Suomeksi
Cirkulär
15/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nordiskt ljus - nordiskt ledarskap och ledarskap i Norden

Nordiskt ljus är ett forskningsprojekt som utvecklar kommunalt ledarskap. Projektet är initierat av de nordiska kommunala arbetsgivarorganisationerna. I föranalysen som utfördes 2007 utarbetades en litteraturöversikt och gjordes intervjuer i fyra nordiska länder. Resultatet av föranalysen är en forskningsrapport och en allmän presentation av den som bifogas detta cirkulär för kännedom.

Forskningsresultat

Sverige, Norge och Finland är banbrytare när det gäller att utveckla personalledningen eftersom personalstrategin i dessa länder är kopplad till kommunorganisationens strategi och linjeledningens/chefernas personalansvar är stort. Också i Danmark har cheferna ett stort personalansvar men kontakten mellan strategierna är inte lika klar som i de tre övriga länderna.

Forskningsprojektet omfattade en utredning av om det finns ett specifikt nordiskt ledarskap, dvs. drag i det kommunala ledarskapet som är gemensamma för alla nordiska länder. Vidare utreddes vad som i allmänhet är typiskt för personalledningen i kommunerna i Norden. Personal- och arbetsgivarpolitiken i de nordiska länderna bygger på ansvar och individens egenmakt (empowerment).

Resultat, arbetsglädje och möjligheter att påverka

Forskningsprojektet tog särskilt upp vilka samband det finns mellan de kommunala arbetsgivarnas och personalens samarbete (arbetsplatsdemokrati), personalens arbetsglädje och serviceproduktionens resultat. Traditionellt har man tänkt att samarbete och en positiv personalledning leder till goda resultat men i rapporten dryftas också ett annat orsakssamband: en satsning på resultatet ger också utrymme att utveckla personalens arbetshälsa och delaktighet.

I ett framtida samhälle som bygger på kunskap ligger det nordiska ledarskapet fortfarande bra till, men kraven på resultat och effektivitet växer och olika trender inom utvecklingen av ledarskap och organisationer kan stå i strid med nordiska värderingar.

Många krav på förändring riktas mot kommunsektorn i Norden. Intressanta ämnen från forskningssynpunkt är till exempel de förändrade uppgifterna inom kommunsektorn och kompetensutvecklingen, det alltmer varierande samarbetet mellan den politiska och tjänstemannaledningen inom strategiprocesserna samt den kommunala arbetsgivarens anseende dels som en effektiv serviceproducent, dels som en bra arbetsgivare.

De nordiska kommunernas centralorganisationer fortsätter åren 2008 och 2009 att presentera forskningsresultaten för lokala aktörer under olika kurser, seminarier och evenemang. Centralorganisationerna bereder en plan för fortsatt samarbete på nordisk nivå. Avsikten är att utreda hur man kan dra nytta av nätverkssamarbete, erfarenheter och god praxis i frågor som gäller personalledning, arbetsglädje och resultat.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Markku Jalonen

Utredningschef                                         Margareta Heiskanen

Bilaga
Publikationen Nordiskt ljus