Suomeksi
Cirkulär
14/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Den nya veterinärvårdslagens verkan på kommunalveterinärernas löner från 1.11.2009

Den nya veterinärvårdslagen (765/2009) träder i kraft 1.11.2009. Ändringar kommer också att göras i veterinärvårdsförordningen med nya bestämmelser om bland annat den ersättning som betalas kommunerna för statliga tillsynsuppgifter och i statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer. 

Förhandlingar har förts med Finlands Veterinärförbund rf om verkningarna av veterinärvårdslagen och förordningen på kommunalveterinärernas lön i kommunerna/samkommunerna. I detta cirkulär ges tillämpningsanvisningar om lönen. Kommunala arbetsmarknadsverket och Finlands Veterinärförbund är överens om cirkulärets innehåll.

Kommunalveterinärers tillsynsuppgifter enligt 15 § 
2 mom. i veterinärvårdslagen

Tidigare betalade staten ett förrättningsarvode för utförande av statliga tillsynsuppgifter enligt 15 § 2 mom. i veterinärvårdslagen direkt till kommunalveterinärerna. Enligt 23 § i den nya lagen får kommunen ersättning med statsmedel för direkta kostnader som de tillsynsuppgifter som avses i 15 § 2 mom. förorsakat.

Uppgifter som avses i 15 § 2 mom. i veterinärvårdslagen är

  • tillsyn över djursjukdomar enligt 5 § i gällande lag om djursjukdomar (55/1980)
  • uppgifter som avses i lagen om bekämpning av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig (488/1960)
  • tillsyn över djurens välbefinnande enligt 36 § i djurskyddslagen (247/1996)
    i egenskap av lokal myndighet tillsyn över att lagen om transport av djur (1429/2006) iakttas enligt 26 § i nämnda lag och 
  • tillsyn över iakttagandet av de kompletterande villkor som utgör förutsättningar för direkta lantbruksstöd inom Europeiska unionen enligt 7 § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd, då villkoren anknyter till iakttagandet av livsmedelslagen, lagen om djursjukdomar, djurskyddslagen eller lagen om transport av djur (557/2005).

 

Uppgifterna enligt 15 § 2 mom. i veterinärvårdslagen kvarstår som en statlig uppgift, men kommunen ska se till att dessa uppgifter blir skötta på det sätt som lagen kräver. Dessa tillsynsuppgifter som hör till kommunalveterinärerna betraktas som ett slags uppdrag som staten gett kommunerna. Kommunförbundet ger i ett kommande cirkulär närmare anvisningar om hur staten ska faktureras för kostnaderna och om annat som gäller organiseringen av verksamheten.

Tillsynsuppgifterna kan ingå i en speciell uppgiftshelhet för en heltidsanställd hygieniker eller utgöra en del av en praktiserande veterinärs uppgifter eller de kan höra till en heltidsanställd tillsynsveterinär.

Beaktande av tillsynsuppgifter i lönerna från 1.11.2009

1.
Heltidsanställda hygieniker/tillsynsveterinärer

Om ovan nämnda tillsynsuppgifter fastslås som en del av en heltidsanställd hygienikers/tillsynsveterinärs uppgifter, tas dessa tillsynsuppgifter i beaktande i den uppgiftsrelaterade lönen. Eventuella ändringar i arbetets svårighetsgrad beaktas då den uppgiftsrelaterade lönen bestäms. Se tillämpningsanvisningen i LÄKTA bilaga 5 § 1.

2.
Praktiserande veterinärer

Om de nämnda tillsynsuppgifterna ges en praktiserande veterinär som en del av veterinärens uppgifter, bestäms lönen antingen enligt punkt 2 eller punkt 3 i § 1 b i bilaga 5 i LÄKTA. Att utföra tillsynsuppgifter som avses i 15 § 2 mom. i veterinärvårdslagen anses höra till sådana tillsyns- och inspektionsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och andra av arbetsgivaren förordnade myndighetsuppgifter, för vilka i medeltal 3 timmar i veckan räknas ingå i den uppgiftsrelaterade lönen för praktiserande veterinärer enligt LÄKTA 20072009. Veterinärens användning av arbetstid för dessa uppgifter sammanställs på lokal nivå.

a)     
Om den tid som används för sådana uppgifter i snitt är längre än 3 timmar i veckan, bestäms den uppgiftsrelaterade lönen enligt § 1 punkt 2 i samma bilaga i LÄKTA. Den uppgiftsrelaterade lönen för en sådan praktiserande veterinär bestäms med andra ord som för en praktiserande veterinär som tjänstgör som chef för hälsoövervakningen eller som ansvarig veterinär.

b)
Också en praktiserande veterinär till vars uppgifter inte i regel hör tillsynsuppgifter enligt 15 § 2 mom. i veterinärvårdslagen och/eller uppgifterna inte ryms in i de tre disponibla timmarna för tillsyns- och inspektionsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och för andra av arbetsgivaren förordnade myndighetsuppgifter kan ändå råka ut för att tillfälligt och plötsligt behöva sköta dessa tillsynsuppgifter. I sådana fall betalas den praktiserande veterinären timlön för den tid som åtgått för en sådan uppgift inklusive restiden. Timlönen uträknas enligt lön

- som bildas av grundlönen för en hygieniker med kompetens II samt av de årsbundna delarna av den praktiserande veterinärens individuella tillägg, vilka räknats ut på denna grundlön (jfr semesterlönen för legitimerade veterinärer Allmänna delen § 10 mom. 3 i LÄKTA 20072009) eller

- som bildas av den uppgiftsrelaterade lönen för en heltidsanställd tillsynsveterinär som utför motsvarande arbete i kommunen samt av de årsbundna delarna av den praktiserande veterinärens individuella tillägg, vilka räknats ut på denna uppgiftsrelaterade lön.

Divisorn för timlönen vid uträkningen är 160.

Utöver detta betalas ersättningar för obekväm arbetstid enligt Allmänna delen § 12 i LÄKTA för den tid som en sådan praktiserande veterinär använt för tillsynsuppgifter som avses i 15 § 2 mom. i veterinärvårdslagen inklusive restid.

Veterinärens redogörelse för tillsynsuppgifter och den 
tid som använts för dem

En veterinär bör omedelbart lämna en specificerad redogörelse till arbetsgivaren om tillsynsuppgifter och den arbetstid som använts för dem även i det fall att ersättningen för en utförd tillsynsuppgift ingår i veterinärens uppgiftsrelaterade lön. Länsstyrelsen betalar kommunen en ersättning mot faktura och behöver specificerade uppgifter om den använda arbetstiden, tillsynsuppgiften och de uppkomna kostnaderna.

Enligt den nya lagen betalar staten ersättning för de kostnader som tillsynsuppgifterna medfört för kommunen inklusive de lönekostnader som uppstått för den tid som använts för uppgifterna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Ulla-Riitta Parikka

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT