Suomeksi
Cirkulär
9/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rekommendation om bekämpning av grå ekonomi

I anslutning till den inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen för år 2005–2007 tillsatte arbetsmarknadens centralorganisationer en arbetsgrupp för att bereda förfaringssätt för att motarbeta den grå ekonomin i samband med hyrd arbetskraft och underleverans som sker hos beställaren eller på beställarens arbetsplats.

Arbetsgruppen har utarbetat en rekommendation om bekämpning av grå ekonomi som godkänts av alla deltagande parter. Rekommendationen medföljer som bilaga till detta cirkulär.

Rekommendationen har nära anknytning till lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), dvs. den s.k. beställaransvarslagen som trädde i kraft 1.1.2007. Beställaransvarslagen förutsätter att beställaren, innan han ingår ett avtal om hyrd arbetskraft eller underleverans, på det sätt som anges i lagen utreder avtalspartens förmåga att sköta sina lagstadgade skyldigheter och förutsättningar att som arbetsgivare uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Beställaransvarslagen beskrivs närmare i Finlands Kommunförbunds cirkulär 5/80/2007.

Med en rekommendation om bekämpning av grå ekonomi strävar centralorganisationerna på arbetsmarknaden efter att komplettera lagstiftningen och därigenom främja lika konkurrens och förbättra möjligheterna för en arbetsgivare, som på det sätt som avses i beställaransvarslagen använder hyrd arbetskraft eller underleverans, att säkerställa att avtalsparten fullgör sina lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare och avtalspart.

Innehållet i rekommendationen handlar till stor del om kärnpunkterna i beställaransvarslagen. Dessutom uppmanas beställaren överväga att inhämta noggrannare utredningar om avtalsparten än de uppgifter som beställaransvarslagen förutsätter i de fall då avtalet är långvarigt eller av stort ekonomiskt värde eller bakgrunden för en eventuell avtalspart är oklar.
 
För att trygga att den andra avtalsparten fullgör sina lagstadgade arbetsgivarskyldigheter rekommenderas kommunerna också skriva in vissa avtalsklausuler i avtal som gäller underleverans eller inhyrt arbete enligt beställaransvarslagen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                       Markku Jalonen


Förhandlingschef                                  Heikki Saipio

Bilaga (pdf)
Rekommendation om bekämpning av grå ekonomi (på finska)