Suomeksi
Cirkulär
3/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönejusteringar i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 1.3.2008

Enligt § 3 och 6 i underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) används från 1.3.2008 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum en lokal justeringspott på 0,5 % av lönesumman inom avtalsområdet och dessutom en likalönspott på 0,2 % av lönesumman inom avtalsområdet.

Lokal justeringspott 1.3.2008

En lokal justeringspott på 0,6 % har avtalats. Justeringspotten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare. Potten används för att rätta till lokala missförhållanden i lönerna och för att utveckla lönesystemet på lokal nivå så att förhöjningarna stöder omorganiseringar av funktionerna och uppgifterna. Justeringspotten riktas till de enheter som genom omorganiseringar av funktioner och uppgifter har förbättrat verksamhetens kvalitet och effektivitet. När beslut fattas om användningen av justeringspotten ska man också beakta att lönenivån för personer i chefsställning ska stå i rätt förhållande till de underställdas löner.
Användningen av den lokala justeringspotten

Den behöriga kommunala myndigheten och representanten för huvudavtalsorganisationen förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Avsikten är att i förhandlingarna ge personalen faktiska påverkansmöjligheter och att i mån av möjlighet eftersträva enighet genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.  Parterna förhandlar om användningen av justeringspotten för de nämnda ändamålen, om höjningen av grundtimlöner och ackordslöner och om storleken på potten för individuella tillägg. Över förhandlingarna upprättas ett protokoll av vilket parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar ska framgå. Om enighet i ärendet inte kan nås, beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen hur justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg eller för motsvarande höjningar.  
Likalönspott 1.3.2008

Likalönspotten fördelas inte lokalt, utan används för höjning av de individuella grundtimlönerna i lönegrupperna IC, IIA och IIB, där det finns proportionellt flest utbildade kvinnor. De individuella grundtimlönerna höjs 1.3.2008 enligt följande:

I C       3 cent/timme
II A       3 cent/timme
II B       4 cent/timme

Om en sådan användning av potten inte anses främja lönernas konkurrenskraft eller eliminera omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män i enlighet med protokollet om främjande av likalön och upprätthållande av lönernas konkurrenskraft (cirkulär 15/2007 bilaga 2), kan den lokala justeringspotten också användas till främjande av likalöner.

Ackordslöner

Ackordslöner och ackord som står utanför lönesättningen höjs i genomsnitt med 0,7 %. Löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn höjs inte. Inkomstmålen för delackordlönesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 0,7 %.

Inkomstmål, euro/timme fr.o.m. 1.3.2008

Nivå I     14,0917,46

Nivå II     12,6315,59

Nivå III    12,1214,21

Nivå IV   11,5813,53

Nivå V    10,7512,56

Nivå VI     9,8311,43

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Förhandlingschef                                     Jyrki Hämäläinen

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi