Suomeksi
Cirkulär
34/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Anställningsvillkor för medlemmarna i Finlands Maskinbefälsförbund från 1.1.2012

Anställningsvillkoren för medlemmar i Finlands Maskinbefälsförbund grundar sig på det medlingsförslag som riksförlikningsmannen lämnade 23.11.2007 för att avgöra arbetstvisten mellan Finlands Maskinbefälsförbund (FMF) rf och Kommunala arbetsmarknadsverket (KT). 

Enligt medlingsförslaget iakttas för FMF:s medlemmar anställningsvillkoren i tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) med vissa preciseringar som framgår av medlingsförslaget.  Medlingsförslaget gäller alla FMF-medlemmar som är anställda i kommunerna och samkommunerna och det gäller tillsvidare med den uppsägningstid som anges i förslaget.

Eftersom ingendera parten har sagt upp medlingsförslaget gäller villkoren i förslaget tills vidare även efter 31.12.2011 då TS-12 trätt i kraft. Avtalsperioden för TS-12 är 1.1.2012–28.2.2014 (se KT:s cirkulär 28/2011).

Kommunala arbetsmarknadsverket och Finlands Maskinbefälsförbund är förpliktade till arbetsfred enligt lagen om kollektivavtal och lagen om kommunala tjänstekollektivavtal så länge villkoren i medlingsförslaget gäller.

Medlingsförslaget skickades till kommunerna och samkommunerna i cirkulär 25/07. Anvisningarna i cirkuläret gäller fortfarande i tillämpliga delar.

De lokala justeringspotterna 1.1.2012 och 1.2.2013

FMF:s huvudförtroendeman eller förtroendeman ska förhandla och försöka uppnå samförstånd med arbetsgivaren i enlighet med underteckningsprotokollet innan beslut fattas om användningen av de lokala justeringspotterna enligt § 6 i underteckningsprotokollet till TS-12. När justeringspotterna fördelas ska arbetsgivaren se till att samma principer tillämpas på FMF:s medlemmar som på den övriga personalen.

Närmare upplysningar ges av Erkki Hintsanen, ledande arbetsmarknads-jurist, tfn 09 771 2111 eller 050 357 4335.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen


Ledande arbetsmarknadsjurist Erkki Hintsanen