tekee vastaavaa työtä, mitä sisältyi valtion erityisavustukseen vuosina 2016–2021.

(Opetushallitus, Valtion erityisavustus uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämis- ja koulutustoimintaan, hakuryhmät 1 ja 2.)

Soveltamisohje:
Tutoropettajalla tarkoitetaan opettajaa, joka ohjaa muita opettajia digitaalisuuden tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen. Tutoropettajat tukevat uutta pedagogiikkaa ja edistävät opetuksen digitalisaatiota. Tätä työtä kutsutaan tässä sopimuksessa jäljempänä tutortyöksi.


2 § Tutortyön korvaaminen

Tutortyö korvataan:  

1) korottamalla (osion B 19 § Koulu- ja kuntakohtaisen lisätehtävän euromäärää) 137,27 eurolla/kk yhtä viikoittaista oppituntia vastaavaa työmäärää kohden. Resursoinnissa tulee ottaa huomioon mm. työskentely useammalla koululla  
ja/tai  
2) korottamalla tehtäväkohtaista palkkaa osio A 6 §:n mukaisesti  
ja/tai  
3) lukemalla opetusvelvollisuuteen enintään 4 tuntia tutortyötä.

Tutortyötä korvataan ensisijaisesti Koulu- ja kuntakohtaisen lisätehtävän (kohta 1) sekä tehtäväkohtaisen palkan (kohta 2) kautta. Kohtaa 3 sovelletaan toissijaisesti.

Kohdan 1 mukainen palkkio voi olla alle 137,27 euroa/kk, jos tutortyötä korvataan myös tehtäväkohtaisen palkan korotuksella (kohta 2). Korotusten yhteisvaikutuksen tulee kuitenkin olla vähintään 137,27 e/kk. Paikallisella päätöksellä voidaan myös ylittää em. yhteisvaikutus.

Tutortyö ei ole Osio B 18 §:n mukaista opetusta eikä ko. pykälä tule sovellettavaksi tutortyöstä.
 

4 § Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan 1.8.2021 ja on voimassa 31.7.2022 asti.  


Helsingissä 31. maaliskuuta 2021

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT