På svenska
Yleiskirje
15/09
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä

Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa sekä työ- ja virkaehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta on sovittu ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuvien viranhaltija/työntekijäryhmien palvelussuhteen ehdoista siltä ajalta, joksi heille on myönnetty virkavapautta tai työlomaa ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten.

Mainitun sopimuksen 2 §:n nojalla yhteistoiminta- ja luottamusmieskoulutukseen osallistuville työntekijöille ja viranhaltijoille maksetaan kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle suoritetaan varsinainen palkka tai työntekijälle suoritetaan ansionmenetys, ruokailukustannusten korvaus.

Ruokailukustannusten korvaukseksi on sovittu 23,32 € vuonna 2010.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö                                     Margareta Heiskanen

Liitteet (pdf)
1. Työ- ja virkaehtosopimus kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa
työ- ja virkaehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten
korvauksen määrästä
2. Sopimus Tehy ry:n yhtymisesetä työ- ja virkaehtosopimukseen