Suomeksi
Cirkulär
5/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Allmän höjning från 1.7.2015 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2014–2016)

Lönerna justeras 1.7.2015 enligt § 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet till UKTA 2014–2016 genom en allmän höjning, eftersom avtalsparterna inte har använt sig av möjligheten i mom. 2 att komma överens om att en del av löneförhöjningarna genomförs som en lokal justeringspott.

Storleken på höjningen

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.7.2015 genom en allmän höjning på 0,4 procent. Likaså höjs grundlönerna och minimilönerna i lönepunkten samt löneskalornas nedre och övre gränser. Också timarvodena i euro för timlärare höjs med 0,4 procent.

Arvodena i euro höjs med 0,4 procent förutom de individuella tilläggen (UKTA del A § 11), tilläggen för enskilda skolor och kommuner (UKTA del B § 19) och tilläggen för konst- och färdighetsämnen (UKTA del B, bilaga 1 § 23). Dessa tillägg kvarstår oförändrade för att täcka kostnadseffekten av semesterbestämmelserna i AKTA kapitel IV.

De höjda lönerna och arvodena fr.o.m. 1.7.2015 framgår av den bifogade lönebilagan.

Utbetalning av höjningarna

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva höjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. I stora kommuner och samkommuner där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justeringsbeloppen senast inom tre månader och de retroaktiva höjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Hannu Freund

Bilaga
Löner och arvoden 1.7.2015 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2014–2016)

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Niina Paakkonen

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2132
Mobiltelefon:
+358 50 384 9286
E-post:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT