På svenska
Yleiskirje
13/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työhyvinvointi ja tuloksellinen palvelutoiminta - tukea työssä jaksamiseen

Työmarkkinakeskusjärjestöt asettivat keväällä 2009 työelämätyöryhmän valmistelemaan yhteisiä toimenpide-ehdotuksia keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän myöhentämiseksi. Työelämätyöryhmä jätti loppuraporttinsa 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat koonneet oheiseen 19.5.2010 päivättyyn muistioon yhteisiä näkemyksiä kunta-alalla tarvittavista, yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa toteutettavista toimista.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen työelämätyöryhmän ehdotukset menevät jatkovalmisteluun, mikä on otettava huomioon myös kunta-alan toimenpiteissä. 

Tärkeää on, että kuntajohto tunnistaa työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden keskinäisen yhteyden ja omaksuu niiden samanaikaisen kehittämisen osaksi kunnan strategiaa. Sen toimeenpanossa tarvitaan kuntajohdon, työnantajan ja henkilöstön yhteistyötä. Oheisen muistion tavoitteena on myös kannustaa kuntia ja kuntayhtymiä toimenpiteisiin, jotka edistävät työssä jatkamista ja tuloksellista palvelutuotantoa. 

Muistio ryhmittelee toimenpiteet kolmen asiakokonaisuuden alle:

  • esimiestyön ja työyhteisön kehittäminenjohtamisen,
  • työhyvinvointi ja työterveyshuolto
  • innovatiiviset työajat              

KT ja pääsopijajärjestöt korostavat, että muistiossa esitettyjä toimia on kunnan tai kuntayhtymän harkinnan mukaan mahdollista jo nyt toteuttaa kuntatasolla, mm. työsuojeluyhteistoiminnassa. Niihin ohjaavat voimassa oleva työlainsäädäntö, kunta-alan sopimukset ja suositukset. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat helmikuun sopimusratkaisussa sitoutuneet toimenpiteiden yhteiseen seurantaan. KT on käsitellyt muistion sisältöä myös Tehy ry:n kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kehittämispäällikkö Jorma Palola

Liite
Kunta-alan vahvuus: Työhyvinvointi ja tuloksellinen palvelutuotanto -muistio

Aiheeseen liittyvää:
Selvitys kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan toimivuudesta