Suomeksi
Cirkulär
3/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Allmänt bemyndigande att ingå lokalt avtal om ersättning till tutorlärare inom den grundläggande utbildningen

Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation har 6.4.2021 godkänt ett bemyndigande för kommunerna att ingå ett lokalt kollektivavtal om ersättning för den tid en tutorlärare i grundskolan använder för tutorarbete. 

UKTA innehåller inga särskilda, tydliga bestämmelser om ersättning för tutorarbete i grundskolan. Med stöd av bemyndigandet kan kommunen i enlighet med bifogade avtalsmall avtala om ersättning för tutorarbete under läsåret 2021–2022.

Det är frivilligt att ingå ett lokalt avtal och det kräver godkännande av både kommunens behöriga myndighet och FOSU:s förtroendeman. Godkännandet sker genom underteckning av den avtalsmall som bifogats detta cirkulär. Avtalet ska införas som sådant utan innehållsliga ändringar (men med underteckningar av de lokala UKTA-avtalsparterna). Det undertecknade avtalet behöver inte skickas till KT Kommunarbetsgivarna. 

Avtalet tillämpas på tutorlärare inom UKTA, vilka utför sådant arbete som främjar digitalisering i undervisningen och som omfattas av det statliga specialunderstöd som upphör 31.7.2021. Villkoren i avtalet motsvarar i stor utsträckning det tvingande särskilda tjänste- och arbetskollektivavtal som trädde i kraft 1.11.2016 och som upphör 31.7.2021.


KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Hannu Freund

 

MALL:
Lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för tutorlärares arbete inom grundläggande utbildning

§ 1 Tillämpningsområde 

Detta avtal tillämpas på tutorlärare vars arbete motsvarar det som omfattats av statens specialunderstöd åren 2016–2021.

(Utbildningsstyrelsen, Statens specialunderstöd för att stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet som baserar sig på ny pedagogik, nya lärmiljöer och de nya läroplansgrunderna, ansökningsgrupp 1 och 2). 

Tillämpningsanvisning:
Med tutorlärare avses en lärare om handleder andra lärare så att de kan utnyttja digitaliseringen på ett ändamålsenligt sätt. Tutorlärarna stöder ny pedagogik och främjar digitalisering i undervisningen. 

Detta arbete kallas i detta avtal tutorarbete. 


§ 2 Ersättning för tutorarbete 

Tutorarbete ersätts:  

1) Genom en förhöjning (del B § 19 Tilläggsuppgifter i enskilda skolor och kommuner) på 137,27 euro/mån. för en arbetsmängd som motsvarar en undervisningstimme per vecka. I resursfördelningen bör bl.a. arbete vid flera skolor beaktas  
och/eller 
2) genom att den uppgiftsrelaterade lönen höjs enligt del A § 6  
och/eller   
3) genom att högst 4 timmar tutorarbete räknas till undervisningsskyldigheten.

Tutorarbete ersätts i första hand via Tilläggsuppgifter i enskilda skolor och kommuner (punkt 1) och den uppgiftsrelaterade lönen (punkt 2). Punkt 3 tillämpas i andra hand.

Arvodet enligt punkt 1 kan vara mindre än 137,27 euro/mån., om tutorarbetet också ersätts genom en höjning av den uppgiftsrelaterade lönen (punkt 2). Den sammanlagda effekten av höjningarna ska dock vara minst 137,27 euro/mån. Genom ett lokalt beslut kan den sammanlagda effekten också överskridas.

Tutorarbete är inte undervisning enligt del B § 18 och den paragrafen blir inte tillämplig i fråga om tutorarbete.
 

§ 4 Avtalets giltighetstid

Detta avtal träder i kraft 1.8.2021 och gäller till 31.7.2022. 


Helsingfors, den 31 mars 2021

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS UTBILDADE FOSU RF 

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT