På svenska
Yleiskirje
5/15

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014–2016) yleiskorotus 1.7.2015 lukien

​OVTES 2014–2016 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 momentin mukaiset palkantarkistukset 1.7.2015 lukien tehdään yleiskorotuksena, sillä sopimusosapuolet eivät ole käyttäneet 2 momentin mukaista mahdollisuutta sopia osaa palkantarkistuksesta järjestelyeränä.

Korotuksen suuruus

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.7.2015 lukien 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Vastaavasti korotetaan myös hinnoittelutunnuksen mukaisia peruspalkkoja, vähimmäispalkkoja sekä palkka-asteikkojen ala- ja ylärajoja. Myös euromääräisiä tuntiopettajien tuntipalkkioita korotetaan 0,4 prosentilla.
 
Euromääräisiä palkkioita korotetaan 0,4 prosentilla lukuun ottamatta henkilökohtaisia lisiä (OVTES osio A 11 §), koulu- ja kuntakohtaisia lisiä (OVTES osio B 19 §) sekä taide- ja taitoaineiden lisiä (OVTES osio B liite 1 23 §). Edellä mainitut lisät jätetään korottamatta KVTES:n IV luvun vuosilomamääräysten kustannusvaikutuksen kattamiseksi.
 
Korotetut palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien ilmenevät oheisesta palkkaliitteestä.

Korotusten maksaminen

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund

Liite 
Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2014–2016) palkat ja palkkiot 1.7.2015 lukien
 

Lisätietoja

Hannu Freund, neuvottelupäällikkö +358 9 771 2024, +358 50 572 6209
Niina Paakkonen, työmarkkinatutkija +358 9 771 2119, +358 50 384 9286