På svenska
Yleiskirje
7/2018
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ohjeita ja esimerkkejä KVTES:n 1.1.2019 paikallisen järjestelyerän laskemisesta

Seuraavat ohjeet koskevat KVTES:n paikallista järjestelyerää. Muiden sopimusalojen laskentaohjeita on kunkin sopimusalan uusia sopimuksia koskevissa yleiskirjeissä.

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien (KVTES:n allekirjoituspöytäkirja 3 §)

Paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta ja neuvottelumenettelystä on määräykset KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä.

Paikallisen järjestelyerän laskennassa käytettävä palkkasumma

Paikallinen järjestelyerä lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esimerkiksi marraskuulta 2018) kuntaan/kuntayhtymään palvelussuhteessa olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden KVTES-sopimusalan palkkasummasta.

Palkkasumma ei saa sisältää samoja palkaneriä useampaan kertaan tai useammalta ajanjaksolta (esimerkiksi takautuvat palkanerät).

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki paikallisen järjestelyerän piiriin kuuluville maksetut palkat työaikakorvauksineen lukuun ottamatta lomarahoja, lomakorvauksia, mahdollisesti maksettuja tulospalkkioita tai tavanomaisesta kuukaudesta poikkeavia eriä. Palkkasummaan lasketaan myös sijaisten ja muiden määräaikaisten, osa-aikaisten, työnantajan edustajien sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkat.

Heijastukset automaattisiin ja ei-automaattisiin lisiin

Automaattiset eli prosentuaaliset palkanlisät korottuvat samassa suhteessa kuin tehtäväkohtainen palkka tai varsinainen palkka korottuu. Esimerkiksi työkokemuslisä on 3 % tai 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta ja työaikakorvausten tuntihinnan laskentapohjana on varsinainen palkka.

Tehtäväkohtaisen palkan/varsinaisen palkan korottuessa ei-automaattiset eli euromääräiset palkanlisät (kuten esim. määrävuosilisä ja luontoisedut) pysyvät ennallaan.
Heijastusvaikutukset tulee ottaa huomioon kustannuslaskennassa, jotta sovittu kustannusvaikutus ei ylity eikä alitu.

Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutus

Paikallisen järjestelyerän kustannusvaikutuksen tulee olla 1,2 prosenttia KVTES-palkkasummasta. Työnantaja voi halutessaan maksaa ylimääräistä.

Paikallisen järjestelyerän tuomaa korotuksen suuruutta yksilötasolla ei ole sovittu valtakunnan tasolla.

Oikeita lopputuloksia on vain yksi eli sovittu kustannusvaikutus palkkasummasta. Oikeaan lopputulokseen voidaan kuitenkin päätyä usealla eri laskutavalla. Järjestelyerän suuruus voidaan siten laskea esimerkiksi varsinaisista palkoista tai kokonaisansioista. Korotusten heijastusvaikutukset automaattisiin ja ei-automaattisiin lisiin on otettava huomioon laskentatavasta riippumatta. Järjestelyerän kustannusvaikutuksen palkkasummaan tulee sisältää em. heijastusvaikutukset.

Järjestelyerän laskeminen tehtäväkohtaisista palkoista ei ole suositeltavaa, jos erää käytetään myös henkilökohtaisiin lisiin.

Työnantaja vastaa kustannuslaskennasta ja toimii virkavastuulla.

Esimerkkejä paikallisen järjestelyerän laskemisesta

Jos 1,2 %:n paikallinen järjestelyerä lasketaan euromääräisenä kokonaisansioiden tai varsinaisten palkkojen palkkasummasta, ei tätä eurosummaa voida siirtää sellaisenaan tehtäväkohtaisiin palkkoihin tai henkilökohtaisiin lisiin. Tällöin jää ottamatta huomioon korotusten heijastus työkokemuslisiin, työaikakorvauksiin ja muihin ns. automaattisiin eli prosentuaalisiin lisiin, ja kokonaiskustannusvaikutus ja käytettävissä oleva euromäärä ylittyy.

Seuraavien esimerkkien avulla kuvataan, miten palkankorotukset toteutetaan oikein (esimerkit 1 ja 2) ja väärin (esimerkit 3 ja 4) ja korotusten kustannusvaikutuksia.

Esimerkeissä korotukset on yksinkertaisuuden vuoksi viety vain yhden yksittäisen henkilön palkkaan. Käytännössä korotusten suuruus ja kohdentaminen esimerkiksi tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin voivat vaihdella henkilöittäin.

Paikallinen järjestelyerä käytetään esimerkeissä 1 ja 3 tehtäväkohtaiseen palkkaan ja 2 ja 4 henkilökohtaiseen lisään.

Oikea laskutapa

Esimerkki 1: Lasketaan paikallinen järjestelyerä 1,2 % marraskuun 2018 kokonaisansioiden palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 32,69 € (2 724 x 1,2/100 = 32,69 €). Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaiseen palkkaan. Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan kuitenkin korottaa vain 28,60 € ((2 300/(2 300 + 184)) x (2 574/2 724) x 32,69 = 28,60 €), jotta kustannusvaikutus ei ylity. Kaavassa on laskettu työkokemuslisän heijastusvaikutus 2 300/(2 300 + 184) ja työaikalisän heijastusvaikutus 2 574/2 724 (2 574 + 150 = 2 724) ja kerrotaan näiden tulolla järjestelyerän euromäärä 32,69. Tässä esimerkissä automaattisia lisiä ovat vain työkokemuslisä ja työaikalisät. Muut mahdolliset automattiset lisät pitää huomioida samalla tavalla. Esimerkissä on huomioitu korotuksen heijastus työkokemuslisään ja työaikakorvauksiin. Henkilökohtainen lisä ja määrävuosilisä eivät korotu. Kokonaisansiot nousevat tasan 1,2 % eli 32,69 euroa.

 

          Palkka €/kk

   
 

30.11.2018

1.1.2019

Korotus %

 

Tehtäväkohtainen palkka (TKP)

2 300

2 328,60

1,24

(+ 28,60 € )

Työkokemuslisä 8 %

184

186,29

1,24

(automaattinen lisä, korottuu kuten TKP)

Henkilökohtainen lisä

50

50

0,00

(ei sovittu korotusta)

Määrävuosilisä

40

40

0,00

(ei-automaattinen lisä, ei korotu)

Varsinainen palkka (VP)

2 574

2 604,89

1,20

 

Työaikalisät/ylityökorvaukset

150

151,8

1,20

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

2 724

2 756,69

1,20

kustannusvaikutus 1,2 % palkkasummasta eli 32,69,€

Esimerkki 2: Lasketaan paikallinen järjestelyerä 1,2 % marraskuun 2018 kokonaisansioiden palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 32,69 € (2 724 x 1,2/100 = 32,69 €). Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan henkilökohtaiseen lisään. Henkilökohtaista lisää voidaan kuitenkin korottaa vain 30,89 € ((2 574/2 724) x 32,69 = 30,89 €), jotta kustannusvaikutus ei ylity. Esimerkissä on huomioitu korotuksen heijastus työaikakorvauksiin. Työkokemuslisä ja määrävuosilisä eivät korotu. Kokonaisansiot nousevat tasan 1,2 % eli 32,69 euroa.

 

          Palkka €/kk

   
 

30.11.2018

1.1.2019

Korotus %

 

Tehtäväkohtainen palkka (TKP)

2 300

2 300

0,00

(ei korotusta)

Työkokemuslisä 8 %

184

184

0,00

(automaattinen lisä, ei korotu, koska TKP ei
korotu)

Henkilökohtainen lisä

50

80,89

61,78

(+ 30,89 €)

Määrävuosilisä

40

40

0,00

(ei-automaattinen lisä, ei korotu)

Varsinainen palkka (VP)

2 574

2 604,89

1,20

 

Työaikalisät/ylityökorvaukset

150

151,80

1,20

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

2 724

2 756,69

1,20

kustannusvaikutus 1,2 % palkkasummasta eli 32,69,€

Väärä laskutapa

Esimerkki 3: Lasketaan paikallinen järjestelyerä 1,2 % marraskuun 2018 kokonaisansioiden palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 32,69 € (2 724 € x 1,2/100 = 32,69 €) ja korotetaan tällä euromäärällä tehtäväkohtaista palkkaa. Tässä jäi ottamatta huomioon korotusten heijastus työkokemuslisään ja työaikakorvauksiin. Kokonaiskustannusvaikutus ylittyy esimerkissä 0,17 %-yksiköllä eli 4,67 eurolla.

 

          Palkka €/kk

   
 

30.11.2018

1.1.2019

Korotus %

 

Tehtäväkohtainen palkka (TKP)

2 300

2 333

1,42

(+32,69 €)

Työkokemuslisä 8 %

184

187

1,42

(automaattinen lisä, korottuu kuten TKP)

Henkilökohtainen lisä

50

50

0,00

(ei korotusta)

Määrävuosilisä

40

40

0,00

(ei-automaattinen lisä, ei korotu)

Varsinainen palkka (VP)

2 574

2 609,31

1,37

 

Työaikalisät/ylityökorvaukset

150

152,06

1,37

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

2 724

2 761,36

1,37

kustannusvaikutus 1,37 eli 37,36 €
ja se ylittyi 0,17 %-yksiköllä eli 4,67 €

Esimerkki 4: Lasketaan paikallinen järjestelyerä 1,2 % marraskuun 2018 kokonaisansioiden palkkasummasta. Järjestelyerän suuruudeksi saadaan 32,69 € (2 724 € x 1,2/100 = 32,69 €) ja korotetaan tällä euromäärällä henkilökohtaista lisää. Tässä jäi ottamatta huomioon korotusten heijastus työaikakorvauksiin. Kokonaiskustannusvaikutus ylittyy esimerkissä 0,07 %-yksiköllä eli 1,91 eurolla.

 

          Palkka €/kk

   
 

30.11.2018

1.1.2019

Korotus %

 

Tehtäväkohtainen palkka (TKP)

2 300

2 300

0,00

(ei korotusta)

Työkokemuslisä 8 %

184

184

0,00

(automaattinen lisä, korottuu kuten TKP)

Henkilökohtainen lisä

50

82,69

65,38

(+ 32,69 €)

Määrävuosilisä

40

40

0,00

(ei-automaattinen lisä, ei korotu)

Varsinainen palkka (VP)

2 574

2 606,69

1,27

 

Työaikalisät/ylityökorvaukset

150

151,91

1,27

(automaattisia lisiä, korottuvat kuten VP)

Kokonaisansio

2 724

2 758,60

1,27

kustannusvaikutus 1,27 eli 34,60 €
ja se ylittyi 0,07 %-yksiköllä eli 1,91 €

Dokumentoi ratkaisut

Paikallisia järjestelyeriä koskevat ratkaisut tulee dokumentoida. Erien perusteiden, käytön ja kohdentamisen dokumentointi tukee myös suunnitelmallista henkilöstöpolitiikkaa ja palkkausjärjestelmän toteuttamisen seurantaa. KT tiedustelee vuosittain, miten paikalliset järjestelyerät on käytetty.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen


Tutkimuspäällikkö    Mika Juutinen

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT