På svenska
Yleiskirje
9/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntien työelämän kehittämishankkeet ja niiden rahoitusmahdollisuudet

Tämän yleiskirjeen tarkoituksena on viestittää kuntien työelämän kehittämisen tärkeydestä sekä käytettävissä olevista kehittämishankkeiden rahoitusmahdollisuuksista. Suosittelemme, että tämä yleiskirje käsitellään kunnan johtoryhmässä sekä työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaatioissa.

Kuntien työelämän kehittämisen tärkeys

Kuntien työelämän kehittämishankkeiden tavoitteina on lisätä palvelutoiminnan tuloksellisuutta, kehittää strategista henkilöstöjohtamista ja parantaa henkilöstön työelämän laatua ja työhyvinvointia. Koska työelämän kehittäminen perustuu paikallisiin tarpeisiin, tulisi jokaisen kuntaorganisaation löytää omat kehittämistarpeensa ja laatia omat työn ja henkilöstön kehittämissuunnitelmansa.

Työn ja työelämän kehittäminen on jatkuvaa ja osa jokapäiväistä toimintaa työpaikoilla. Sitä tehdään pääosin kunnan tai kuntayhtymän omin voimin. Asiantuntemusta kehittämistyöhön ja työyhteisöjen tukemiseen saattaa olla käytettävissä omasta organisaatiosta tai alueen toisesta kuntaorganisaatiosta.

Hyvän työelämän kehittäminen voi olla myös tutkimusavusteista, jolloin kehittämishankkeissa käytetään hyviksi koettuja, näyttöön perustuvia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Niissä kehittämisvälineiden toimivuus ja vaikuttavuus on varmistettu aikaisempien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteydessä. Tutkimusavusteisella toimintatavalla voidaan saavuttaa muita menetelmiä varmemmin haluttuja vaikutuksia ja vältetään haittavaikutuksia.

Työelämän kehittämishankkeiden onnistuminen edellyttää yhteistoiminnallisuutta. On tärkeää varmistaa, että johto ja henkilöstö sitoutuvat kehittämiseen ja kehittämistulosten hyödyntämiseen jokapäiväisessä toiminnassa hankkeen jälkeen.

Kehittämistoiminnan yhteydessä työnantajan on myös syytä selvittää, onko tarvetta käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua ja onko sellaista käytettävissä. Kunta voi myös ottaa yhteyttä liitteessä mainittuihin mahdollisiin rahoittajiin jotta saataisiin käsitys siitä, onko hankkeelle mahdollista saada ulkopuolista tukea.

Hyvänä käytäntönä pidetään myös kuntien kehittämistoiminnan verkottumista yhteisin hankkein muiden kuntien ja kuntayhtymien, kolmannen sektorin organisaatioiden ja jopa paikkakunnalla toimivien yritysten kanssa.

Liitteessä esitellään kuntien työelämän kehittämishankkeiden eräitä valtakunnallisia rahoitusvaihtoehtoja.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen

Liite Muistio kuntien työelämähankkeista ja niiden rahoituksesta 2010-luvulla