På svenska
Yleiskirje
34/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen ehdot 1.1.2012 lukien

Suomen Konepäällystöliiton jäsenten palvelussuhteen ehdot perustuvat valtakunnansovittelijan 23.11.2007 tekemään sovintoehdotukseen Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry:n (SKL) ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) välisen työriidan ratkaisemiseksi. 

Sovintoehdotuksen mukaan SKL:n jäseniin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisia virka- ja työehtoja eräin sovintoehdotuksesta ilmenevin tarkennuksin.  Sovintoehdotus koskee kaikkia kuntien ja kuntayhtymien paveluksessa olevia SKL:n jäseniä ja se on voimassa toistaiseksi sovintoehdotuksen mukaisin irtisanomisajoin.

Koska kumpikaan osapuoli ei ole irtisanonut sovintoehdotusta, ovat sen ehdot voimassa myös 31.12.2011 jälkeen TS-12:a tultua voimaan. TS-12:n sopimuskausi on 1.1.2012–28.2.2014 (ks. KT:n yleiskirje 28/2011).

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Suomen Konepäällystöliiton välillä on työehtosopimuslain ja kunnallisen virkaehtosopimuslain mukainen työrauhavelvoite sovintoehdotuksen mukaisten ehtojen voimassaoloajan.

Sovintoehdotus on toimitettu kuntiin ja kuntayhtymiin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä 25/07, jonka ohjetekstit ovat edelleen voimassa soveltuvin osin.

Paikalliset järjestelyvaraerät 1.1.2012 ja 1.2.2013

SKL:n pääluottamusmies tai luottamusmies neuvottelee ja pyrkii yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa ennen ratkaisun tekemistä TS-12 allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n mukaisten paikallisesti käytettävien järjestelyerien käytöstä allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti. Työnantajan on huolehdittava siitä, että järjestelyeriä täytäntöön pantaessa SKL:n jäseniin sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin henkilöstöön.

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen,
puh. 09 771 2111 tai 050 357 4335.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen