På svenska
Yleiskirje
15/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Pohjolan valo - Pohjoismainen johtaminen ja johtaminen Pohjolassa

Pohjolan valo on pohjoismaisten kuntatyönantajaorganisaatioiden käynnistämä kunnallisen henkilöstöjohtamisen kehittämishanke. Vuonna 2007 suoritetussa esitutkimuksessa laadittiin kirjallisuuskatsaus ja tehtiin haastatteluja neljässä pohjoismaassa. Esitutkimuksen tuloksena on tutkimusraportti ja sen yleisesitys, joka lähetetään tiedoksi tämän yleiskirjeen liitteenä.

Tutkimustuloksia

Ruotsi, Norja ja Suomi ovat henkilöstöjohtamisen kehittämisessä "uranuurtajia", koska henkilöstöstrategia näissä maissa on kytketty kuntaorganisaation strategiaan ja linjajohdon/esimiesten henkilöstövastuu on suuri. Tanskassakin esimiesten henkilöstövastuu on suuri, mutta strategioiden välinen yhteys ei ole yhtä selvä kuin kolmessa muussa pohjoismaassa.

Tutkimuksessa selvitettiin, onko olemassa erillinen "pohjoismainen johtamistapa", eli kaikissa maissa esiintyviä yhteisiä piirteitä kunnallisessa johtamisessa. Toiseksi selvitettiin mitä tunnusomaista on yleensä kuntien henkilöstöjohtamiselle pohjoismaissa. Henkilöstö- ja työnantajapolitiikka Pohjoismaissa perustuvat vastuun kantamiseen ja valtauttamiseen (empowerment).

Tuloksellisuus, työnilo ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet

Tutkimuksessa pohdittiin erityisesti kuntatyönantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan (työpaikkademokratia), henkilöstön kokeman työnilon ja kunnallisten palvelujen tuloksellisuuden välisiä yhteyksiä. Perinteisesti on ajateltu, että yhteistoiminta ja myönteinen henkilöstöjohtaminen johtavat hyviin tuloksiin, mutta raportissa pohditaan myös toista vaikutusketjua: panostamalla tuloksellisuuteen on varaa myös kehittää henkilöstön hyvinvointia ja osallistumista.

Tulevaisuudessa tietämykseen perustuvassa yhteiskunnassa pohjoismainen johtamistapa on edelleen vahvoilla, mutta mm. tuloksellisuus- ja tehokkuusvaatimukset kasvavat ja erilaiset johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen trendit voivat olla ristiriidassa pohjoismaisten arvojen kanssa.

Pohjoismaiden kuntasektoriin kohdistuu monenlaisia muutosvaatimuksia. Tutkimuksellisesta näkökulmasta mielenkiintoisia aiheita ovat mm. kuntasektorin tehtävien muutokset ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, poliittisen ja virkamiesjohdon välinen monimuotoistuva yhteistyö strategiaprosesseissa sekä kuntatyönantajan maine niin tehokkaana palveluiden tuottajana kuin hyvänä työnantajana.

Pohjoismaiset kuntien keskusjärjestöt jatkavat vuosina 2008 ja 2009 esitutkimuksen tulosten esittelyä paikallisille toimijoille eri kursseilla, seminaareissa ja tilaisuuksissa. Keskusjärjestöt valmistelevat suunnitelman yhteistyön jatkamisesta pohjoismaisella tasolla. Tarkoituksena on selvittää verkostoyhteistyön, kokemusten ja hyvien käytäntöjen levittämistä henkilöstöjohtamista, työn iloa ja tuloksellisuutta koskevissa asioissa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                 Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö                                    Margareta Heiskanen

Liite (pdf)
Pohjolan valo -julkaisu