På svenska
Yleiskirje
9/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Harmaan talouden torjuntaa koskeva suositus

Työmarkkinakeskusjärjestöt asettivat vuosiksi 2005-2007 tehdyn tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessä työryhmän valmistelemaan menettelytapoja harmaan talouden torjumiseksi vuokratyövoiman ja tilaajan luona tai tilaajan työkohteessa tapahtuvan alihankinnan yhteydessä.

Työryhmän työn tuloksena valmistui harmaan talouden torjuntaa koskeva suositus, jonka kaikki mukana olleet osapuolet ovat hyväksyneet. Suositus on tämän yleiskirjeen liitteenä.

Suositus liittyy kiinteästi 1.1.2007 voimaan tulleeseen lakiin tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) eli ns. tilaajavastuulakiin. Tilaajavastuulaki edellyttää, että tilaaja ennen vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen tai alihankintasopimuksen tekemistä laissa säädetyin tavoin selvittää sopimuskumppaninsa valmiuksia hoitaa lakisääteisiä velvoitteitaan ja edellytyksiä täyttää työnantajana lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulakia on selostettu tarkemmin Suomen Kuntaliiton yleiskirjeessä 5/80/2007.

Harmaan talouden torjuntaa koskevalla suosituksella työmarkkina-järjestöt pyrkivät lainsäädäntöä täydentäen edistämään tasavertaista kilpailua ja parantamaan työnantajan, joka tilaajavastuulaissa tarkoitetuin tavoin käyttää vuokratyövoimaa tai alihankintaa, mahdollisuuksia varmistaa, että hänen sopimus-puolensa täyttää lakisääteiset velvoitteensa työnantajana ja sopimuspuolena.

Huomattava osa suosituksen sisällöstä on tilaajavastuulain ydinkohtien esille tuomista. Lisäksi suosituksessa kehotetaan harkitsemaan tilaajavastuulain edellyttämiä tietoja tarkempien selvitysten hankkimista sopimuspuolesta silloin, kun sopimus on pitkäkestoinen tai taloudelliselta arvoltaan suuri taikka mahdollisen sopimuspuolen taustoista ei ole selvyyttä.

Samoin suositellaan tilaajavastuulain mukaista alihankintaa tai vuokratyötä koskevaan sopimukseen otettavaksi eräitä sopimuslausekkeita, joiden tarkoituksena osaltaan on turvata, että toinen sopijaosapuoli täyttää lakisääteiset työnantajavelvoitteensa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Heikki Saipio

Liite (pdf)
Harmaan talouden torjuntaa koskeva suositus