På svenska
Yleiskirje
15/12
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä

Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa sekä työ- ja virkaehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta on sovittu ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvien viranhaltija/työntekijäryhmien palvelussuhteen ehdoista siltä ajalta, joksi heille on myönnetty virkavapautta tai työlomaa ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten.
 
Mainitun sopimuksen 2 §:n nojalla yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuville työntekijöille ja viranhaltijoille maksetaan kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle suoritetaan ansionmenetys, ruokailukustannusten korvaus.

Ruokailukustannusten korvaukseksi on sovittu 24,25 € vuonna 2013 ja 24,60 € vuonna 2014.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen

Liite 
Työ- ja virkaehtosopimus kunnallisen henkilöstön osaamisen
kehittämistä koskevassa suosituksessa sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa virka- ja työehtosopimuksessa tarkoitetun
ruokailukustannusten korvauksen määrästä