På svenska
Yleiskirje
14/09
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Uuden eläinlääkintähuoltolain vaikutus kunnaneläinlääkäreiden palkkaukseen 1.11.2009 lukien

Uusi eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) tulee voimaan 1.11.2009. Myös valtioneuvoston asetusta eläinlääkintähuollosta, jossa säädetään muun muassa valtion valvontatehtävistä kunnille maksettavasta korvauksesta, sekä valtioneuvoston asetusta eläinlääkäreiden toimituspalkkioista tullaan muuttamaan.

Eläinlääkintähuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen vaikutuksista kunnaneläinlääkäreiden palkkaukseen kunnissa/kuntayhtymissä on neuvoteltu Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n kanssa. Palkkausta koskevat soveltamisohjeet annetaan tällä yleiskirjeellä, joka on yksimielinen Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Suomen Eläinlääkäriliiton kanssa.

Kunnaneläinlääkärin eläinlääkintähuoltolain 15 § 2 momentin mukaiset valvontatehtävät

Aikaisemmin valtio maksoi näiden valtion valvontatehtävien suorittamisesta toimituspalkkion suoraan kunnaneläinlääkärille. Uuden lain 23 §:n mukaan valtion varoista maksetaan kunnalle korvaus 15 § 2 momentissa tarkoitettujen valvontatehtävien suorittamisesta aiheutuneista välittömistä kustannuksista.

Eläinlääkintähuoltolain 15 § 2 momentissa tarkoitettuja tehtäviä ovat

  • voimassa olevan eläintautilain 5 §:n mukaan eläintautien valvonta (55/1980)
  • helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain mukaiset tehtävät (488/1960)
  • eläinsuojelulain 36 §:n mukaan eläinten hyvinvoinnin valvonta (247/1996)
  • eläinten kuljetuksesta annetun lain noudattamisen valvonta paikallisena viranomaisena ko. lain 26 §:n mukaan (1429/2006) ja
  • tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n Euroopan unionin suorien maataloustukien edellytyksenä olevien täydentävien ehtojen noudattamisen valvonta siltä osin, kuin ehdot liittyvät elintarvikelain, eläintautilain, eläinsuojelulain taikka eläinten kuljetuksesta annetun lain noudattamiseen (557/2005).

Eläinlääkintähuoltolain 15 § 2 momentin mukaiset tehtävät säilyvät edelleen valtion tehtävänä, mutta kunnan on huolehdittava siitä, että nämä tehtävät tulevat hoidetuksi lain edellyttämällä tavalla. Näitä kunnaneläinlääkärin valvontatehtäviä tarkastellaan ikään kuin valtion toimeksiantotehtävinä kunnille. Kuntaliitto antaa omalla yleiskirjeellään tarkemmat ohjeet kustannusten laskuttamisesta valtiolta ym. toiminnan järjestämiseen liittyvästä.

Valvontatehtävät voivat olla osa kokopäivätoimisen hygieenikon tehtäväkokonaisuutta, osa praktikkoeläinlääkärin tehtäviä tai ne voivat kuulua kokopäivätoimiselle valvontaeläinlääkärille.

Valvontatehtävien huomioiminen palkanmäärittelyssä 1.11.2009 lukien

1. Kokopäivätoiminen hygieenikko/valvontaeläinlääkäri

Mikäli ko. valvontatehtävät määritetään osaksi kokopäivätoimisen hygieenikon/valvontaeläinlääkärin tehtäviä, otetaan nämä tehtävät huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa. Työn vaativuuden mahdollinen muutos otetaan huomioon tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä. Kts. lääkärisopimuksen liitteen 5 1 §:n soveltamisohje.

2. Praktikkoeläinlääkärit

Jos ko. valvontatehtävät määritetään osaksi praktikkoeläinlääkärin tehtäviä, määräytyy hänen palkkansa joko liitteen 5 1b § 2 tai 3 kohdan mukaisesti. Eläinlääkintähuoltolain 15 § 2 momentissa tarkoitettujen valvontatehtävien suorittaminen katsotaan kuuluvan niihin ympäristöterveydenhuollon valvonta- ja tarkastustehtäviin ja muihin työnantajan määräämiin viranomaistehtäviin, joita sisältyy keskimäärin 3 tuntia viikossa LS 2007-2009 mukaiseen praktikkoeläinlääkärin tehtäväkohtaiseen palkkaan. Eläinlääkärin työajan käyttö näihin tehtäviin selvitetään paikallisesti.

a)
Jos tällaisiin tehtäviin käytettävä aika on enemmän kuin keskimäärin 3 tuntia viikossa, määritetään tehtäväkohtainen palkka samaisen liitteen 1 §:n 2 kohdan mukaisesti eli ao. valvontatehtäviä tekevän praktikkoeläinlääkärin tehtäväkohtainen palkka määritetään terveysvalvonnan johtajana tai vastaavana eläinlääkärinä toimivan praktikkoeläinlääkärin mukaisesti.

b)
Myös praktikkoeläinlääkäri, jonka tehtäviin ei säännöllisesti kuulu eläinlääkintähuoltolain 15 § 2 momentin mukaisia valvontatehtäviä ja/tai tehtävien määrä ei sisälly ympäristöterveydenhuollon valvonta- ja tarkastustehtäviin ja muihin työnantajan määräämiin viranomaistehtäviin käytettäviin kolmeen tuntiin, voi joutua kuitenkin satunnaisesti ja yllättäen suorittamaan näitä valvontatehtäviä. Tällöin hänelle maksetaan tällaiseen tehtävään käytetyltä ajalta matka-aika mukaan lukien tuntipalkka. Tuntipalkka lasketaan käyttäen palkkaa,

- joka muodostuu hygieenikon II pätevyyden mukaisesta peruspalkasta ja tästä lasketuista henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisista osista (vrt. laillistetun eläinlääkärin vuosiloma-ajan palkka LS 2007-2009 Yleinen osa 10 § 3 momentti)

tai

- joka muodostuu vastaavaa työtä kunnassa tekevän kokopäivätoimisen valvontaeläinlääkärin tehtäväkohtaista palkasta ja tästä lasketuista ao. praktikkoeläinlääkärin henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisista osista.

Tuntipalkkaa laskettaessa käytetään tuntipalkanjakajana lukua 160.

Lisäksi tällaisen praktikkoeläinlääkärin eläinlääkintähuoltolain 15 § 2 momentin mukaisiin valvontatehtäviin käytetyltä ajalta matka-aika mukaan lukien maksetaan lääkärisopimuksen yleisen osan 12 §:n mukaiset epämukavan työajan korvaukset.

Eläinlääkärin selvitys valvontatehtävistä ja niihin käytetystä ajasta

Eläinlääkärin tulee toimittaa viipymättä työnantajalle yksilöity selvitys valvontatehtävistä ja niihin käytetystä työajasta myös siinä tapauksessa, että korvaus valvontatehtävän suorittamisesta on sisällytetty eläinlääkärin tehtäväkohtaiseen palkkaan. Lääninhallitus maksaa kunnalle korvauksen laskutusta vastaan ja tarvitsee yksilöidyn tiedon käytetystä työajasta, valvontatehtävistä ja aiheutuneista kustannuksista.

Uuden lain mukaisesti valtio korvaa kunnalle em. valvontatehtävistä aiheutuneet kulut mukaan lukien valvontatehtäviin käytetyltä ajalta syntyneet palkkakustannukset.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                   Ulla-Riitta Parikka

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT