På svenska
Yleiskirje
11/2019
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Uusi työaikalaki ja sen voimaantulo

Uusi työaikalaki (872/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Lailla kumotaan vuoden 1996 työaikalaki (605/1996).

Uusi laki rakentuu pääpiirteissään voimassa olevan työaikalain sääntelytapaan, joskin lain rakenne on muuttunut.

Lain soveltamisala on edelleen yleinen eli lakia sovelletaan yleisesti sekä työ- että virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, jollei muualla laissa toisin säädetä. Työaikalain soveltamisalan poikkeuksia on hiukan täsmennetty. Voimassa olevaa lakia vastaavasti valtaosa kuntasektorilla tehtävästä työstä on edelleen työaikalain piirissä.

Vaikka laki rakentuu pitkälti voimassa olevaan sääntelytapaan, useat lainsäännökset poikkeavat kuitenkin jossain määrin siitä, mitä voimassa olevassa työaikalaissa säädetään. Esimerkiksi ylityön enimmäismäärän sijasta säädetään työajan enimmäismäärästä, säännöksiä yötyön ja jaksotyöajan teettämisestä on päivitetty ja vuorokausilepoa koskevaa säännöstä muutettu. Laissa säädetään lisäksi uudesta työaikamallista joustotyöajasta ja laissa on säännös lakisääteisestä työaikapankista.

KVTES:n 2018–2019 työ- ja virkaehtosopimusmääräyksiä noudatetaan sopimuskauden loppuun

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen III luvun työaikaa koskevia sopimusmääräyksiä noudatetaan sopimuskauden loppuun, 31.3.2020 saakka.

Voimassa olevaa työaikalakia vastaavasti uuden työaikalain säännöksistä voidaan edelleen poiketa valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla varsin laajasti. Kuntasektorin virka- ja työehtosopimuksissa on laajasti sovittu työaikaa koskevista määräyksistä. Vain myöhemmin tarkemmin selostettavat työaikalain säännökset tulevat sovellettaviksi kunnissa ja kuntayhtymissä 1.1.2020 lukien.

Sopijapuolet selvittävät myöhemmin työaikalain voimaantulosta johtuvat pakottavat muutostarpeet sopimusmääräyksiin.

Uuden työaikalain 1.1.2020 voimaantulevat säännökset KVTES:n soveltamisalueella

KVTES 2018–2019 III luvun 2 §:n 1 momentissa on informatiivinen lakiviittaus, joka kertoo, mitä voimassa olevan työaikalain säännöksiä sovelletaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalueella. Mainitussa määräyksessä todetut lainsäännökset korvautuvat uuden työaikalain säännöksillä. Ne tulevat voimaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalueella 1.1.2020 lukien. (LIITE 2 luettelo muuttuvista säännöksistä)

Käytännössä merkittäviä muutoksia ovat vuorokausilepoa koskeva lainsäännös ja lainsäännös peräkkäisten yövuorojen määrästä jaksotyössä, joka muuttuu seitsemästä viiteen.

Lisäksi työaikalaki sisältää kokonaan uusia lainsäännöksiä. Niitä ovat joustotyöaika ja lakisääteinen työaikapankki. Niitä koskevat säännökset tulevat niin ikään voimaan 1.1.2020 lukien.

Poikkeusluvista ja enimmäistyöajasta on siirtymäsäännökset työaikalaissa

Työaikalain 49 §:ssä on säännös myös työaikalain (605/1996) nojalla myönnettyjen poikkeuslupien voimassaolosta. Asiaa selostetaan tarkemmin yleiskirjeen muistiossa.

Työaikalaki sisältää uudet lainsäännökset enimmäistyöajasta ja sen seurannasta. Säännökset korvaavat aikaisemman ylityön enimmäismäärää koskevan sääntelyn. Enimmäistyöajan seuranta on aloitettava viimeistään 1.1.2021.

Kunta-alalla noudatettavat muut virka- ja työehtosopimukset

Uusi työaikalaki ei tuo muutosta OVTES:n alaisen opetushenkilöstön työaikasääntelyyn.

Lääkärisopimukseen uusi työaikalaki tuo muutoksia, mutta lääkärisopimuksen määräyksiä ml. lepoajoista ja päivystyksestä noudatetaan sopimuskauden loppuun. Työaikalain säännökset tulevat voimaan osittain KVTES:sta poikkeavasti. Neuvotteluosapuolet neuvottelevat työaikalain säädösten vaikutuksesta lääkärisopimukseen osana työaikamääräysten kokonaisuudistusta sekä arvioivat, aiheuttaako uusi työaikalaki tarpeen sopia praktikkoeläinlääkärien työajasta. Työaikalain säädöksistä 1.1.2020 voimaan tulevat liukuva työaika, joustotyöaika ja työaikapankki. Työajan enimmäismäärän seuranta on mahdollista aloittaa vuoden kuluttua eli 1.1.2021 työaikalain voimaan tulosta.

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES 2018–2019) piiriin kuuluvat työt ovat lähes poikkeuksetta työaikalain soveltamispiiriin kuuluvia. Poikkeuksen muodostavat eräät metsä- ja metsänparannustyössä työskentelevät. TTES:n osalta annetaan liitteessä 3 ohjeistus siitä, mitkä uuden työaikalain määräykset tulevat noudatettaviksi kunnissa ja kuntayhtymissä 1.1.2020 lukien ja miltä osin sovelletaan TTES:n määräyksiä sopimuksen voimassaolon päättymiseen saakka.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS 2018–2019) soveltamisalalla on syytä kiinnittää huomiota poikkeuslupaa koskeviin säännöksiin siirtymäsäännös mukaan lukien. Niitä on selostettu jäljempänä liitteessä.

Paikalliset sopimukset

Työnantajan on syytä tarkastella uuden työaikalain mahdollisesti aiheuttamien muutosten vuoksi paikalliset sopimuksensa ja tarvittaessa päivittää niiden sisältö.
Uuden lain sisältöä on pääpiirteissään selostettu tämän yleiskirjeen liitteenä olevassa muistiossa.

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat yksimielisiä yleiskirjeen sisällöstä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

Hallituksen esitys ja työaikalaki

Yleiskirjeen liitteet

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT