På svenska
Yleiskirje
3/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.3.2008

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) allekirjoituspöytäkirjan 3 ja 6 §:n määräyksen mukaan TTES:n soveltamisalalla on 1.3.2008 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien paikallisesti käytettävä järjestelyerä, jonka kustannusvaikutus on 0,5 % sopimusalan palkkasummasta ja lisäksi samapalkkaisuuserä, jonka kustannusvaikutus on 0,2 % sopimusalan palkkasummasta.

Paikallinen järjestelyerä 1.3.2008 lukien

Paikallisesti käytettäväksi on sovittu 0,6 %:n suuruinen järjestelyerä, joka lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta. Järjestelyerä käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen paikallisesti siten, että korotuksilla tuetaan toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Järjestelyerä kohdennetaan niihin yksiköihin, jotka ovat toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä parantaneet toiminnan laatua ja tehokkuutta. Järjestelyerästä päätettäessä on myös otettava huomioon, että esimiesasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa palkkaan nähden.

Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestön edustaja neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituksena antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Osapuolet neuvottelevat järjestelyerän käytöstä edellä sanottuihin tarkoituksiin sekä perustuntipalkkojen ja urakkapalkkojen korottamisesta ja henkilökohtaisiin lisiin käytettävän erän suuruudesta. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Samapalkkaisuuserä 1.3.2008 lukien

Samapalkkaisuuserää ei jaeta paikallisesti, vaan se käytetään henkilökohtaisten perustuntipalkkojen korotuksiin palkkaryhmissä IC, IIA ja IIB, joissa koulutettuja naisia on suhteellisesti eniten. Henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.3.2008 lukien seuraavasti:

IC                  3 senttiä/tunti
IIA                 3 senttiä/tunti
IIB                 4 senttiä/tunti

Mikäli erän käytön edellä mainitulla tavalla ei katsota edistävän palkkakilpailukykyä tai poistavan naisten ja miesten perusteettomia palkkaeroja siten kuin pöytäkirjassa samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä (yleiskirjeen 15/2007 liite 2) on tarkoitettu, voidaan paikallista järjestelyvaraa lisäksi kohdentaa samapalkkaisuuden toteuttamiseksi.

Urakkapalkat

Urakkapalkkahinnoitteluja ja hinnoittelemattomia urakoita korotetaan keskimäärin 0,7 %. Yksityisen alan hinnoitteluja ei koroteta. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 0,7 %.

Tavoiteansiot euroa/tunti 1.3.2008 lukien

Taso I     14,0917,46

Taso II    12,6315,59

Taso III   12,1214,21

Taso IV   11,5813,53

Taso V   10,7512,56

Taso VI    9,8311,43

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                   Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi