Suomeksi
Cirkulär
13/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetshälsa och resultatinriktad service - stöd för ett bättre och längre arbetsliv

Våren 2009 tillsatte centralorganisationerna på arbetsmarknaden en arbetslivsgrupp för att bereda gemensamma åtgärdsförslag i syfte att höja den genomsnittliga pensioneringsåldern. Arbetslivsgruppen lämnade sin slutrapport 1.2.2010. Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna har i den bifogade promemorian sammanställt gemensamma uppfattningar om sådana åtgärder som behövs inom kommunsektorn och som ska genomföras i samarbete med personalen.

 

Arbetslivsgruppens förslag går till fortsatt beredning, vilket ska beaktas också i åtgärderna inom kommunsektorn. 

Det är viktigt att kommunledningen ser kopplingen mellan arbetshälsa och resultatinriktad verksamhet och går in för att samtidigt utveckla båda processerna så att de blir en del av kommunens strategi. Genomförandet förutsätter samarbete mellan kommunledningen, arbetsgivaren och personalen. Syftet med den bifogade promemorian är att också uppmuntra kommunerna och samkommunerna till åtgärder som främjar ett bättre och längre arbetsliv och en resultatinriktad serviceproduktion. 

I promemorian är åtgärderna indelade i tre sakområden:

  • utveckling av ledarskap, arbetsledningen och arbetsplatsen
  • arbetshälsa och företagshälsovård
  • innovativa arbetstidsreformer

 

KA och huvudavtalsorganisationerna betonar att kommunerna och samkommunerna redan nu kan genomföra de åtgärder som förs fram i promemorian, exempelvis inom arbetarskyddssamarbetet. För detta finns stöd i gällande arbetslagstiftning, kommunsektorns avtal och rekommendationer. Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna har i samband med avtalsuppgörelsen i februari förbundit sig att gemensamt följa upp hur åtgärderna genomförs. KA har tagit upp frågorna i promemorian också med Tehy rf.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen 

Utvecklingschef                                       Jorma Palola